Lefel 1 Cyfrifiadura

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw rhoi’r cyfle i ddysgwyr ennill a datblygu ystod eang o wybodaeth a sgiliau yn y sector technoleg gwybodaeth a'r diwydiannau creadigol. Bydd hyn yn eu galluogi i symud ymlaen i ddysgu pellach.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau, a bydd rhai ohonynt yn cynnwys: datblygu gwybodaeth ddigidol gan ddefnyddio TG, datrys problemau technegol, creu gwefanau, creu rhaglen gyfrifiadurol, ymchwilio i bwnc, gweithio gyda phobl eraill a defnyddio technolegau cyfathrebu digidol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 gradd TGAU A * i E yn cynnwys Mathemateg a’r Saesneg/Cymraeg neu gwblhau cymwysterau Sylfaen Mynediad 3 yn llwyddiannus.

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad a sefyll asesiad mewn llythrennedd a rhifedd i bennu a oes angen unrhyw gymorth arnoch.

Asesiad

Cynhelir yr holl ddysgu yn ein hystafelloedd dosbarth a gweithdai TG modern a chyfarpar da. Byddwch yn sefyll asesiad ym mhob uned, trwy ystod o weithgareddau, gan gynnwys aseiniadau, chwarae rôl, perfformiad ymarferol a chyflwyniadau llafar. Nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol, fodd bynnag, disgwylir ichi weithio i derfynau amser a chynnal ffeiliau / portffolios eich cwrs i'r safonau gofynnol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

06F108AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallech fod yn gymwys i fynd ymlaen i gwrs Lefel 2 megis y Diploma mewn Cymorth Systemau neu Ddiploma Cyntaf L2 BTEC mewn Technoleg a Gwybodaeth a Chreadigol.

Potential Careers

Career Info

  • IT business analyst, architect or systems designer

    Average salary: £38,942

  • IT engineer

    Average salary: £23,264

Description

Workers in this unit group provide advice on the effective utilisation of IT and design IT systems in order to meet the business objectives or to enhance the business effectiveness of the organisation.

Entry Requirements

Entrants usually possess a degree or equivalent qualification, although entry with other academic qualifications and/or significant relevant experience is possible. There is a variety of relevant vocational, professional and postgraduate qualifications available.

£23,615
£38,942
£61,308

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa