--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Chwaraeon

Mae ein ffordd o fyw a’r newidiadau a wnawn yn golygu rhagor o gyfleoedd ar gyfer pobl broffesiynol yn y maes chwaraeon, hamdden a byw’n iach. Beth bynnag fo’ch camp, eich hoff chwaraeon neu’ch ffordd o fyw, gallwn eich helpu drwy:h gwybodaeth a’ch arbenigedd chi eich hun

Croeso gan Bennaeth yr Ysgol ar gyfer Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn ystod eich cwrs byddwch yn treulio’ch amser yn dysgu am hyfforddiant a rhaglenni ffitrwydd, ffisioleg, hyfforddi chwaraeon, datblygu a maeth yn ogystal â gwella’ch sgiliau ymarferol ar y cae ac yn y gampfa.

Bydd cyfle ichi gymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau hyfforddi ymarferol, chwarae rôl a digwyddiadau chwaraeon. Bydd cyfle ichi fynd ar ymweliadau gweithgareddau awyr agored ac anturus (y tu mewn a’r tu allan i’r DU), gwirfoddoli mewn gwyliau datblygu chwaraeon ac arsylwi sesiynau gan hyfforddwyr elitaidd 

Gall ymweliadau gan ystod eang o arbenigwyr o’r diwydiant chwaraeon roi cipolwg ichi ar waith o ddydd i ddydd y gweithwyr proffesiynol yn eich maes.

Taith 360


Mae gan ddysgwyr chwaraeon fynediad at ddatblygiad 4G newydd gwerth hanner miliwn o bunnoedd ar dir Clwb Rygbi Pontypridd, Ffordd Sardis a chyfleusterau Academi Elit Caerffili, gwerth miliynau o bunnoedd, wrth ymyl campws Ystrad Mynach. Mae’r Ganolfan Chwaraeon Elit gwerth £7 miliwn yn cynnwys caeau rygbi a phêl-droed 4G o’r radd flaenaf. Defnyddir y cyfleusterau hyn ar gyfer sesiynau ac asesiadau ymarferol ochr yn ochr â chwaraeon a gemau cartref academïau pêl-droed a rygbi’r coleg.

Ochr yn ochr â’n cyrsiau academaidd craidd, rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth o academïau chwaraeon:

Academi Rygbi’r Undeb (Gwryw)

Mae ein henw da wedi tyfu dros y blynyddoedd diwethaf gyda Choleg y Cymoedd yn cyrraedd nifer o rowndiau terfynol. Mae canran uchel o’n chwaraewyr wedi ennill capiau dros Gymru dan 20 oed. Y tymor hwn mae cyn-chwaraewyr wedi ennill capiau llawn dros Gymru.

Academi Elit Pêl-droed Merched Cymru

Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi cyfuno â’r coleg i lansio academi elit pêl-droed i ferched. Bydd y merched o bob rhan o Gymru yn cyfuno sesiynau hyfforddi dyddiol gyda’u hastudiaethau llawn amser. Mae llawer o’n chwaraewyr wedi chwarae dros Gymru.

Academi Pêl-droed (Gwryw)

Sefydlwyd ein hacademi Pêl-droed mewn partneriaeth gyda Cambrian & Clydach Vale BGC. Mae hyfforddiant, sesiynau yn y gampfa a gemau wythnosol ar gael ar gyfer yr holl ddysgwyr. Mae nifer o chwaraewyr wedi chwarae dros Gymru.

Academi Pêl-rwyd (Merched)

Mae’r academi ar agor i ddysgwyr sy’n astudio ar ein rhaglenni chwaraeon. Ar wahân i sesiynau hyfforddi bydd dysgwyr yn elwa o sesiynau cryfder a chyflyru gyda hyfforddwyr cymwys, profi ffitrwydd yn gyson, cyngor ar faethiad a chymryd rhan mewn gemau cynghrair, cwpan a gemau cyfeillgar.

Academi Rygbi’r Undeb Merched

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn helpu dysgwyr gyda phob agwedd ar eu hyfforddiant o sesiynau cryfder a chyflyru, profion ffitrwydd rheolaidd a chyngor maeth.

Academi Rygbi’r Gynghrair

Daeth yr Academi hon i fodolaeth drwy ymrwymiad Rygbi Cynghrair Cymru a’r coleg i greu darpariaeth fel y gall chwaraewyr talentog Rygbi Cynghrair Cymru gael cymwysterau addysgol a hyfforddiant o’r radd flaenaf.

Our Academy programmes are also available with selected A Level courses

Cynllun Ysgoloriaeth Athletwyr Dawnus (TASS)

Mae Coleg y Cymoedd yn falch o fod yr unig Goleg Addysg Bellach yng Nghymru i ennill statws TASS.

Mae rhaglen Gyrfa Ddeuol TASS wedi’i hariannu mewn partneriaeth rhwng Coleg y Cymoedd ac athletwyr dawnus sy’n gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu doniau ifanc gorau a mwyaf cyffrous ein gwlad.

Find out more

Cyrsiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau