--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Lefel A

Mae’r Ganolfan Safon Uwch yng Ngholeg y Cymoedd yn cynnig pecyn dysgu a chymorth cyflawn ichi sydd wedi’i deilwra’n arbennig i’ch helpu i gyrraedd eich llawn botensial o ran eich graddau a’r nodau addysgol a gyrfa y gallwch anelu atynt. 

Pam astudio gyda ni?

Amazing facilities
Cyfleusterau Anhygoel

Byddwch yn cael eich addysgu ym moethusrwydd ein Campws Nantgarw gwerth £40 miliwn, sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynnwys y cyfarpar diweddaraf

Choice of subjects
Dewis o bynciau


Mae Rhaglen Safon Uwch Coleg y Cymoedd yn cynnig dewis o 20 pwnc Uwch Gyfrannol / Safon Uwch a 7 opsiwn Tystysgrif/Diploma Lefel 3.

Expertise of staff
Arbenigedd staff


Mae ein tiwtoriaid, sy’n arbenigwyr yn eu pwnc, yn ymfalchïo mewn darparu addysg a chyfleoedd dysgu o’r safon uchaf.

Rhesymau Dros Ein Dewis Ni

Dysgwyr – Rhesymau Dros Ein Dewis Ni:

• Dewis eang o opsiynau UG/Safon Uwch a Thystysgrif/Diploma Lefel 3 mewn 27 o bynciau
• Rhyddid i ddod yn ddysgwr annibynnol
• Pont ddelfrydol rhwng yr ysgol ac Addysg Uwch
• Ehangu eich gorwelion a chwrdd â phobl newydd
• Adeilad modern a chyfoes gyda chyfleusterau gwych
• System diwtorial/cefnogi gynhwysfawr
• Gweithgareddau allgyrsiol drwy raglen gyfoethogi HWB.

Rhieni – Rhesymau Dros Ein Dewis Ni:

• Canlyniadau Safon Uwch rhagorol
• Tiwtoriaid pwnc sy’n ymfalchïo mewn darparu addysg a chyfleoedd dysgu o’r safon uchaf
• Datblygu a meithrin sgiliau bywyd pwysig y gellir eu trosglwyddo i’r brifysgol a chyflogaeth
• Hanes profedig o lwyddiant gyda cheisiadau i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a ‘Grŵp Russell’
• System diwtorial/cefnogi gynhwysfawr
• Cyswllt personol â’r holl diwtoriaid a darlithwyr
• Amgylchedd a diwylliant dysgu oedolion ar Gampws Nantgarw sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi’i gyfarparu’n llawn

Arddangosfa Canlyniadau 2022

Mae’r coleg, sy’n gwasanaethu dysgwyr ar draws Rhondda Cynon Taf a Chaerffili, wedi cael graddau uchel ar draws ei gyrsiau academaidd a galwedigaethol, gyda’i Ganolfan Safon Uwch yn Nantgarw yn cyflawni cyfradd lwyddo gyffredinol o 99.6% yn 2022. Cafwyd cyfradd lwyddo o 100% mewn 20 allan o 22 pwnc gan gynnwys pob pwnc STEM, Saesneg, Hanes a Daearyddiaeth.

Mae nifer y dysgwyr sy’n cyflawni graddau A*-C i fyny 28% o gymharu â 2019 – y tro diwethaf roedd canlyniadau’n seiliedig ar arholiadau allanol yn hytrach na graddau a bennwyd gan y ganolfan, fel yr oeddent yn ystod y pandemig. Mae nifer y dysgwyr sy’n ennill y graddau A* ac A yn U2 hefyd wedi cynyddu 22%………. Darllenwch y stori lawn

Brooke Pothecary

Ysgol Flaenorol: Ysgol Gyfun Llanhari

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: 
Llenyddiaeth Saesneg, Drama ac Astudiaethau Crefyddol

Yn mynd i Brifysgol Caerdydd i astudio Eidaleg a Japaneeg

Sam Wiener

Ysgol Flaenorol: Ysgol y Gadeirlan

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, Drama, Seicoleg

Yyn mynd ymlaen i Brifysgol Warwick i astudio Hanes  

Amelia and Macey Morris

Ysgol Flaenorol: Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Amelia – y Gyfraith, Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, y Gyfraith, yn mynd ymlaen i Brifysgol Bryste i astudio cymdeithaseg


Macey  – Gwleidyddiaeth, Cymdeithaseg, Troseddeg, yn mynd ymlaen i Brifysgol Caerdydd i astudio Cymdeithaseg

Gwybodaeth Hanfodol

Arddangosfa Canlyniadau 2022

Cyrsiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau