Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a chynhwysol i bob dysgwr, aelod o staff ac ymwelydd. Ni fydd aflonyddu neu wahaniaethu o unrhyw fath gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, hil, ethnigrwydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, anabledd neu oedran, yn cael ei oddef. Rydym yn annog unrhyw un sy’n derbyn neu’n dyst i aflonyddu neu wahaniaethu i adrodd amdano ar unwaith i unrhyw reolwr neu’r tîm Pobl a Diwylliant, a byddwn yn cymryd camau priodol i fynd i’r afael â’r sefyllfa ar gyfer y bloc hwn.

Yng Ngholeg y Cymoedd rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth fel y gall yr holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â’r Coleg fod yn hyderus y cânt eu trin ag urddas a pharch.

Nid ydym yn goddef aflonyddu, erledigaeth na gwahaniaethu. Ein nod yw cynnal diwylliant sy’n cynnwys pob rhan o gymdeithas ac sy’n rhydd o wahaniaethu a thriniaeth annheg ar sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol .

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar equalityanddiversity@cymoedd.ac.uk. Rydym yn croesawu eich barn a’ch adborth.

Yng Ngholeg y Cymoedd rydym wedi ymrwymo i gyfeiriadedd rhywiol a chydraddoldeb hunaniaeth rhywedd ar gyfer ein staff a’n dysgwyr ac yn gwerthfawrogi’r amrywiaeth yng nghymuned ein Coleg. Rydym yn falch o gefnogi staff LHDT ac yn gweithio gyda Stonewall a phartneriaid cysylltiedig i hyrwyddo gweithle parchus a chynhwysol.

Mae ein holl bolisïau, gwasanaethau a buddion yn anelu at fod yn LHDT gynhwysol ac yn cael eu hadolygu’n rheolaidd. Mae polisïau’r coleg fel absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, mabwysiadu a rhiant ar gael i’r holl staff.

 

Polisïau

Stonewall

Mae Coleg y Cymoedd yn aelod balch o Raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall.

Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall yw fforwm arfer da Prydain sy’n hyrwyddo cydraddoldeb yn y gweithle i weithwyr a myfyrwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT) ac mae’n dwyn ynghyd brif gyflogwyr y DU i hyrwyddo amrywiaeth.

Mae’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth yn hyrwyddo amgylchedd gwaith da i’r bob aelod o staff a myfyriwr presennol a phob darpar aelod o staff a myfyriwr ac yn helpu sicrhau triniaeth gyfartal i’r rhai sy’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsryweddol.

Mae ein haelodaeth o’r rhaglen hon yn cefnogi ein hymdrechion i wneud y Coleg yn amgylchedd cynhwysol a chefnogol i weithio ynddo, astudio ynddo ac ymweld ag ef. Byddwn yn hyrwyddo ein hymrwymiad i sicrhau cydraddoldeb o ran cyfeiriadedd rhywiol trwy:

– Mewnosod arfer gorau o ran cydraddoldeb cyfeiriadedd rhywiol i’n polisi a’n ymarfer.  

– Cymryd rhan ym Mynegai Cydraddoldeb y Gweithle Stonewall

– Creu rhwydwaith staff a dysgwyr LHDT

Os hoffech ragor o wybodaeth, neu os hoffech gymryd rhan mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â Zoe Wellington ar 01443 653618 neu Zoe.Wellington@cymoedd.ac.uk.

“Mae pobl yn perfformio’n well pan allant fod eu hunain”- Stonewall

Rhwydwaith Staff LHDT+

Mae rhwydweithiau staff yn cael eu cynnal gan staff ac yn dod â phobl o’r holl gyfadrannau, adrannau a gwasanaethau at ei gilydd sy’n ymuniaethu â’r grŵp. Mae rhwydweithiau staff yn cyflawni gwahanol swyddogaethau gan gynnwys cynnig cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol, cefnogaeth gan gymheiriaid a datblygiad personol. Gall rhwydweithiau staff hefyd gyfrannu at ddatblygu polisïau ac arferion gwaith y Coleg.

Mae Coleg y Cymoedd yn cydnabod gwerth grwpiau hunandrefnedig wrth greu amgylchedd sy’n parchu amrywiaeth staff ac yn eu galluogi i fanteisio a chael y mwynhad mwyaf o’u cyfranogiad ym mywyd y Coleg.

Mae gan Goleg y Cymoedd Rwydwaith Staff LHDT + (Amity) sy’n agored i bob gweithiwr ac yn cynnwys pobl LHDT â hunaniaeth luosog. Prif nod y rhwydwaith yw darparu amgylchedd diogel, cyfrinachol a chefnogol i’r holl staff sy’n ymuniaethu fel LHDT + i gwrdd â’i gilydd a rhannu eu barn, eu profiadau a’u pryderon. Mae’r rhwydwaith yn cwrdd yn rheolaidd ac yn cynnal sesiynau galw heibio anffurfiol ar bob campws. Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at lgbt@cymoedd.ac.uk

Monitro Data

Mae Coleg y Cymoedd yn defnyddio data cydraddoldeb i ddeall proffil y gweithlu, i’n galluogi i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r hyn sydd ei angen ar ein staff er mwyn gweithio, perfformio a mwynhau bywyd yn y Coleg.

Trwy gasglu a monitro data, byddwn yn gwella ein gwaith ymhellach i ddatblygu darlun mwy cynhwysfawr o’r Coleg, a gallwn asesu effaith ein polisïau ar staff a meysydd targed tan-gynrychiolaeth, gan gynnig gwybodaeth a chefnogaeth mewn modd priodol.

Mae system Adnoddau Dynol a Chyflogres ar-lein y Coleg, iTrent, yn caniatáu i bob gweithiwr reoli eu data monitro a gall staff ddiweddaru eu proffil eu hunain trwy fynd i’r adran hunan-wasanaeth.

Mae’r wybodaeth a gasglwn yn ymwneud â’r naw ‘nodwedd warchodedig’ fel y nodwyd yn Neddf Cydraddoldeb 2010: oed, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhyw, hil, crefydd neu gred, tueddfryd rhywiol, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth.

Cedwir a chynhelir yr holl wybodaeth bersonol am staff yn ddiogel ac yn gyfrinachol.

Mae canllaw a gynhyrchir gan Stonewall “Beth yw’r Pwynt” yn daflen gryno addysgiadol iawn ar pam ei bod yn bwysig darparu a chasglu gwybodaeth a data. Gallwch weld y canllaw hwn yma …

Menter Working Forward

Mae Coleg y Cymoedd yn aelod balch o’r fenter Working Forward a ddatblygwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC).

Trwy ymuno â Working Forward rydym wedi addo gweithio tuag at greu’r gweithle gorau posibl ar gyfer menywod beichiog a mamau newydd.

Hyderus ag Anableddau

Mae Coleg y Cymoedd yn gyflogwr Hyderus ag Anableddau.

Rydym wedi ymrwymo i wella cyfleoedd cyflogaeth a datblygu gyrfa i bobl anabl ac i sicrhau bod pobl ag anableddau a chyflyrau iechyd hirdymor yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth, yn ymgysylltu ac yn gallu cyflawni eu potensial yn y gweithle.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau