Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Cam 3 Gwallt a Harddwch

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn Trin Gwallt a / neu Therapi Harddwch.

Yn ogystal ag astudio cymhwyster yn y pwnc hwn, byddwch hefyd yn datblygu eich llythrennedd a'ch rhifedd yn ogystal â'ch sgiliau wrth weithio gyda phobl eraill.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Gan ddilyn y cwricwlwm sgiliau ymarferol byddwch yn astudio ar gyfer Tystysgrif mewn Astudiaethau Galwedigaethol, a all gynnwys rhoi siampw a chyflyrydd ar wallt, agweddau ar steilio gwallt menywod, gofal dwylo ac ewinedd gan ddefnyddio triniaeth dwylo sylfaenol, sut i baratoi ar gyfer gwaith, datblygu'ch hun, byw'n iach a gweithio fel grwp.

Ymhlith y cymwysterau ychwanegol mae cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd.

Gofynion Mynediad

Rhaid ichi fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd a byddwch yn gweithio tuag at gymwysterau Mynediad 3.

Fe'ch gwahoddir i ddod i gyfweliad, a byddwch yn sefyll asesiad mewn llythrennedd a rhifedd, er mwyn pennu a oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch.

Asesiad

Byddwch yn cymryd rhan mewn cyfnod o asesu cychwynnol, a bydd eich gwaith yn cael ei asesu drwy ystod o ddulliau, gan gynnwys cwblhau portffolio, arsylwi ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Kit and/or Uniform is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

ISFE03AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch eraill, cyflogaeth â thâl, meysydd galwedigaethol eraill, gwaith gwirfoddol neu gael eich cyfeirio at Asiantaethau Cyflogaeth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.