Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Part Time - To be arranged (10:00 to 14:30) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r Dystysgrif Lefel 2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu wedi'i chynllunio i roi dealltwriaeth i ddysgwyr o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio'n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn amgylcheddau ysgol neu goleg. Mae'n cwmpasu ystod eang o feysydd gan gynnwys datblygiad plant a phobl ifanc, cefnogi ymddygiad cadarnhaol plant a phobl ifanc a chyfathrebu a pherthnasoedd proffesiynol.

Mae wedi'i anelu at ddysgwyr sy'n gweithio mewn rolau sy'n cefnogi dysgu disgyblion mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig, yn ogystal â cholegau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Cewch eich cyflwyno i'r wybodaeth sydd ei hangen i weithio mewn ysgol neu goleg.

Mae'r cymhwyster yn cynnwys 11 uned orfodol sy'n trafod pynciau fel; datblygiad plant a phobl ifanc, diogelu lles plant a phobl ifanc, cyfathrebu a pherthnasoedd proffesiynol ac ysgolion fel sefydliadau, a deall chwarae a hamdden plant a phobl ifanc.

Bydd gofyn ichi ennill profiad mewn lleoliad ysgol.

Gofynion Mynediad

Mae'r corff dyfarnu yn argymell bod gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â chwrs Lefel 2 a bod gennych y gallu i wneud hynny. 4 TGAU Gradd D neu’n uwch (gan gynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg). Bydd profiad bywyd a chymwysterau eraill yn cael eu hystyried. Ynghyd â gwiriad DBS.

Asesiad

Caiff unedau eu hasesu trwy gyfrwng tasgau ysgrifenedig ac ystod o asesiadau mewn amgylcheddau gwaith go iawn.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

13P202AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus byddwch yn derbyn Tystysgrif Lefel 2 NCFE mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.