Yn ôl

Meet the staff

CYMRAEGENGLISH
Claire Hughes Davies

Claire Hughes Davies

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i wedi bod yn dysgu yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol am 8 mlynedd ac am 2 flynedd yn yr Adran Sgiliau Sylfaenol. Rwy'n dysgu dysgwyr Lefel Mynediad ac rwyf wrth fy modd! Hefyd, fi yw’r Cydlynydd Campws ar gampws Nantgarw, felly rwy'n ddigon ffodus i weithio ochr yn ochr â'r holl ddysgwyr a staff yn ein hadran.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Mae pob cyflawniad yn cyfrif. Mae’r cyflawniadau rheolaidd hyn yn cyfrannu at un cyflawniad mawr. Rwy’n cyffroi bob tro y mae un o'm dysgwyr yn cofio rhywbeth rydym ni wedi'i wneud mewn sesiwn flaenorol a phan rydw i’n gallu gweld eu bod nhw'n mwynhau gweithgaredd dysgu yn fawr. Hefyd, rwy’n mwynhau datrys problemau gyda fy nghydweithwyr ac rwy'n dathlu pob canlyniad cadarnhaol! Ond fy nghyflawniad personol mwyaf yw dysgu cân a dawns ar y cyd i ychydig o grwpiau. Mae'n anhygoel bod yn rhan o gân neu ddawns a gweld cymaint o wynebau'n gwenu a chlywed pobl yn cael hwyl.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi dysgu am 25 mlynedd yn y sector Addysg Gynradd ac Addysg Bellach. Cyn imi weithio yng Ngholeg y Cymoedd, roeddwn i'n athrawes ysgol gynradd am 13 mlynedd yng Nghaerdydd a Chaerffili. Penderfynais symud i’r coleg, oherwydd roeddwn i wrth fy modd yn gweithio ochr yn ochr â dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Rydw i’n Weithiwr Ieuenctid cymwysedig hefyd.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Rwy'n mwynhau dysgu sgiliau newydd, dyma fy llwyddiannau hyd yn hyn:

 • Meistr Addysg mewn Cynhwysiant ac Anghenion Addysgol Arbennig
 • Diploma Ôl-raddedig mewn Anghenion Addysgol Arbennig
 • Aelod Cyswllt o'r Gymdeithas Dyslecsia (asesydd Anawasterau Dysgu Penodol)
 • Baglor Addysg (Anrh) - addysg gynradd
 • Gitâr Gradd 6 a Phiano Gradd 1

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n briod gyda 2 o blant, felly mae bywyd yn brysur ar y cyfan. Fodd bynnag, pan rydw i’n gallu, rwy'n mwynhau ymlacio gyda fy nheulu. Rydym ni i gyd yn dysgu hwylio, ond rydw i'n well o dan y dec yn gwneud y te! Rydw i’n dda iawn yn chwarae Pacman (sy’n dangos fy oedran) ac rydw i wrth fy modd yn darllen am gyfnod y Tuduriaid, yn enwedig Harri VIII. Rydw i’n dal i ddysgu canu'r piano ac un diwrnod rwy'n gobeithio chwarae heb fod yn nerfus!

Donna Jones

Donna Jones

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw wedi bod yn gweithio yn y coleg ers 13 blynedd. Rydw i wedi dysgu mewn tair adran wahanol - Gofal, Cyfrifiadura ac ar hyn o bryd Mynediad Galwedigaethol. Fi yw tiwtor cwrs 2 gwrs gwahanol; Sgiliau Adeiladwaith M3 a Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth M3.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Fy nghyflawniad mwyaf fyddai'r llwyddiant a gaf gyda fy nysgwyr. Rydw i’n gweithio gydag ymddygiad heriol bob dydd ac mae meithrin perthynas â'm dysgwyr yn her ar ei phen ei hun. Sicrhau bod y dysgwyr hyn yn cael eu hysbrydoli a'u gwerthfawrogi yw fy mhrif nod.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi gweithio yn y sector addysg ar hyd fy ngyrfa waith. Roeddwn i’n Nyrs Feithrin flynyddoedd lawer yn ôl cyn dechrau swydd fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu yn y coleg wrth weithio'n rhan amser fel tiwtor. Rwyf bellach yn diwtor llawn amser.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Gallaf siarad dwy iaith, Saesneg ac Iaith Arwyddion Prydain. Rwy’n Gyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain Lefel 6 cymwysedig.

Dorian Adkins

Dorian Adkins

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rwy'n dysgu Sgiliau Adeiladwaith Cam 3 yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol. Rydw i wedi bod yn gyflogedig yn y coleg am 11 mlynedd ac wedi bod yn dysgu ers 5 mlynedd.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gweld fy nysgwyr yn ennill medalau Aur ac Arian yng Nghystadleuaeth Sgiliau Rhanbarthol Cymru a Medal Efydd yn Rowndiau Terfynol y DU yn 2019.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi gweithio yn y maes adeiladu ers gadael yr ysgol yn 2001. Yn gyntaf, yn storfeydd masnachwyr adeiladwyr, yna gweithio fel labrwr safle cyn dechrau fy mhrentisiaeth Plymio yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Nantgarw. Yna gweithiais am nifer o flynyddoedd yn y diwydiant cyn dychwelyd i'r coleg fel Technegydd rhan amser yn yr Adran Plymio yn 2009. Cymhwysais fel darlithydd yn 2015 ac rydw i wedi bod yn dysgu ers hynny.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Diploma NVQ Lefel 2 a 3 City & Guilds mewn Plymio

Dyfarniad Aseswr Lefel 3 City & Guilds

Dyfarniad Sicrwydd Ansawdd Mewnol Lefel 4 City & Guilds

Tystysgrif Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Mae cerddoriaeth yn rhywbeth arall y mae gennyf ddiddordeb ysol ynddi a chyn ymuno â'r coleg yn llawn amser roeddwn yn ddrymiwr mewn band roc teithiol.

Donna Price

Donna Price

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw wedi bod yn gweithio yn y coleg ers bron i 28 mlynedd. Rydw wedi bod yn aelod o'r staff cymorth a’r staff addysgu yn ystod yr amser hwnnw; 21 mlynedd mewn rôl cymorth gweinyddol ac yna 7 mlynedd mewn rôl addysgu. Fodd bynnag, roeddwn i’n dysgu mewn rôl ran-amser flynyddoedd lawer yn ôl.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Ni allaf feddwl am un penodol ond bob blwyddyn mae'n gyflawniad gweld dysgwyr yn cyflawni nid yn unig o ran cymwysterau academaidd ond o ran ennill sgiliau a hunanddatblygiad ac mae gwybod fy mod wedi cyfrannu at y broses hon gyda phobl eraill yn gyflawniad.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Ble i ddechrau? Dechreuodd fy rôl yn y coleg ar 7 Medi 1992 fel Cynorthwyydd Cymorth yn yr hyn a elwid ar y pryd yn y Ganolfan Dysgu Hyblyg. Roeddwn i’n rhoi cymorth i fyfyrwyr mewn amgylchedd dysgu. Yn raddol, ehangodd y swydd i fod yn rhan o’r adran Gwasanaethau Dysgwyr a oedd newydd ei ffurfio. Hefyd, aeth fy rôl ymlaen i ddatblygu system derbyn ganolog ar gyfer y coleg ac yn ddiweddarach i weithio mewn llawer o rolau a oedd yn canolbwyntio ar y myfyrwyr gan ddod yn Rheolwr Adran Gwasanaethau Myfyrwyr Campws Aberdâr. Dros y blynyddoedd, bûm yn ymwneud â llawer o brosiectau a oedd yn canolbwyntio ar y myfyrwyr fel strategaethau cadw myfyrwyr a chefnogi'r Pennaeth presennol gyda phrosesau sefydliadol ynghylch uno Coleg y Cymoedd a Choleg Ystrad Mynach. O ganlyniad i'r uno, cododd cyfle i newid fy llwybr gyrfa a sicrhau swydd addysgu llawn amser yn Adran Busnes ac Astudiaethau Proffesiynol y coleg. Dros y saith mlynedd diwethaf, rydw i wedi cyflwyno amryw o gyrsiau sydd wedi dangos fy ngallu i addasu a fy ngallu i arallgyfeirio ac ailhyfforddi. Mae cylch gwaith y cwrs yn amrywio o Weinyddiaeth Fusnes ac Astudiaethau Busnes, Technoleg Gwybodaeth, Teithio a Thwristiaeth, Bagloriaeth Cymru, Sgiliau Cyfathrebu Sgiliau Hanfodol Cymru, Celf a'r Cyfryngau Creadigol ac yn fwy diweddar cyrsiau Mynediad Galwedigaethol.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i ystod o gymwysterau gan gynnwys Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Busnes Rhyngwladol, HNC a Gradd Sylfaen mewn Busnes a Rheolaeth, Diploma Lefel 5 ILM a Chymhwyster Addysgu TAR.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i wrth fy modd yn treulio amser gyda fy nheulu a chymryd rhan mewn chwaraeon. Rydw i’n mwynhau teithio, yn enwedig yn Ewrop; ymgolli yn niwylliant yr ardal yr ydym yn ymweld â hi ar y pryd. O ganlyniad, rydw i wedi bod yn dysgu siarad Eidaleg ers tair blynedd. Rydw i bob amser yn ceisio herio fy hun gyda gweithgareddau hamdden a fy her ddiweddaraf yw datblygu fy ngallu i nofio yn fy mlaen gyda chymorth fy nghydweithiwr Chris Summerill yn yr Adran Greadigol fel fy “Hyfforddwr”.

 

Rachel Wallen

Rachel Wallen

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dechreuodd fy ngyrfa addysgu yn 2001, fel tiwtor rhan amser i fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghanolfan Learning Curve Trefforest. Yn yr adran Mynediad Galwedigaethol, rwy'n darparu hyfforddiant ar nifer o bynciau, gan gynnwys Llythrennedd, Rhifedd, sgiliau cysylltiedig â Gyrfaoedd, TG, Twristiaeth a Gwasanaethau Cyhoeddus. Hefyd, rwy’n dysgu TGCh i fyfyrwyr rhan amser ar y cwrs cyfrifiaduron i bobl â nam ar eu golwg.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Enillais y wobr 'Cyflogai Rhagorol 2018' yng Ngholeg y Cymoedd am fy ngwaith gyda dysgwyr â nam ar eu synhwyrau ar draws y coleg.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Deuthum yn wirfoddolwr y maes Mynediad Galwedigaethol wedi imi adael y brifysgol a swydd fel gweithiwr chwarae plant ag anghenion dysgu ychwanegol, yn ystod cynllun chwarae haf. Cynigiwyd rôl Cynorthwyydd Dysgu lawn amser imi wedi imi wneud gwaith gwirfoddol yn y coleg. Yn ystod y cyfnod hwn, gweithiais ar draws nifer o gyrsiau yn y ddarpariaeth arwahanol, yn ogystal ag mewn dosbarthiadau prif ffrwd. Fy mhrif ddiddordeb i ddechrau oedd ennill profiad gyda dysgwyr â nam ar y synhwyrau. Cefais fy annog i gofrestru ar gwrs TAR, a gorffennais y cwrs hwnnw yn 2003. Wedi hyn, parheais i ddysgu dysgwyr yn rhan amser yn Learning Curve yn Nhrefforest, yn ogystal â gwneud gwaith cyflenwi yn y coleg. Yn 2007, hysbysebwyd swydd 75% yn dysgu dysgwyr â nam ar y synhwyrau a llwyddais ei chael. Yn 2009, ymgymerais â secondiad i AALl Merthyr am ychydig oriau'r wythnos, er mwyn gweithio gyda myfyriwr ag anawsterau dysgu difrifol a nam ar eu golwg. Dros fy ngyrfa, bûm yn diwtor cwrs nifer o gyrsiau ac rydw i wedi dysgu o Fynediad 1 hyd at Lefel 3. Ar hyn o bryd, fi yw tiwtor cwrs Llwybrau Galwedigaethol a chwrs cyfrifiaduron rhan-amser i bobl â nam ar ei olwg, ac rydw i’n Gydlynydd Learning Curve ar gyfer grwpiau rhan amser RhCT. Mae gennyf brofiad o  ddefnyddio meddalwedd arbenigol, defnyddio gosodiadau hygyrchedd, creu diagramau cyffyrddol, trawsgrifio deunyddiau i Braille ac addasu dogfennau i gynhyrchu deunyddiau hygyrch, yn ogystal â defnyddio apiau amrywiol ar iPads a thabledi.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

TAR mewn Addysg Ôl-Orfodol

Tystysgrif Safonol RNIB mewn Braille Saesneg

Unified English Braille

Tystysgrif Uwch BTEC mewn Arferion Dysgu Cynhwysol

Tystysgrif Gychwynnol City & Guilds mewn Addysgu Sgiliau Sylfaenol (Llythrennedd)

BA Anrh yn y Dyniaethau

3 Safon Uwch

10 TGAU

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Roeddwn i’n mwynhau celf yn yr ysgol yn fawr iawn ac roeddwn i'n hoff iawn o dynnu lluniau bywyd llonydd, yn ogystal â chaligraffeg.

Rebecca Routledge

Rebecca Routledge

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw wedi bod yn gweithio yn y coleg ers 18 mlynedd. Rydw i wedi dysgu sgiliau sylfaenol i oedolion a bellach rydw i’n gweithio ym maes Mynediad Galwedigaethol. Fel rhan o’m rôl rydw i wedi addysgu ar gyrsiau Dysgu Sylfaenol, Learning Curve a Sgiliau Dysgu Annibynnol.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Rydw i wedi bod yn hwylusydd ar gyfer CAMAU. Mae CAMAU yn gwrs sy’n helpu i wella hyder, hunan-barch a gosod nodau.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn diwydiant

Yn ystod fy mlwyddyn i ffwrdd gwnes i waith gwirfoddol i Age Concern a'r Gymdeithas Strôc.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i BA (Anrh) o Brifysgol Caerdydd a chymwysterau addysgu.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Yn fy amser hamdden rydw i’n canu’r ffliwt.

Rebecca Turner

Rebecca Turner

Mynediad Galwedigaethol

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i’n dysgu Arlwyo Lefel 3 Mynediad a Llwybrau 2 ILS ar Gampws y Rhondda. Dyma fy mlwyddyn gyntaf fel tiwtor cwrs ond roeddwn i’n gweithio gyda staff ar ystod wahanol o gyrsiau yn yr adran am flwyddyn cyn hynny.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Cael cynnig swydd tiwtor dan gontract ar ôl gwaith cyflenwi staff am flwyddyn. Gwylio'r myfyrwyr yn symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch ac yn cyflawni eu nodau.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant.

Rydw i wedi gweithio yn y diwydiant bwyd ers pan oeddwn i’n 16 oed. Rydw i wedi gweithio i’r cewri bwyd cyflym fel KFC ac Subway ac rydw i wedi gweithio mewn cegin ffatri fel menyw ginio!

Yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol, bûm yn gweithio i McDonalds. Yno, datblygais fy sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a chefais fy nyrchafu bedair gwaith cyn pen blwyddyn, o fod yn aelod o’r criw i fod yn rheolwr shifft. Dyma le mae fy mhrofiad yn y maes arlwyo a lletygarwch yn disgleirio mewn gwirionedd.

Fe wnes i raddio gyda BA (Anrh) mewn Drama ac Astudiaethau Theatr a dyma le cefais fy angerdd tuag at addysgu. Roeddwn i wrth fy modd gyda’r ffordd y gallai drama helpu i ddatblygu eich hyder, eich hunangred a'ch gwytnwch - sef sgiliau byw pwysig iawn. Ar ôl graddio, bûm yn gweithio i gwmni sy'n hyrwyddo sgiliau bywyd dysgwyr mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae hyn wedi helpu yn fy swydd i ddysgu sgiliau byw'n annibynnol i'n dysgwyr yng Ngholeg y Cymoedd.

Yn dweud wrthym am eich cymwysterau

TAR mewn Addysg Uwch

Diploma Lefel 3 mewn Rheoli Sifftiau

Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

BA (Anrh) Astudiaethau Drama a Theatr

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch chi'ch hun

Rwy'n ffan enfawr o Disney ac rydw i wedi bod i dri o'r parciau (Paris, Florida a California). Rydw i am ymweld â phob un ohonynt yn ystod fy mywyd.

Ross Thomas

Ross Thomas

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd

Ar hyn o bryd rydw i yn fy chweched flwyddyn lawn yn dysgu yn y coleg. Rwy'n dysgu yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol ac rydw i wedi bod yn diwtor cwrs i'r cyrsiau Sgiliau ar gyfer Annibyniaeth a Gwaith (Mynediad 2), Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (Mynediad 3) ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Mynediad 3).

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gofynnwyd imi gymryd yr awenau fel tiwtor cwrs wrth barhau i gwblhau fy nghwrs TAR.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Ar ôl cwblhau fy ngradd mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol De Cymru, dechreuais weithio yn yr ysgol leol, Ysgol Tŷ Coch, yn cynnal clybiau chwaraeon ar ôl ysgol. Yna symudais i'r coleg i fod yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu yn yr Ysgol Mynediad Galwedigaethol. Tra’r oeddwn yn y rôl hon, cwblheais fy nghwrs TAR a deuthum yn diwtor cwrs ar gyfer y cwrs Chwaraeon a Gwasanaeth Cyhoeddus Mynediad 3 ar gampws Ystrad Mynach. Dros y blynyddoedd rydw i wedi gweithio ar bob un o'r pedwar campws ac yn fwyaf diweddar rydw i wedi bod yn diwtor cwrs ar gyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Mynediad 3 a Sgiliau ar gyfer Annibyniaeth a Gwaith Mynediad 2 ar Gampws y Rhondda.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

TAR Addysg Ôl 16, BSc. Anrh. Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n chwarae ac yn hyfforddi Pêl-droed Baner Americanaidd dros y Tydfil Trojans sy'n cystadlu yng Nghynghrair Pêl-droed Baner Americanaidd. Hefyd, rydw i wedi cynrychioli tîm rhanbarthol Cynhadledd y De Orllewin mewn twrnamaint cenedlaethol.

Sally Begley

Sally Begley

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dechreuais ddysgu fel darlithydd dros dro tua 7 mlynedd yn ôl. Roeddwn yn dysgu TGCh Lefel 2 a 3. Ers hynny rydw i wedi cael amrywiaeth o rolau yn y coleg. Ar hyn o bryd, rydw i ar fy mhedwaredd flwyddyn yn dysgu yn yr adran Mynediad Galwedigaethol, rydw i'n dysgu ar draws lefel Mynediad 1, 2 a 3 ac rydw i'n diwtor cwrs y cwrs newydd Porth i Gyflogaeth â Chymorth. Hefyd, rydw i'n dysgu ar ddarpariaeth Dug Caeredin.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Rydw i wedi bod yn rhan o gynllun peilot newydd Llywodraeth Cymru i gynllunio a chynnal y cwrs newydd Interniaeth â Chymorth.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi cyn dod i'r coleg, mae hyn wedi rhoi sylfaen dda imi wybod y safon y mae angen i ddysgwyr ei chyrraedd cyn ein gadael i ddechrau ar eu hanturiaethau eu hunain.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Y prif gymwysterau sydd gen i sy'n berthnasol i'm gyrfa yw:

 • Cymwysterau mewn AAA / ADY
 • Sawl cymhwyster mewn TGCh
 • Cymwysterau Dug Caeredin
 • Cymhwyster addysgu
 • Gradd mewn Addysg

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Mae gen i 4 pysgodyn o'r enw Eeny, Meeny, Miny a Moe.

Samantha Thomas

Samantha Thomas

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dechreuais ddysgu yn yr adran Mynediad Galwedigaethol yn Ystrad Mynach i ddechrau yn 2008. Pan unodd y colegau, bûm yn dysgu ar gampws y Rhondda ac yna Nantgarw ac Aberdâr. Rydw i’n dysgu Adeiladwaith a Thrin Gwallt yn bennaf yn yr Adran Mynediad Galwedigaethol. Hefyd, rydw i wedi dysgu Learning Curve ers blynyddoedd lawer.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gwylio'r holl ddysgwyr yn symud ymlaen i gwrs uwch

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wastad wedi dysgu Mynediad Galwedigaethol ers imi raddio. Ar ôl gweithio fel gweithiwr cymorth, helpodd hyn gyda fy rôl Mynediad Galwedigaethol

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

BA Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Mae gen i ddau o blant. Rydw i’n enwi fy anifeiliaid anwes ar ôl bariau siocled

Sue Williams

Sue Williams

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dros y blynyddoedd rydw i wedi dysgu ystod o bynciau ar lefel Mynediad 1 2 a 3 (sgiliau gwaith, trin gwallt, coginio, sgiliau teithio, iechyd a hylendid, byw'n iach, TGCh, sgiliau cymdeithasol, ABCh, garddio, iechyd a ffitrwydd.)

Rydw i wedi bod yn dysgu yn y Coleg ers 34 o flynyddoedd.

Ar hyn o bryd rwy'n Gydlynydd Campws yr Ysgol Mynediad Galwedigaethol.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Un o fy llwyddiannau yw dechrau’r ddarpariaeth trin gwallt yn y Coleg ym 1986.

Ymwelodd Llywodraeth Cymru â'r Coleg ar ôl imi siarad â nhw am y ddarpariaeth Sgiliau Byw’n Annibynnol.

Datblygu systemau IQA newydd ar gyfer pob un o'r pedwar Campws.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Dechreuais weithio yn 14 oed mewn swydd ddydd Sadwrn ac yna parheais i weithio’n llawn amser fel triniwr gwallt proffesiynol. Deuthum yn athro yn bedair ar bymtheg oed, gan gymhwyso ym 1998.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i ystod o gymwysterau mewn trin gwallt, addysgu a dysgu ac rydw i wedi cwblhau nifer o sesiynau hyfforddi DPP dros y blynyddoedd i wella fy swydd a phrofiadau’r dysgwyr.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi:

Rydw i’n unigolyn diwyd sy'n gweithio'n galed, gallaf gyfathrebu â phobl o bob cefndir.

Rydw i’n hynod drefnus ym mhob peth a wnaf - sgil y mae pobl eraill rwy'n gweithio gyda nhw yn dyheu amdano.

Rydw i’n angerddol iawn am fy swydd a byddaf bob amser yn croesawu heriau newydd.

Rydw i’n awyddus i wella bywydau ein dysgwyr yn yr Ysgol.

Rydw i’n falch iawn bod dysgwr wedi cychwyn yn y Coleg gyda mi ar gwrs Mynediad Lefel 2 mewn trin gwallt ac wedi symud ymlaen i yrfa addysgu.

Helen White

Helen White

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Mynediad i Wallt a Harddwch Lefel 3, rydw i wedi bod yn dysgu ers 17 mlynedd yn rhan amser.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Rydw i wedi cwblhau Dyfarniad Aseswr a Dilysu, ac wedi symud ymlaen i Up2 ac wedi annog gwaith cystadlaethau i'n hadran.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi bod yn y diwydiant trin gwallt ers 34 mlynedd. Rydw i wedi gweithio mewn sawl salon trin gwallt ac roeddwn yn hunangyflogedig am 10 mlynedd hefyd. Rwy'n dal i weithio'n hunangyflogedig yn rhan amser.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i gymwysterau mewn Celf, TG, Gwallt a Harddwch a Llythrennedd.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n hoff o gŵn ac rydw i wedi ymrwymo'n llwyr i'm teulu. Rydw i wrth fy modd yn dysgu trin gwallt ac rwy'n ymwybodol o'r angen am addysg lefel is ac rwy'n barod i ddarparu'r hyfforddiant gorau posibl i ddysgwyr sy’n tangyflawni.

Jay Humphris

Jay Humphris

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rwy'n dysgu Arlwyo a Lletygarwch M3 ar gampws Ystrad Mynach yn yr adran Mynediad Galwedigaethol. Dyma fy mlwyddyn gyntaf fel tiwtor cwrs ond rwyf wedi bod yn gweithio yn yr adran yn cyflenwi ers dwy flynedd wrth imi gymhwyso ar gyfer fy TAR.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Ym mis Chwefror gofynnwyd imi ymuno â thîm Coginio Cenedlaethol Cymru i gystadlu yn y Gemau Olympaidd Coginio yn Stuttgart yr Almaen. Fy rôl oedd creu addurn ganol bwrdd bwytadwy ar gyfer bwrdd y cogydd. Hefyd, ymunais â'r tîm yn ystod y gwasanaeth cegin, gan helpu gyda pharatoi bwyd a chadw'r gegin yn lân. Gadawodd timau Cymru'r gystadleuaeth gyda dwy wobr Efydd ac un wobr Arian am eu hymdrechion.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rwyf wedi bod yn y diwydiant lletygarwch fel rheolwr bar ers 17 mlynedd, yn helpu gyda rhedeg bar a bwyty, yn ogystal â chlwb nos prysur ar benwythnosau.

10 mlynedd yn ôl, adeg pen-blwydd cyntaf fy mab, penderfynais wneud cacen iddo. Roedd y gacen yn llawn lympiau, ond gan fy mod wedi mwynhau’r profiad gymaint penderfynais ddod o hyd i gwrs a allai fy nysgu sut i'w wneud yn iawn. A 10 mlynedd yn ddiweddarach, rwyf wedi cystadlu mewn llawer o gystadlaethau crefft siwgr rhyngwladol, gan ennill 3 gwobr Aur, 2 Arian ac 1 Efydd am fy ngwaith. Hefyd, rwy’n cynnal fy nosbarthiadau crefft siwgr fy hun drwy Dysgu Oedolion Cymru, sydd wedi dod yn fwyfwy poblogaidd. Hefyd, rwyf am sefydlu rhai cyrsiau Hwb yn y dyfodol gyda Choleg y Cymoedd lle gallaf rannu fy mhrofiadau a sgiliau gyda'r myfyrwyr.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Sylfaen mewn Celf a Dylunio

HND mewn Ffotograffiaeth a Delweddu Digidol

Lefel 1 a 2 Crefft siwgr

Addysgu TAR

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Mae fy mhlentyn hynaf, yr un y bûm yn wreiddiol yn addurno cacennau ar ei gyfer, hefyd yn gwneud cacennau ac yn ymuno â mi yn y cystadlaethau. Cymerodd ran yn ei gystadleuaeth gyntaf yn 5 oed ac mae wedi parhau i gystadlu bob blwyddyn ers hynny. Mae fy ieuengaf bron yn ddwy ac ond â diddordeb mewn bwyta'r cacennau dwi'n eu gwneud ... hyd yn oed y rhai ar gyfer cystadlaethau pan fydd fy nghefn wedi’i droi.

Angela Fitzgerald

Angela Fitzgerald

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rwyf wedi bod yn dysgu yn y coleg ers 15 mlynedd, yn dysgu amrywiaeth o bynciau ar lefel mynediad. Rwy'n dysgu Celfyddydau Perfformio gan gynnwys Drama, Canu a Dawns a phynciau Creadigol fel Ffotograffiaeth, y Cyfryngau a Golygu.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Mae gennyf rai uchafbwyntiau i'w rhannu ...

 1. Gwylio'r dysgwyr yn disgleirio wrth berfformio ar lwyfan yng ngŵyl Shakespeare for Schools, gan wybod pa mor galed y maent wedi gweithio a pha mor ymrwymedig y buont i ymarferion a dysgu geiriau.
 2. Gweld dysgwyr yn cystadlu a lefel genedlaethol yn y Cystadlaethau Sgiliau Cynhwysol ac yn ennill yn haeddiannol.
 3. Derbyn Gwobr Addysgu a Dysgu.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Ar ôl gadael y coleg gweithiais yn broffesiynol fel actor, gan weithio mewn gwahanol theatrau repertoire o amgylch Ewrop a'r DU. Rwyf wedi cael cwpl o rolau ‘blink and you’ll miss me’ ar y teledu hefyd!

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Graddiais o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym 1999 lle enillais radd BA Anrh mewn Astudiaethau Theatr (actio). Ers hynny, rwyf wedi cwblhau cwrs TAR; cymryd rhan mewn hyfforddiant hwylusydd Touch Trust; cwblhau cymhwyster addysgu Para Dance ac Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1 a 2. Rwy'n gobeithio teithio i America yn ddiweddarach eleni i gymryd rhan mewn cwrs Theatr Gorfforol dwys am bythefnos. Rwyf yn croesi popeth!

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rwyf wedi rhedeg Marathon Llundain ddwywaith. Byth eto!

Val Smith

Val Smith

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Mwynhau fy swydd o hyd

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rwy'n dysgu ioga a myfyrdod ac rwyf wedi gwneud hynny ers 23 mlynedd! Fodd bynnag, rwyf wedi ymarfer ioga a myfyrdod ers pan oeddwn yn 12 oed. Rwy'n cynnal gweithdai a dosbarthiadau ioga wythnosol ac rwyf wrth fy modd. Dros y blynyddoedd rwyf wedi casglu rhagor o brofiad a chymwysterau mewn addysg awyr agored ac rwyf bellach yn rhedeg rhaglen Dug Caeredin ar gyfer ein hadran yn y coleg.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Tystysgrif Addysg

Diploma mewn Addysg

Arlwyo C&G: 706 1/706 2/706 3

Gwobr Hylendid Bwyd Sylfaenol

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Diploma ARCH mewn A&P a Hydrotherapi Colon

Diploma BWY

Arweinydd Grwpiau Cerdded

Dyfarniad BELA

NNAS Aur

Dyfarniad Arweinydd Beicio Mynydd

Dyfarniad Cynnal a Chadw Beic Lefel 1

Diploma BSY mewn Maeth (fegan / llysieuol)

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Iechyd, Bwyd, Ymarfer corff yn yr awyr agored, Pobl

Sue Smith

Sue Smith

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rwy'n dysgu rhifedd, llythrennedd digidol a phynciau galwedigaethol yn yr adran Mynediad Galwedigaethol.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Fy nghyflawniad mwyaf yn ystod fy nghyfnod gyda Choleg y Cymoedd yw bod yn rhan o gael dysgwyr i ddychwelyd i addysg fel oedolion a darganfod cariad at ddysgu.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Roeddwn i'n gyflogedig o'r blaen yn y diwydiant electroneg lle roeddwn i'n gweithio fel technegydd ansawdd.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i BSc Anrh mewn Mathemateg a TAR mewn Mathemateg Uwchradd. Hefyd, mae gen i Dystysgrif Lefel 5 mewn Addysgu Rhifedd i Oedolion a TEC Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol a Chynhyrchu.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rwy'n mwynhau darllen yn fy amser hamdden, gwneud jig-sos a cherdded.

Richard Williams

Richard Williams

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Adeiladwaith Cam 3 ers Awst 2020

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gan mai dim ond ers mis Awst y bûm yn y swydd, byddwn yn dweud mai fy nghyflawniad mwyaf fu addasu i addysgu ar-lein a defnyddio’r adnoddau gwych sydd ar gael i hwyluso dysgu o bell.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Ers 20 mlynedd, rydw i wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu fel saer coed. Rydw i wedi gweithio ar safleoedd adeiladu masnachol yn ogystal â gweithio yn y sector domestig, yn cwblhau ystod o brosiectau o ailwampio tai, blociau swyddfa a thafarndai i osod ceginau, drysau, lloriau a thoeau.

Ym mis Medi 2019 dechreuais ar gwrs TAR ar ein campws Nantgarw. Fel rhan o hyn roedd yn rhaid imi gwblhau 70 awr o addysgu yn yr adran gwaith coed.

Ym mis Awst 2020 dechreuais fy rôl fel darlithydd Mynediad Galwedigaethol yn Ystrad Mynach.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

NVQ lefel 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd

Ar hyn o bryd, rydw i’n cwblhau blwyddyn 2 TAR

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Yn 2015 es i a 14 ffrind â fy nhad sydd â sglerosis ymledol i gopa Ben Nevis mewn cadair olwyn wedi'i haddasu'n arbennig er mwyn codi arian ar gyfer elusen Leonard Cheshire.

Helen Taylor-Hodges

Helen Taylor-Hodges

Beth ydych chi'n ei ddysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i wedi bod yn yr adran Mynediad Galwedigaethol yng Ngholeg y Cymoedd ers bron i dair blynedd bellach. Dechreuais fel Cynorthwyydd Cymorth i Ddysgwyr a deuthum yn Hyfforddwr Swyddi pan ddechreuodd y rhaglen ‘Porth i Gyflogaeth’ ym mis Medi 2019.

Cynlluniwyd y rhaglen Porth i Gyflogaeth i helpu pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol rhwng 16 a 24 oed i ddod o hyd i waith drwy roi profiadau bywyd go iawn iddynt yn y gwaith mewn interniaeth dan gymorth yn ystod eu blwyddyn olaf yn y coleg.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gweld un o'n dysgwyr yn symud ymlaen o'r rhaglen y llynedd i ddechrau gweithio ar raglen brentisiaeth yn adran Parciau a Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae'n hyfryd gweld cynnydd taith gwaith y dysgwyr.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Cyn dechrau gweithio yn y coleg, roeddwn i wedi cael gwahanol lwybrau gyrfa ar hyd y blynyddoedd sydd wedi rhoi cychwyn da imi wrth imi gefnogi ein dysgwyr i fynd allan i'w lleoliadau gwaith.

Rydw i wedi cael profiad ym maes manwerthu, gofal plant, gofal cymdeithasol, lletygarwch, gwasanaethau cwsmeriaid a'r diwydiant teithio yn ogystal â gweithio i wahanol gynghorau lleol yn yr adran addysg a gyda sefydliadau gwirfoddol.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Penderfynais i ddychwelyd i'r brifysgol 9 mlynedd yn ôl (gan brofi nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu pethau newydd) ac enillais fy Nhystysgrif Broffesiynol mewn Addysg yn 2014. Hefyd, mae gen i gymwysterau mewn cymorth lleferydd ac iaith yn yr ystafell ddosbarth, iaith arwyddion Prydain (lefel 1), gwasanaethau cwsmeriaid, gofal plant a chymorth i deuluoedd (meithrin).

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Fy mreuddwyd yw prynu gwersyllfan a theithio ar hyd America a Chanada ynddi, unwaith y byddaf yn cyrraedd oed pan allaf ymddeol.

 

 

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa