Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 3 Counselling Skills

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Monday (12:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn bennaf ar gyfer dysgwyr â phrofiad helaeth o fywyd a dysgwyr sydd am gymryd y cam nesaf mewn hyfforddiant i fod yn gwnsler, sydd eisoes wedi cyflawni cymhwyster sgiliau cwnsela Lefel 2. Nod y cwrs ydy datblygu dealltwriaeth dysgwyr o theori cwnsela a gwaith asiantaeth.

Byddai’r cwrs hwn o ddiddordeb i’r rhai sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o theori cwnsela, moeseg ac arferion cwnsela ac yn bwriadu symud ymlaen i gwrs cwnsela Lefel 4 a thu hwnt i gyrraedd statws ymarferydd Dydy’r dyfarniad hwn DDIM yn golygu bod y dysgwyr yn ennill cymhwyster proffesiynol nac yn rhoi’r hawl iddyn nhw gwnsela yn broffesiynol, ond mae’n eu paratoi i ymgymryd â phrofiad gwaith fel hyfforddai cwnsela (un o ofynion hyfforddiant cwnsela Lefel 4).

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Prif nod y cwrs ydy datblygu’ch dealltwriaeth o theori cwnsela, moeseg ac arferion cwnsela sy’n eich paratoi ar gyfer gweithio mewn awyrgylch asiantaeth fel hyfforddai cwnsela. Elfen allweddol o’r cwrs hwn ydy hunan–ymwybyddiaeth ac felly mae elfennau datgeliad personol a gweithgareddau datblygiad personol yn cael eu cynnwys.

Gofynion Mynediad

Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela neu gyfwerth, TGAU graddau A*- D mewn Saesneg neu gymhwyster cyfwerth ynghyd â chymhwyster TGCh neu brofiad ym maes TGCh.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad.

Asesiad

Asesir yn barhaus drwy gydol y flwyddyn gan ddefnyddio gwahanol ddulliau asesu fydd yn cynnwys dyddlyfr wythnosol, asesiadau o sgiliau ymarferol a phrawf ysgrifenedig ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

01P304NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus bydd gennych y sgiliau a’r cymhwyster i ddefnyddio sgiliau cwnsela yn gymwys mewn nifer o sefyllfaoedd gan gynnwys y proffesiynau gofal, addysgu, gwaith ieuenctid, mentora ayb. Gall dysgwyr sy’n meddu ar Dystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela a’r Dystysgrif Lefel 3 hon mewn Astudiaethau Cwnsela (neu gymwysterau cyfwerth) symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.