Coleg yn creu uwch rôl cynaliadwyedd i gefnogi ymgyrch amgylcheddol

Coleg yng nghymoedd y de yw’r coleg cyntaf yng Nghymru i greu rôl gynaliadwy benodol fel rhan o strategaeth ehangach i wella ei nodweddion gwyrdd.

Mae Coleg y Cymoedd, sy’n gwasanaethu dysgwyr ar draws bwrdeistrefi’r Rhondda a Chaerffili, wedi penodi Rachel Edmonds-Naish yn Bennaeth Cynorthwyol ar gyfer Dyfodol Cynaliadwy – y swydd uwch arweinyddiaeth gyntaf o’r math yma mewn coleg addysg bellach yng Nghymru.

Fel rhan o’r swydd unigryw, bydd Rachel yn rhoi ystod o fentrau a pholisïau ar waith sydd wedi’u cynllunio i leihau ôl troed carbon y coleg a chefnogi dysgwyr i wneud dewisiadau mwy cyfrifol a chynaliadwy.

Mae Rachel yn ymuno â Choleg y Cymoedd ar ôl degawd a mwy o brofiad yn gweithio ym maes addysg bellach, gan ddechrau ei gyrfa fel darlithydd yng Ngholeg Gwent cyn symud i swyddi rheoli a swydd Pennaeth Cwricwlwm STEM yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Rachel, sydd â diddordeb mawr yn yr agenda werdd a datgarboneiddio’r amgylchedd adeiledig yn arbennig, yn cyd-gadeirio Fforwm Cynghori ar Economïau Sgiliau Cymru Sero Net lle mae’n cefnogi’r gwaith o ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyfer Cynllun Gweithredu Sgiliau Sero Net Llywodraeth Cymru.

Bydd ei swydd newydd yn canolbwyntio ar ddau faes allweddol o gynaliadwyedd – darparu dysgu llythrennedd carbon i staff a myfyrwyr i’w cefnogi i fyw a gweithio mewn ffyrdd ecogyfeillgar, ac yn ail, sicrhau bod dysgwyr yn gadael y coleg yn meddu ar y sgiliau trosglwyddadwy a’r meddylfryd cynaliadwy mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw ochr yn ochr â chymwysterau.

Meddai Rachel Edmonds-Naish: “Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at her newydd yma yng Ngholeg y Cymoedd. Rydw i wedi bod yn angerddol ers amser maith am yr agenda werdd a datgarboneiddio, felly rydw i’n edrych ymlaen at ddechrau swydd lle galla i helpu i gefnogi’r meysydd yma.

“Rydyn ni wrthi’n gweithio ar gynllun gweithredu manwl i roi hwb i gynaliadwyedd y coleg gan gynnwys rhoi mentrau amgylcheddol ar waith a newidiadau i’r cwricwlwm a fydd yn helpu i addysgu dysgwyr a staff, ac arwain at newidiadau ymddygiad.

“Rydyn ni’n gwybod bod ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd hefyd yn bwysig iawn i lawer o’r cyflogwyr a’r partneriaid rydyn ni’n gweithio gyda nhw.”

Daw penodiad Rachel fel rhan o ymgyrch gynaliadwyedd ehangach yng Ngholeg y Cymoedd sydd wedi cynnwys newid i fabwysiadu Ecosia – porwr ecogyfeillgar gwyrdd – fel y peiriant chwilio diofyn a ddefnyddir gan ddysgwyr a staff ar gyfrifiaduron ar draws pob campws.

Coleg y Cymoedd yw’r unig goleg addysg bellach yng Nghymru sydd wedi gwneud y newid ac mae bellach yn galw ar ddarparwyr addysg eraill i wneud yr un peth.

Wrth siarad am y newid, ychwanegodd Rachel:  “Gyda dros 9,000 o staff a dysgwyr yng Ngholeg y Cymoedd, mae gan newidiadau bach y potensial i wneud gwahaniaeth enfawr wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd.  

“Mae gosod Ecosia fel y peiriant chwilio diofyn yn y coleg yn newid syml – un sy’n costio dim ond newid a fydd yn cael effaith wirioneddol ar yr amgylchedd. Mae’n weithred syml a all arwain dysgwyr i feddwl am effeithiau eu gweithredoedd o ddydd i ddydd gan helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r blaned hefyd.”

Wrth edrych i’r dyfodol, mae Rachel yn gweithio i greu agenda cynaliadwyedd ac yn bwriadu gweithredu ystod o bolisïau sydd wedi’u cynllunio i gael dysgwyr i feddwl am sut maen nhw’n defnyddio adnoddau ac yn ymddwyn o ddydd i ddydd, gan eu hysbrydoli i wneud dewisiadau mwy cyfrifol a chynaliadwy.

Mae’r coleg hefyd newydd ddod yn aelod o Cynnal Cymru, sefydliad sy’n darparu cyngor, hyfforddiant a chysylltiadau i fusnesau a sefydliadau’r sector cyhoeddus i’w helpu i droi nodau cynaliadwyedd yn gamau gweithredu. Fel aelod, bydd Coleg y Cymoedd yn cael mynediad at gymorth arbenigol gan dîm arbenigol gan gynnwys gwiriad iechyd cynaliadwyedd ac adolygiad o’i bolisïau amgylcheddol, canllawiau ar sut i ddechrau system rheoli amgylcheddol yn ogystal â chyflwyniadau i gysylltiadau allweddol.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau