Yn ôl

Aur ydy Popeth Melyn wrth i’r Coleg ennill Safon Aur Corfforaethol

02/07/2015

Dyfarnwyd gwobr aur i Goleg y Cymoedd mewn Safonau Iechyd am waith yn annog lles y staff.

Ail-ddilyswyd y Coleg o ran dal Gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol wedi diwrnod o gael ei ail-asesu ar 16 Ebrill 2015..

Dyfernir y wobr i’r sefydliad sy’n arddangos ymrwymiad cadarn i iechyd a lles eu cyflogai a chyn y cyfuno roedd Coleg Morgannwg wedi llwyddo i gyrraedd lefel Platinwm a Choleg Ystrad Mynach y lefel Aur.

Roedd yr ail-aesu yn cynnwys ymweliadau â Champws Nantgarw ac Ystrad Mynach, cyfarfod gyda’r Pennaeth a chyfarfod gyda’r Grŵp Iechyd a Lles a roddodd gyflwyniad manwl o’r hyn y mae’r Coleg yn ei wneud i hyrwyddo ac annog lles y staff.

Cyn yr asesiad, ymgymerodd y coleg â llawer o waith tu ôl i’r llenni er mwyn sicrhau tystiolaeth o ymrwymiad y sefydliad i’r staff gan ddefnyddio gwahanol ddulliau megis datblygiad polisi, Iechyd a Diogelwch a chynlluniau teithio a gwahanol fentrau lles. Ymhlith y mentrau hyn mae cynllun Seiclo i’r Gwaith, Talebau Gofal Plant, darpariaethau ar gyfer bwyta’n iach yn y mannau arlwyo, campfeydd ar y safle a disgownt ar ffioedd aelodaeth y cyfleusterau hamdden.

Amlygwyd nifer o gryfderau fel rhan o adborth positif yr aseswyr yn cynnwys cyfathrebu effeithiol, yr uwch reolwyr yn cydnabod pwysigrwydd lles staff, gweithredu polisïau a gweithdrefnau hyblyg a theg, adolygiad o berfformiad staff, hyrwyddo iechyd meddwl, y polisi ar dybaco/ysmygu, camdrin sylweddau ac alcohol, ymarfer a maethiad yn ogystal â chyfleusterau campfa ar y safle.

Dywedodd David Spencer, Swyddog Adnoddau Dynol: “Ar ran y Coleg, rydw i’n hynod falch o dderbyn y Wobr Aur . Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran am eu gwaith caled a’u harbenigedd nid yn unig yn ystod y broses ail-ddilysu ond hefyd yn ystod yr ugain mis diwethaf y bum yn arwain y rhaglen les.”

“Dw i’n meddwl ei bod yn bwysig cydnabod gwaith y rhai oedd yn rhan o’r mentrau Iechyd a Lles yn y ddau Goleg blaenorol oherwydd heb eu gwaith caled yn ymgorffori llawer o’r mentrau hyn, yn ddi-os byddai’r wobr hon wedi bod yn llawer mwy anodd i’w chyflawni. Rydyn ni nawr yn edrych ymlaen at gyrraedd y lefel Platinwm y flwyddyn nesaf.”

Aur ydy Popeth Melyn wrth i’r Coleg ennill Safon Aur Corfforaethol

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.