Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a chynhwysol i bob dysgwr, aelod o staff ac ymwelydd. Ni fydd aflonyddu neu wahaniaethu o unrhyw fath gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, hil, ethnigrwydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, anabledd neu oedran, yn cael ei oddef. Rydym yn annog unrhyw un sy’n derbyn neu’n dyst i aflonyddu neu wahaniaethu i adrodd amdano ar unwaith i unrhyw reolwr neu’r tîm Pobl a Diwylliant, a byddwn yn cymryd camau priodol i fynd i’r afael â’r sefyllfa ar gyfer y bloc hwn.

Yng Ngholeg y Cymoedd rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth fel y gall yr holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â’r Coleg fod yn hyderus y cânt eu trin ag urddas a pharch.

Nid ydym yn goddef aflonyddu, erledigaeth na gwahaniaethu. Ein nod yw cynnal diwylliant sy’n cynnwys pob rhan o gymdeithas ac sy’n rhydd o wahaniaethu a thriniaeth annheg ar sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol .

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar equalityanddiversity@cymoedd.ac.uk. Rydym yn croesawu eich barn a’ch adborth.

Yng Ngholeg y Cymoedd rydym wedi ymrwymo i gyfeiriadedd rhywiol a chydraddoldeb hunaniaeth rhywedd ar gyfer ein staff a’n dysgwyr ac yn gwerthfawrogi’r amrywiaeth yng nghymuned ein Coleg. Rydym yn falch o gefnogi staff LHDT ac yn gweithio gyda Stonewall a phartneriaid cysylltiedig i hyrwyddo gweithle parchus a chynhwysol.

Mae ein holl bolisïau, gwasanaethau a buddion yn anelu at fod yn LHDT gynhwysol ac yn cael eu hadolygu’n rheolaidd. Mae polisïau’r coleg fel absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, mabwysiadu a rhiant ar gael i’r holl staff.

 

Polisïau

Hyderus ag Anableddau

Mae Coleg y Cymoedd yn gyflogwr Hyderus ag Anableddau.

Rydym wedi ymrwymo i wella cyfleoedd cyflogaeth a datblygu gyrfa i bobl anabl ac i sicrhau bod pobl ag anableddau a chyflyrau iechyd hirdymor yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth, yn ymgysylltu ac yn gallu cyflawni eu potensial yn y gweithle.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau