Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 2 Coginio Proffesiynol, Lefel 2 Gwasanaeth Bwyd a Diod

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer dysgwyr profiadol neu’r rhai yn meddu ar gymhwyster Arlwyo a Lletygarwch Lefel 1 ar gyfer gyrfa ym mhroffesiwn cyffrous Lletygarwch ac Arlwyo gyda’i ffocws ar y cwsmer.

Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i wireddu’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 mewn Lletygarwch ac Arlwyo. Yn y rhaglen hon byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru, Sgiliau Hanfodol Cymru a Sgiliau Gwaith.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion y proffesiwn Arlwyo a hefyd eich paratoi ymhellach ar gyfer gyrfa yn y sector hwn. Byddwch yn astudio: Agweddau o Letygarwch ac Arlwyo, Safonau Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaeth Cwsmeriaid, Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys gwersi theori ac ymarferol ar letygarwch ac arlwyo gyda llawer o gyfleoedd i weithio mewn sefyllfa fasnachol.

Bydd Bagloriaeth Cymru yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Bydd gofyn i chi hefyd ymgymryd â 25 awr o leoliad gwaith; mae hon yn elfen orfodol o’r rhaglen.

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A*- D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster sgiliau sector Lefel 1 neu brofiad helaeth.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi. Gellir ystyried ymgeiswyr sydd â’r profiad priodol ond sydd heb fod, o angenrheidrwydd, yn meddu ar y cymwysterau academaidd. Mae angen gwisg berthnasol a’r offer perthnasol ar gyfer y cwrs hwn, darperir rhestr lawn o’r dillad.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau sy’n cynnwys asesu parhaus, arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Byddwch yn sefyll arholiadau allanol a pharatoi portffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

7CF201NA

Dilyniant Gyrfa

  • O gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, efallai byddwch yn penderfynu symud i gyflogaeth fel ‘commis chef’ neu weinydd. Os penderfynwch symud ymlaen i raglen Coginio Proffesiynol Lefel 3 ac argymhellir hyn yn gryf i chi gael cyflawni’ch potensial llawn ar gyfer gofynion proffesiynol y diwydiant.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.