Yn ôl

Beth mae dysgwyr yn ei ddweud

Kelly John

Pa gwrs yr oeddech yn ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Y cwrs cyntaf a astudiais yng Ngholeg y Cymoedd oedd CACHE Lefel 1 Gofal ac Addysg Plant. Ers hynny, rwyf wedi cwblhau CACHE lefel 2 a 3 ac wedi symud ymlaen i'r Radd Sylfaen ac Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET).

Beth wnaethoch benderfynu ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Mae enw da gan Goleg y Cymoedd ac roeddwn bob amser eisiau gwneud yn dda yn y byd addysg. Roedd fy nisgwyliadau'n uchel ac roedd Coleg y Cymoedd yn gallu fy nghefnogi i ddychwelyd i ddysgu fel dysgwr aeddfed; yn ogystal â bod yn fam i'm tri phlentyn hardd.

Pam wnaethoch ddewis astudio'r cwrs hwn?
Fy nod oedd hyfforddi fel athrawes ac roeddwn yn gwybod y byddai'r cwrs (cyrsiau) yn rhoi'r cymwysterau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i gefnogi plant a’u teuluoedd.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?
Mae Coleg y Cymoedd yn gynhwysol iawn. Mae'r coleg yn darparu ar gyfer pob dysgwr, gan gynnwys y rhai ag anghenion ychwanegol a dysgwyr hŷn fel fi. Gallwch gael mynediad at gyrsiau prifysgol ac adnoddau'r coleg; sydd o safon uchel iawn. Mae cyrsiau gyda'r nos ar gael i ddysgwyr sy'n caniatáu hyblygrwydd ac mae'r rhan fwyaf o gyrsiau’n cynnig diwrnodau ar leoliad lle mae pob dysgwr yn ennill profiad ac yn gallu rhoi theori ar waith.

Beth ydych yn bwriadu ei wneud nesaf / beth ydych yn ei wneud nawr eich bod wedi gadael?
Yn dilyn y Radd Sylfaen, euthum ymlaen i gyflawni fy B.A. Anrhydedd mewn Gofal ac Addysg Blynyddoedd Cynnar ond nid oedd hynny'n ddigon! Ar ôl siarad â thiwtor, penderfynais astudio eto a chwblhau fy nghymhwyster TAR. Cefais gryn lwyddiant a chwblheais fy siwrnai addysg trwy gymhwyso fel ATHRAWES gyda gradd DOSBARTH CYNTAF.

Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni'ch uchelgais?
Mae fy siwrnai ddysgu wedi caniatáu imi ddod yn ymarferydd profiadol a chymwys. Mae ennill fy nghymhwyster TAR wedi agor cymaint o ddrysau yn fy ngyrfa, gallaf nawr wneud yr hyn rwyf wrth fy modd yn ei wneud, hynny yw, addysgu plant ac oedolion ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol - rhywbeth sy'n agos iawn at fy nghalon.

Sut fydd astudio'n effeithio ar eich bywyd?
Mae astudio wedi caniatáu imi fagu hyder, meddwl yn feirniadol a myfyrio'n dda. Bellach mae gennyf gyfleoedd gyrfa gwell, boddhad swydd ac rwyf yn ymwybodol o fy nghryfderau a’m gwendidau.

A fyddech yn argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i bobl eraill?
Byddaf bob amser yn argymell Coleg y Cymoedd i ffrindiau, teulu ac eraill.

#

Kirsten Jenkins

Kirsten Jenkins

19 oed, Caerffili

Pa gwrs yr oeddech yn ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Lefel 1 Creadigrwydd mewn Busnes 17/18

Diploma Lefel 2 mewn Busnes 18/19

Pam y gwnaethoch benderfynu astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Gwnes i ddim yn dda iawn yn yr ysgol oherwydd symudais o gwmpas o ysgol i ysgol yn ystod fy arholiadau. Roedd fy mhresenoldeb yn isel iawn ac roeddwn yn ymddwyn yn wael yn yr ysgol. Nid oedd yr ysgol yn addas ar fy nghyfer.

Cofrestrais ar gwrs Peintio ac Addurno yn y Coleg ond yn anffodus,  ymatebodd fy nghroen yn wael ac roedd gennyf broblemau iechyd felly symudais i ddarparwr hyfforddiant am ychydig fisoedd yn astudio Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Yna, penderfynais mai’r coleg oedd y lle imi ennill cymhwyster da er mwyn sicrhau gwaith da. Gwneuthum gais ar gyfer Lefel 1 mewn Creadigrwydd mewn Busnes gan yr oeddwn eisiau cwrs lle gallwn wella fy sgiliau TG ac yn y pen draw symud ymlaen i Fusnes Lefel 2. Argymhellodd fy nheulu gampws Ystrad Mynach oherwydd roedd ganddynt brofiadau da o astudio ar y campws.

Pam y gwnaethoch ddewis astudio'r cwrs hwn?

Dewisais Lefel 1 er mwyn symud ymlaen i Lefel 2. Rwyf yn gobeithio cwblhau fy nghwrs Busnes Lefel 2 eleni ac yna symud ymlaen i Lefel 3 y flwyddyn nesaf; er mwyn mynd i'r brifysgol. Hoffwn astudio'r Radd Sylfaen mewn Busnes a Rheolaeth gyda’r nos yn y coleg ynghyd â fy TGAU mewn Mathemateg a’r Saesneg.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Mae astudio yn y coleg wedi gwneud imi fod yn fwy cymdeithasol a phrydlon gan nad  wyf yn teimlo bod y coleg yn rhoi cymaint o bwysau arnaf â’r ysgol; mae fy mhresenoldeb wedi cyrraedd 100%. Rwyf yn ennill graddau rhagorol oherwydd rwyf mwynhau'r hyn rwy'n ei wneud ac yn ei astudio. Mae'r staff yn agos atoch, mae gennyf berthynas dda gyda'm tiwtoriaid a gallaf siarad â nhw. Roeddwn yn Arweinydd Tîm ar gyfer y 2 Her Fenter a drefnwyd gennym i godi arian ar gyfer Hyrwyddwr y Campws. Mae'r staff yn fy nghymell i wneud pethau ac yn fy annog i wneud yn dda gan roi llawer o ganmoliaeth imi. Hebddynt yn fy annog i, ni fyddwn wedi teimlo'n ddigon hyderus i fod yn Arweinydd Tîm.

Beth ydych yn bwriadu ei wneud nesaf?

Rwyf yn gobeithio cwblhau Busnes Lefel 2 eleni a symud ymlaen i Lefel 3 y flwyddyn nesaf er mwyn mynd i’r brifysgol. Hoffwn astudio'r Radd Sylfaen mewn Busnes a Rheolaeth gyda’r nos yn y coleg.

Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni'ch uchelgais?

Mae'r cwrs rwyf yn ei astudio yn awr yn fy mharatoi ar gyfer Lefel 3 y flwyddyn nesaf ac ar gyfer fy nghwrs yn y dyfodol, y Radd Sylfaen mewn Busnes a Rheolaeth.

Sut fydd astudio effaith ar eich bywyd? E.e. cynyddu hyder, gwell cyfleoedd gyrfaol, cyflawni uchelgais

Mae astudio yn y coleg yn meithrin fy hyder, gan roi cyfle gwell imi gael swydd dda, fy helpu i gymdeithasu a chanolbwyntio ar gyrraedd fy nod. Pan oeddwn yn astudio ar gwrs Lefel 1, cefais y Wobr Seren Ddisglair, a noddwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn seremoni Wobrwyo Flynyddol y Coleg. Roedd yn gydnabyddiaeth am fy nghanlyniadau rhagorol a phresenoldeb o 100%. Hefyd, enillais Wobr Myfyriwr Busnes y Flwyddyn gan fy nhiwtoriaid ar gampws Ystrad Mynach.

A fyddech yn argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i eraill?

Byddwn yn argymell y cyrsiau Lefel 1 a Lefel 2 yr wyf wedi eu hastudio yma yng nghampws Ystrad Mynach oherwydd fy mod wedi elwa cymaint ohonynt.

#
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa