Yn ôl

Meet the Staff

Nick Pritchard

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Dyma fy mhumed flwyddyn o ddysgu a fy mhedwaredd yn y coleg. Ar hyn o bryd rydw i’n dysgu ar draws y rhaglenni canlynol: Teithio a Thwristiaeth, Chwaraeon a Bagloriaeth Cymru.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Cwblhau fy rhaglen QTS sy'n rhoi’r hawl imi ddysgu unigolion rhwng 11 a 18 oed.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Astudiais hamdden a thwristiaeth yn y coleg, cyn cwblhau HND ac yna BA (Anrh) mewn Rheoli Hamdden a Thwristiaeth ym Mhrifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru bellach).Yn dilyn hynny, cefais swydd yn gweithio yn yr Adran Hamdden a Chwaraeon yng Nghyngor Sir Fynwy yn gweithio mewn tîm a oedd yn rheoli parciau, mannau agored ac yn gweithio o bryd i'w gilydd ar raglenni datblygu chwaraeon a phrosiectau hamdden a digwyddiadau.

Cefais secondiad yn ystod y cyfnod hwn yn cyflenwi cyfnod mamolaeth ar gyfer rôl cydlynydd Chwaraeon y Ddraig, yn gofalu am chwaraeon mewn lleoliadau ar ôl ysgol a chlybiau cymunedol i blant 7-11 oed.

Yn dilyn hyn, symudais i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i ymgymryd â swydd swyddog 5 x 60, yn cynnal rhaglen o chwaraeon a gweithgareddau ar gyfer plant 11-16 oed o amgylch y diwrnod ysgol. Hefyd, roeddwn yn gweithio’n agos â’r Adran Addysg Gorfforol, gan gynorthwyo gyda darparu rhaglenni a gweithgareddau ar raddfa fawr fel diwrnod mabolgampau a theithiau sgïo tramor.

Cefais gynnig cyfle i hyfforddi fel athro yn yr ysgol hon. Caniataodd hyn imi ddatblygu sgiliau addysgu ar draws yr Adran AG a'r Adran Ddaearyddiaeth gan gyflwyno cyrsiau teithio a thwristiaeth.

Lisa Reynolds

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i’n dysgu Chwaraeon yng Ngholeg y Cymoedd ac rydw i wedi bod yn dysgu ers 10 mlynedd.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Fy nghyflawniad mwyaf yw helpu dysgwyr i gyflawni eu nodau, yn enwedig yn fy rôl fel tiwtor cwrs yr ail flwyddyn, yn cefnogi dysgwyr sy'n symud ymlaen i gwrs prifysgol o'u dewis.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Rydw i wedi bod yn fabolgampwr brwd erioed a pharhaodd yr angerdd hwn ar hyd fy nghwrs prifysgol gan fod gen i ddiddordeb erioed mewn sicrhau gyrfa ym myd chwaraeon. Fe wnaeth fy ngradd fy ngalluogi i gwblhau TAR Addysg Bellach gan arbenigo mewn chwaraeon. Caniataodd hyn imi ennill swydd addysgu yn y sector addysg ôl-16. Hefyd, rydw i wedi gallu cwblhau nifer o gymwysterau hyfforddi a dyfarnu mewn ystod o chwaraeon.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i BSc Anrh mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff a gyflawnais yn 2001 gan Brifysgol Swydd Gaerloyw. Cwblheais fy nghymhwyster TAR Addysg Bellach yn 2004-2005 ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n chwarae pêl rwyd i Fae Caerdydd a'r tymor hwn mae fy nhîm wedi cael dyrchafiad i'r adran nesaf yng Nghynghrair Ardal Caerdydd.

Mark Jones

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i’n Hyfforddwr ar gyfer blwyddyn gyntaf Academi Rygbi'r Gynghrair ac rydw i’n dysgu Chwaraeon BTEC Lefel 1.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Sefydlu Academi Rygbi'r Gynghrair yn y Coleg.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Ar hyn o bryd rydw i’n Hyfforddwr Cynorthwyol / Rheolwr Tîm Rygbi’r Gynghrair Myfyrwyr Cymru. Cyn hynny roeddwn yn Rheolwr Datblygiad Cenedlaethol Rygbi’r Gynghrair yng Nghymru am 7 mlynedd (2008 - 2015) ac yn Athro Addysg Gorfforol Uwchradd am 8 mlynedd cyn hynny (2000 - 2008).

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Ymhlith fy nghymwysterau mae:

TAR Addysg Gorfforol Uwchradd

BA Anrh Astudiaethau Chwaraeon a Symud Dynol

Tiwtor Hyfforddwr Rygbi’r Gynghrair RLEF

Hyfforddwr Rygbi’r Gynghrair Lefel 2 UKCC

Swyddog Gemau RFL

Cryfder a Chyflyru Lefel 1 URC

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rydw i’n Syrffiwr Cystadleuol ac roeddwn arfer bod yn red coat yn Butlins Ynys y Barri!

Mark Davies

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw i wedi bod yn dysgu BTEC Chwaraeon Lefel 1 i 3 yng Ngholeg y Cymoedd ers 10 mlynedd a fi yw Cydlynydd Campws yr Ysgol Chwaraeon.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Gweld myfyrwyr yn gwella ac yn cyflawni'n barhaus.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Ar ôl astudio chwaraeon a chymryd rhan mewn chwaraeon ar hyd fy oes, penderfynais ddatblygu hyn drwy fynd i ddysgu. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach rydw i'n dal i ddysgu a mwynhau chwaraeon.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Mae gen i Tystysgrif Addysg Ôl-16, Gradd BA Anrh mewn Astudiaethau Chwaraeon a BTEC Lefel 3 mewn Datblygiad Hyfforddi Chwaraeon.

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Rwy'n ddeiliad tocyn tymor Gleision Caerdydd ac yn gefnogwr brwd!

Daniel Thomas

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Rydw wedi bod yn dysgu yng Ngholeg y Cymoedd ers 6 blynedd ac rydw i’n dysgu ar draws Rhaglenni'r Academi gan gynnwys BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Y cynnydd yn nifer y dysgwyr sydd bellach yn cofrestru ar gyrsiau’r Academi Bêl-droed ac ennill Cynghrair Colegau Cymru gyda’r tîm cyntaf yn 2018/19.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant

Dechreuais ddysgu ar gampws Ystrad Mynach ar y cyrsiau Chwaraeon Lefel 3 ochr yn ochr â fy swydd flaenorol fel Swyddog Datblygu Chwaraeon ar gyfer CBS Caerffili. Rhoes hyn y wybodaeth a’r profiad imi i ennill cyflogaeth lawn amser yn fy rôl bresennol fel Darlithydd mewn Chwaraeon ar gampws Nantgarw, yn ogystal â bod yn bennaeth ar raglen yr Academi Bêl-droed.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau

Rydw i’n Hyfforddwr Pêl-droed Trwyddedig Lefel 4 ‘A’ ac mae gen i 15 mlynedd o brofiad yn y diwydiant Chwaraeon. Mae gen i ILM Lefel 5 mewn Rheolaeth. 

Rhywbeth diddorol amdanoch chi

Roeddwn i'n bêl-droediwr proffesiynol dros Cardiff City ac ymddangosais unwaith fel eilydd yn y Bencampwriaeth.

Sam Williams

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?

Ar hyn o bryd rydw i’n gorffen fy ail flwyddyn yn darlithio yng Ngholeg y Cymoedd yn dysgu BTEC Lefel 2 a Lefel 3 mewn Chwaraeon yn ogystal â hyfforddi yn yr Academi Rygbi Perfformiad Uchel yn y coleg.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?

Ers cychwyn yn y coleg, rydw i wedi cael y cyfle i barhau â fy natblygiad hyfforddi personol yn ogystal â meithrin cysylltiadau’r coleg â Gleision Caerdydd ymhellach drwy ymgymryd â rôl Prif Hyfforddwr Carfan Dan 16 Gogledd Rhanbarth y Gleision. Drwy'r cysylltiadau hyn, rydw i’n gobeithio y byddwn yn gweld llawer o'r athletwyr ifanc talentog sydd wedi symud ymlaen drwy'r rhaglen ranbarthol honno yn ymuno â ni yng Ngholeg y Cymoedd i gryfhau ein Hacademi Rygbi ymhellach a pharhau â'u datblygiad eu hunain yn y byd rygbi ac yn academaidd.

Hefyd, rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i astudio Cymhwyster Hyfforddi Lefel 4 Perfformiad Uchel gydag Undeb Rygbi Cymru. Mae hyn wedi goleuni pellach imi i amgylcheddau chwaraeon Perfformiad Uchel a gobeithio y bydd yn caniatáu imi roi syniadau newydd ar waith gyda’r hyfforddwyr talentog yn y coleg er mwyn parhau i gynnig yr amgylchedd gorau posibl i athletwyr ifanc gael tyfu a symud ymlaen yn eu taith rygbi.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad yn y Diwydiant.

Ar ôl gorffen contract rygbi proffesiynol gyda’r Gweilch llwyddais i sicrhau swydd fel Swyddog Datblygu Rygbi Cymunedol wrth barhau â fy ngyrfa rygbi yn lled broffesiynol gyda Chlwb Rygbi Aberafan. Penderfynais hefyd fynd yn ôl i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i astudio BA (Anrh) mewn Rheolaeth Chwaraeon.

Yn ystod y cyfnod hwn hefyd, astudiais ar gyfer cymwysterau Hyfforddi Rygbi Lefel 1, 2 a 3 gydag Undeb Rygbi Cymru.

Yn dilyn hyn, penderfynais herio fy hun ac astudio gradd M.Sc. mewn Hyfforddi a Pherfformio Chwaraeon yn ogystal â TAR ym Mhrifysgol De Cymru.

Ar ôl cwblhau'r ddau gwrs hyn a chael cyfoeth o brofiad yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr, Cystadleuaeth Ranbarthol Gradd Oedran y Gweilch ac Ardal Aberafan roeddwn yn ffodus iawn i swydd yng Ngholeg y Cymoedd.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa