--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Gofal ac Astudiaethau Plentyndod

Meddwl am ymuno â’r nifer o Weithwyr Gofal sy’n gweithio gyda … phlant, pobl ifanc oedolion neu bobl hŷn?

Yng Ngholeg y Cymoedd, byddwch yn …

– astudio mewn cyfleusterau o’r safon uchaf

– cael eich hyfforddi gan staff sy’n arbenigwyr cymwys a phrofiadol

– astudio elfennau ymarferol ac academaidd cryfion

– cael profiad o gyflogaeth neu symud ymlaen i’r brifysgol.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Mae Sector Iechyd y DU yn cyflogi tua dwy filiwn o bobl ar draws ystod o sefydliadau cyhoeddus, annibynnol a gwirfoddol. Gofal Cymdeithasol yw un o’r prif feysydd gwasanaeth cyhoeddus.

Yn ôl yr Adran Iechyd, ar unrhyw adeg, mae hyd at 1.5 miliwn o’r bobl fwyaf agored i niwed yn dibynnu ar weithwyr cymdeithasol a staff cymorth am help. Mae’r maes Gofal Cymdeithasol yn farchnad dameidiog ac ymhlith y darparwyr gofal mae awdurdodau lleol, rhannau o’r GIG, sefydliadau preifat a gwirfoddol. Felly mae nifer o ddewisiadau.

Mae ein cyrsiau’n delio â materion cyfredol a phwysicaf y dydd ac wedi’u llunio i’ch ysgogi a’ch herio o ran egwyddorion a’r dulliau gofal a ddefnyddir ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae pob cwrs yn defnyddio’r ymchwil diweddaraf a phrofiad ymarferwyr yn y maes er mwyn rhoi cipolwg gwerthfawr ichi a sgiliau a gwybodaeth o’r byd gwaith go iawn.

Astudiaethau Plentyndod


A ydych yn dda gyda phlant? A ydynt yn ymlacio yn eich cwmni? A ydych yn ei chael yn hawdd defnyddio gweithgareddau a chwarae rôl i ddal a thanio eu dychymyg?

Gall gyrfa yn y maes Gofal Plant fod yn waith ymdrechgar iawn ond mae’r boddhad yn fawr. Yng Nghymru yn unig mae dros 26,000 o bobl yn gweithio yn y sector Gofal Plant ac mae galw cynyddol am bobl gymwys i weithio yn y maes. Mae ein cyrsiau yn canolbwyntio ar bwysigrwydd sgiliau ymarferol, ynghyd â’r elfen theori gyda nifer o’n cyrsiau yn cynnig profiad ymarferol ichi o weithio mewn ystod o leoliadau gofal plant.

Cyrsiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau