Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai heb unrhyw brofiad blaenorol o Drin Gwallt er mwyn darparu sail i yrfa yn y proffesiwn Trin Gwallt, proffesiwn cyffrous sy’n ffocysu ar y cwsmer.

Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i wneud y gorau o’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i symud ymlaen i gymhwyster Lefel 2 mewn Trin Gwallt.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion y proffesiwn Trin Gwallt tra’n eich paratoi ymhellach ar gyfer gyrfa yn y sector hwn, Byddwch yn astudio: Agweddau Sylfaenol ar drin gwallt i’ch galuogi i helpu’r cynllunydd gwallt, Safonau Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Mae’r cwrs yn cynnwys gwersi Trin Gwallt theori ac ymarferol gyda llawer o gyfleoedd i weithio mewn amgylchedd masnachol.

Bagloriaeth Cymru - byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ gydag Ewrop a gweddill y byd a iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Bydd gofyn i chi hefyd wneud 25+awr o leoliad gwaith; mae hon yn elfen orfodol o’r rhaglen.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A* - E gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster cwrs sylfaen.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad llinell gyntaf a gwneud cyflwyniad cwrs ail linell. Asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i asesu’ch gwaith, sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Mae arholiadau allanol a phortffolios Sgiliau Hanfodol

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - £22, Hairdressing Kit - £156.85). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

7BF101YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i raglen Lefel 2 mewn Trin Gwallt. Argymhellir Lefel 2/3 yn gryf er mwyn i chi gyflawni’ch llawn botensial ar gyfer gofynion proffesiynol y diwydiant: Cynllunydd Gwallt Iau, Artist Lliwio Gwallt, Cynllunydd Gwallt yn y Cyfryngau; Cynllunydd Gwallt ar Longau Pleser, Perchennog Salon, Darlithydd a Hyfforddwr/Asesydd.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.