Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 2 Trin Gwallt

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr gyda chymhwyster Lefel 1 mewn Trin Gwallt ar gyfer gyrfa ym maes Trin Gwallt, proffesiwn cyffrous gyda’r ffocws ar y cwsmer.

Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i wneud y gorau o’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 mewn Trin Gwallt.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion y proffesiwn Trin Gwallt tra’n paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector a byddwch yn ei astudio agweddau ar drin gwallt i’ch galluogi i weithio fel cynllunydd gwallt. Yn ogystal â'ch Cymhwyster Trin Gwallt, byddwch yn astudio Safonau Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Mae’r cwrs yn cynnwys gwersi Trin Gwallt theori ac ymarferol gyda llawer o gyfleoedd i weithio mewn amgylchedd masnachol.

Bydd gofyn i chi hefyd wneud 25+ awr o leoliad gwaith; mae hon yn elfen orfodol o’r rhaglen.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A* - D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster sgiliau sector Lefel 1. Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad llinell gyntaf a mynychu cyflwyniad cwrs ail linell onibai eich bod yn symud o gwrs Diploma Lefel 1.

Hefyd, asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i asesu’ch gwaith sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwadau o’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Mae arholiadau allanol a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - £22, Hairdressing Kit - £159.68). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

7BF201AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech benderfynu symud ymlaen i gyflogaeth fel cynllunydd gwallt iau. Os ydych yn penderfynu symud ymlaen i raglen Trin Gwallt Lefel 3, ac argymhellir hyn yn gryf er mwyn i chi gyflawni’ch potensial llawn ar gyfer gofynion proffesiynol y Diwydiant; Artist Coluro, Cynllunydd Gwallt yn y Cyfryngau, Cynllunydd gwallt ar Longau Pleser, Perchennog Salon, Darlithydd a Hyfforddwr/Asesydd
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.