Cwestiynau Cyffredin am Brentisiaethau – Cyflogwyr

Pam cymryd prentis?

86%

Dywedodd 86% o gyflogwyr fod prentisiaethau wedi datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’w sefydliad

78%

Adroddodd 78% fod cynhyrchiant wedi gwella

90%

Mae 90% o brentisiaid yn aros ymlaen yn eu gweithle ar ôl cwblhau prentisiaeth

Mae prentisiaid yn dod ag elw sylweddol ar fuddsoddiad ac yn aml yn mynd ymlaen i rolau rheoli uwch. Hefyd, mae llawer yn ymgymryd â hyfforddiant lefel uwch.

Beth yw’r manteision i’ch busnes?

 • Hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn sy’n uniongyrchol berthnasol i’ch sefydliad
 • Hyfforddiant o ansawdd uchel i safonau a gydnabyddir gan y diwydiant
 • Sgiliau sy’n benodol i’ch diwydiant
 • Sgiliau i ymdopi â thechnoleg newydd a marchnadoedd newydd
 • Ffordd o fynd i’r afael â phrinder sgiliau
 • Cadw staff
 • Codi hyder a morâl ymhlith staff
 • Gweithlu mwy ymatebol, brwdfrydig

Beth fydd Prentisiaeth yn ei olygu?

Mae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu ar sail cyflogaeth. Gall prentisiaethau gefnogi eich busnes i dyfu talent newydd ffres a datblygu sgiliau eich gweithlu presennol.

Pa fathau o Brentisiaethau sydd ar gael?

Mae gennym bortffolio mawr o Brentisiaethau, sy’n cwmpasu’r mwyafrif o sectorau. Edrychwch ar ein Prentisiaethau sydd ar gael yma

Pa wiriadau Iechyd a Diogelwch sydd eu hangen?

Cyn y gall prentis ddechrau rhaglen, bydd angen i ni gynnal y gwiriadau Iechyd a Diogelwch angenrheidiol yn unol â Chod Ymarfer Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu y bydd angen i ni werthuso rheolaeth eich cwmni o iechyd, diogelwch a lles, i sicrhau bod dysgu/gwaith yn digwydd mewn amgylchedd derbyniol gyda risgiau’n cael eu rheoli.

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y bydd angen i’r coleg weld tystiolaeth o’r ddogfennaeth a restrir isod, yn ogystal ag ymweld safle byr*:

 • Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr ac Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus Digonol
 • Polisi Iechyd a Diogelwch
 • Manylion yswiriant cerbyd modur os yn berthnasol
 • Rhagofalon tân
 • Darpariaeth Cymorth Cyntaf
 • Asesiadau risg gan gynnwys Tân a COSHH (lle mae mwy na phum gweithiwr)
 • Tystiolaeth o unrhyw gofnodion cynnal a chadw perthnasol (fel profion PAT, cofnodion gwasanaeth offer goleuo ac ati) lle bo’n berthnasol

*Sylwer, efallai y bydd angen gwiriadau ychwanegol yn dibynnu ar eich sector a’ch Prentisiaeth ddewisol

Yn dilyn hynny, bydd y coleg yn monitro Iechyd a Diogelwch i brofi gweithrediad system reoli Iechyd a Diogelwch y cyflogwr drwy gydol y rhaglen Brentisiaeth.

Sut mae dod o hyd i brentis?

Os hoffech chi gymryd prentis ond nid oes gennych unrhyw un wedi’i gyflogi eisoes mewn golwg, mae gennym restr o ddysgwyr presennol sy’n chwilio am gyflogwr i’w cefnogi ar Brentisiaeth.

Cysylltwch â’n hadran Dysgu Seiliedig ar Waith am ragor o wybodaeth ar workbasedlearning@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau