Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Pathways 3 Vocational Pathways

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Rhagarweiniad ydy’r cwrs hwn i sgiliau galwedigaethol gwahanol. Cewch gyfle i gymryd rhan mewn ymweliadau yn yr ardal a phrofi amrywiaeth o unedau yn seiliedig ar gyfleoedd dilyniant ar bob campws.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio Tystysgrif Lefel Mynediad BTEC Edexcel mewn Astudiaethau Galwedigaethol – a allai gynnwys unedau Twristiaeth, Celf a Dylunio, Y Rhyngrwyd, Delweddau Digidol, Meddalwedd Cyflwyniad, Gwasanaethau Cyhoeddus ac Anghenion Iechyd.

Gall yr unedau a gyflenwir wahaniaethu ar bob campws oherwydd eu bod wedi’u cynllunio er mwyn creu cyrsiau’ blasu’ ar gyfer darpar gyrsiau uwch eu lefel. Byddwch hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif, TGCh a Dyfarniad BTEC mewn Sgiliau Gwaith.

Gofynion Mynediad

Rhaid eich bod dros 16 oed ac yn gweithio ar Lefel 2/3 Mynediad. Yn Nantgarw gweithio tuag at ystod o gymwysterau M3.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cynhelir asesiad cychwynnol cyn cychwyn y cwrs. Asesir yn barhaus a bydd angen i chi lunio portffolio o’ch gwaith drwy gydol y cwrs. Cyflawnir cymwysterau drwy gwblhau tasgau ysgrifenedig, llafar ac ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

ISFE48YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus cewch gyfle i symud ymlaen i gyrsiau prif ffrwd, os ydy hynny’n addas. Darperir cyngor ar Yrfaoedd Arbenigol gan Gyrfa Cymru a chynigir cymorth i lunio CV neu fynediad i hyfforddiant cyn cwblhau’r cwrs.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.