Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 1 Cyfrifiadura

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw rhoi’r cyfle i ddysgwyr ennill a datblygu ystod eang o wybodaeth a sgiliau yn y sector technoleg gwybodaeth a'r diwydiannau creadigol. Bydd hyn yn eu galluogi i symud ymlaen i ddysgu pellach.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau, a bydd rhai ohonynt yn cynnwys: datblygu gwybodaeth ddigidol gan ddefnyddio TG, datrys problemau technegol, creu gwefanau, creu rhaglen gyfrifiadurol, ymchwilio i bwnc, gweithio gyda phobl eraill a defnyddio technolegau cyfathrebu digidol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 gradd TGAU A * i E yn cynnwys Mathemateg a’r Saesneg/Cymraeg neu gwblhau cymwysterau Sylfaen Mynediad 3 yn llwyddiannus.

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad a sefyll asesiad mewn llythrennedd a rhifedd i bennu a oes angen unrhyw gymorth arnoch.

Asesiad

Cynhelir yr holl ddysgu yn ein hystafelloedd dosbarth a gweithdai TG modern a chyfarpar da. Byddwch yn sefyll asesiad ym mhob uned, trwy ystod o weithgareddau, gan gynnwys aseiniadau, chwarae rôl, perfformiad ymarferol a chyflwyniadau llafar. Nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol, fodd bynnag, disgwylir ichi weithio i derfynau amser a chynnal ffeiliau / portffolios eich cwrs i'r safonau gofynnol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

06F108AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallech fod yn gymwys i fynd ymlaen i gwrs Lefel 2 megis y Diploma mewn Cymorth Systemau neu Ddiploma Cyntaf L2 BTEC mewn Technoleg a Gwybodaeth a Chreadigol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa