Yn ôl

Datganiad Mae Bywydau Du o Bwys

16/06/2020

Mae llofruddiaeth drasig George Floyd wedi rhoi ysgytwad inni ac wedi ein tristáu. Yngyd â hynny, mae’r digwyddiad wedi tynnu sylw at broblem systemig cam-drin a gwahaniaethu yn erbyn cymunedau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ledled y byd.

Fel coleg o ddiwylliant amrywiol, rydym yn casáu hiliaeth neu wahaniaethu o unrhyw fath ac rydym wedi ymrwymo i ymladd rhagfarn a hyrwyddo cydraddoldeb. Credwn y dylai fod gan bawb yr hawl i gyfle cyfartal, ac na ddylai hil, rhyw, oedran, rhywioldeb, ffydd nac anabledd gael unrhyw effaith ar yr heriau sy'n eu hwynebu na'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Mae'r coleg yn sefyll mewn undod â'r gymuned Ddu ac rydym yn cefnogi mudiadau fel Mae Bywydau Du o Bwys, sy'n gweithio'n galed i dynnu sylw at y gwahaniaethu y mae cymunedau BAME yn ei wynebu, ac ymladd dros newid.

Rhaid i bob un ohonom chwarae ein rhan a chydweithio i gyflawni'r nod hwn. Mae gan addysg y pŵer i sicrhau gwir newid - i greu cynwysoldeb a chydraddoldeb - ac fel man dysgu, mae gennym gyfrifoldeb i addysgu a chefnogi ein dysgwyr, staff, rhanddeiliaid a chymunedau i ymladd yn erbyn anghyfiawnder.

Nid yw'n ddigon condemnio hiliaeth yn dawel. Mae'n hanfodol ein bod yn codi llais yn erbyn rhagfarn a gwahaniaethu er mwyn parhau â'r momentwm hwn am newid a grëwyd gan brotestiadau diweddar.

Mae'r coleg yn gweithio'n galed i hyrwyddo cyfle cyfartal ac i addysgu dysgwyr ar y materion hyn ond rydym yn gwybod bod angen gwneud llawer mwy i chwalu'r rhwystrau y mae cymunedau Du yn parhau i'w hwynebu yn y DU, ac rydym wedi ymrwymo i wneud mwy.

Gall unrhyw ddysgwyr neu staff sydd angen rhagor o wybodaeth a chyngor, neu a hoffai ddysgu mwy am yr hyn y gallant ei wneud i helpu, gyrchu’r adnoddau canlynol:

Gall unrhyw ddysgwyr sydd ag unrhyw bryderon neu a hoffai siarad â rhywun am y materion hyn gysylltu â'n tîm lles. Gall staff sy’n cael eu heffeithio hefyd siarad â'n tîm AD.

Datganiad Mae Bywydau Du o Bwys

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.