Swyddi

Mae Coleg y Cymoedd yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn Sir Rhondda Cynon Taf a Chaerffili gyda dros 800 o staff yn cael eu cyflogi

Rydym yn anelu at gael gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ymgeiswyr â chymwysterau addas o ystod eang o gefndiroedd i wneud cais ac ymuno â Choleg y Cymoedd.

SWYDDI GWAG PRESENNOL

Gellir cyrchu ein Ffurflen Gais drwy glicio yma. Ar ôl ei gwblhau eich cais, gallwch ei anfon atom drwy e-bost at careers@cymoedd.ac.uk

Fel arall, gallwch bostio eich cais at Pobl a Diwylliant, Campws y Rhondda, Heol Pontrhondda, Llwynypia, Tonypandy, CF40 2TQ.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person i egluro sut mae eich sgiliau, eich profiad a’ch rhinweddau yn eich gwneud yn addas ar gyfer y swydd. Nid ydym yn derbyn CV ac efallai na fydd unrhyw geisiadau a ddaw i law ar ôl yr amser a’r dyddiad cau yn cael eu derbyn.

Os hoffech siarad ag aelod o’r tîm am unrhyw swyddi gwag, cysylltwch â ni ar careers@cymoedd.ac.uk
Cydlynydd Menter, Sgiliau a Chyflogadwyedd

Campws Ystrad Mynach

Bydd deiliad y swydd yn rhan o’r Tîm Dyfodol/Futures sy’n cefnogi entrepreneuriaeth,
cyflogadwyedd, sgiliau a Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Y rôl ydy
cydlynu a chefnogi dysgwyr gyda’r sgiliau menter sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth
lwyddiannus a datblygiad gyrfa. Yn ogystal, bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod cyflogadwyedd a sgiliau menter y dysgwyr yn cael eu cydnabod trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau mewnol ac allanol.

Dyddiad Cau: 30 Medi 2022

Pennaeth Llesiant a Diogelu

Nantgarw/Ystrad Myncac

Darparu arweinyddiaeth effeithiol a rheoli llesiant a diogelu ar gyfer dysgwyr ar draws pob campws. Ymglymu â holl ystod o wasanaethau statudol, proffesiynol a gwirfoddol tu allan i’r Coleg, i gynorthwyo anghenion parhaus dysgwyr unigol, yn cysylltu â Thîm y Cwricwlwm a Thîm Cymorth Dysgu Ychwanegol er mwyn sicrhau bod dull di-dor o fynd ati yn cael ei fabwysiadu. a arwain dull y coleg o fynd ati i fod yn sefydliad deallus o ran Trawma ac ACE. Cynorthwyo’r Pennaeth Cynorthwyol i yrru cyflawniad Cynllun Strategol y Coleg yn ei flaen.

Dyddiad Cau: 30 Medi 2022

Hwylusydd y Gymraeg ar ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Campws Nantgarw

Fel Hwylusydd y Gymraeg byddwch darparu cymorth unigol ac mewn grwpiau bach i ddysgwyr Cymraeg i’w galluogi i gwblhau rhywfaint o’u hastudiaethau yn Gymraeg ar gyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Oriau Gweithio: 37 awr yr wythnos
Math o Swydd: Llawn amser, CCP 31 Awst 2023
Eich Cyflog: £27,975 – £29,868
Dyddiad Cau: 18 Hydref 2022

Darlithydd mewn Peirianneg Drydano

Campws Nantgarw

Dysgu’n effeithiol ar ystod o gyrsiau ac ar ystod o lefelau fel y cytunwyd gyda’ch rheolwr llinell, Cefnogi dysgwyr i gyflawni canlyniadau llwyddiannus. Cymryd rhan mewn gweithgareddau cadw a recriwtio fel sy’n briodol, Gosod disgwyliadau uchel ar gyfer dysgwyr a chyfrannu at amgylchedd sy’n annog pob dysg.

Oriau Gweithio: 37 awr yr wythnos
Math o Swydd: Llawn amser, CCP 31 Awst 2023
Eich Cyflog: £22,050 – £42,345
Dyddiad Cau: 10 Hydref 2022

Aseswr Technegol Trydanol

Campws Ystrad Mynach

Cymryd rhan yn fframwaith ansawdd y coleg i sicrhau bod y safonau uchaf yn cael eu cyrraedd a’u cynnal o ran hyfforddi ac asesu. Cwblhau’r holl ddogfennau priodol yn ymwneud â chontractau dysgu seiliedig ar waith, yn ôl yr amserlen a osodir a chan gydymffurfio â gofynion archwilio. Cysylltu â staff y coleg i gynnal cynnydd a thargedau dysgwyr yn unol â fframweithiau prentisia

Oriau Gweithio: 37 awr yr wythnos
Math o Swydd: Llawn amser, parhaol
Eich Cyflog: £27,975 – £29,868
Dyddiad Cau: 11 Hydref 2022


Asesydd Peirianneg Drydanol

Campws Nantgarw

Cymryd rhan yn fframwaith ansawdd y coleg i sicrhau bod y safonau uchaf yn cael eu cyrraedd a’u cynnal o ran hyfforddi ac asesu. Cwblhau’r holl ddogfennau priodol yn ymwneud â chontractau dysgu seiliedig ar waith, yn ôl yr amserlen a osodir a chan gydymffurfio â gofynion archwilio. Cysylltu â staff y coleg i gynnal cynnydd a thargedau dysgwyr yn unol â fframweithiau prentisia

Oriau Gweithio: 37 awr yr wythnos
Math o Swydd: Llawn amser, parhaol
Eich Cyflog: £27,975 – £29,868
Dyddiad Cau: 11 Hydref 2022

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle