Yn ôl

Cymorth Dysgwyr - Addysg Uwch

Yng Ngholeg y Cymoedd rydyn ni’n cynnig cymorth arbenigol i ddysgwyr Addysg Uwch

Ein rôl ydy'ch helpu chi i gyflawni ac i’ch cefnogi yn ystod eich amser yng Ngholeg y Cymoedd.

Mae ein staff arbenigol yma i chi drafod eich anghenion cymorth neu’ch pryderon a hynny’n gyfrinachol. Gallan nhw eich helpu i gael y cymorth sydd ei angen arnoch chi ar y cwrs. Gall hyn gynnwys cymorth llesiant, mynediad i gymorth ar gyfer gwaith cwrs, cyngor i’r rhai sy’n gadael gofal a chymorth llyfrgell ac adnoddau dysgu.

Os oes gennych anabledd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl (er enghraifft, iselder neu bryder) neu anawsterau dysgu penodol (er enghraifft, dyslecsia neu dyspracsia) sy’n effeithio’n sylweddol ar eich gweithgaredd o ddydd i ddydd (gan gynnwys mewn addysg), yna efallai eich bod yn gymwys i dderbyn help ychwanegol ar ffurf Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA).

Mae’r DSA yn ariannu pecynnau cymorth unigol a all gynnwys cymorth ychwanegol a/neu gyfarpar arbenigol fyddai angen arnoch chi efallai yn ystod eich cwrs oherwydd eich anabledd, eich cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Os hoffech ragor o wybodaeth am wneud cais am DSA, efallai bydd y canlynol yn ddefnyddiol:

DSA (Cymru) (Lwfans i Fyfyrwyr Anabl)

DSA (Lloegr)

Gall ein staff arbenigol:

- Drefnu cyfarfod un-i-un i drafod eich anghenion cymorth

- Eich cynorthwyo a’ch cefnogi drwy’r broses o gwblhau ffurflen gais am DSA

- Cysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru neu Loegr ar eich rhan os oes gennych ymholiadau – cyhyd a'ch bod wedi rhoi’ch caniatâd

- Cysylltu â’ch tiwtor cwrs i lunio Cynllun Cymorth Unigol fel y gellir gwneud addasiadau rhesymol

- Eich cynghori sut i gael cymorth sgiliau astudio ychwanegol os nad ydych yn gymwys ar gyfer DSA

Gallwch wneud cais am DSA yn syth ar ôl i chi benderfynu pa gwrs AU yr ydych yn dymuno ei astudio.

Rydyn ni’n annog dysgwyr i wneud cais am DSA cyn gynted â phosibl.

Am bob ymholiad am gymorth AU, cysylltwch â Natalie Boughton-Lawrence / 01443 653688 neu siarad â staff Gwasanaethau Dysgwyr ar unrhyw gampws

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa
-->