Coleg y Cymoedd a Lidl yn gweithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â gwastraff bwyd a dysgwyr llwglyd

Mae Coleg y Cymoedd yn gweithio gyda chwmni archfarchnad Lidl i ddarparu bwyd dros ben i ddysgwyr sy’n cael trafferth fforddio neu gael gafael ar fwyd yn ystod yr Argyfwng Costau Byw.

Mae’r coleg yn rhan o gynllun Neighbourly Lidl, sy’n cysylltu elusennau lleol a grwpiau cymunedol â siopau Lidl sydd â gormodedd o fwyd i’w roi.

Am y chwe wythnos diwethaf, mae staff Llesiant o gampws y Rhondda wedi bod yn casglu bwyd o siop Lidl yng Nglynrhedynog er mwyn i ddysgwyr agor a goruchwylio stondin yn nerbynfa’r coleg neu’r Mez.

Mae’r stondin ar agor i unrhyw un sydd angen bwyd, heb unrhyw farnu na chwestiynau. Mae’r bwyd ar gael am ddim, ac er bod dysgwyr yn cael blaenoriaeth, ni fydd unrhyw aelod o staff sydd angen bwyd yn cael ei droi i ffwrdd yn waglaw.

Mae’r bwyd sydd ar gael yn amrywio o wythnos i wythnos, ond gall gynnwys nwyddau becws, ffrwythau a llysiau, nwyddau tun a phrydau parod.

Mae’r fenter wedi bod yn llwyddiant i’r coleg a Lidl, yn ogystal â’r amgylchedd. Mae’r coleg wedi gallu cefnogi ei ddysgwyr a’i staff sy’n wynebu ansicrwydd bwyd, gan godi ymwybyddiaeth o’r broblem a lleihau stigma.

Mae Lidl wedi gallu lleihau eu gwastraff bwyd a’u hôl troed carbon, ac wedi cryfhau eu cysylltiadau â’r gymuned leol. Mae’r amgylchedd wedi elwa o lai o fwyd yn mynd i safleoedd tirlenwi a mwy o fwyd yn cael ei fwyta.

Bu dau ddysgwr fu’n gwirfoddoli ar y stondin fel rhan o’u cwrs Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach yn rhannu eu profiadau cadarnhaol. Dywedodd Kelsey Cole, merch 20 oed o Don Pentre, ei bod yn mwynhau cwrdd â dysgwyr eraill o wahanol gyrsiau a chefndiroedd. Dywedodd Chloe Kerlake, merch 18 oed o’r Pandy, fod y stondin wedi ei helpu i roi hwb i’w hyder a’i sgiliau cyfathrebu.

I rai dysgwyr, mae’r cynllun wedi gwneud gwahaniaeth nid yn unig yn eu sicrwydd bwyd, ond hefyd o ran eu hagwedd a’u llesiant. Rhannodd un ohonyn nhw pa mor gyffrous oedd hi i ddod i’r coleg bob dydd Mercher a darganfod yr amrywiaeth o fwyd sydd ar gael, a rhannodd un arall sut mae’r rhoddion wedi eu helpu i ddod yn agosach at eu teulu dros brydau iachus, fel cawl cennin a thatws y gwnaethon nhw eu paratoi gyda’r cynhwysion roedden nhw wedi’u derbyn yr wythnos honno.

Fel bonws, gan ddefnyddio unrhyw gynhwysion ychwanegol neu gynhwysion sydd heb eu coginio, mae staff Coginio Proffesiynol wedi bod yn paratoi prydau fel arancini madarch a courgette neu gawl yn y ceginau hyfforddi i’w rhoi i ddysgwyr fel prydau poeth i’w llenwi.

Yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’r prosiect oedd y Swyddogion Llesiant Carolyn Owen, Caryl Rowlands a Darren O’Connell a sylwodd mai dim ond nifer cyfyngedig o weithiau mewn blwyddyn roedd modd defnyddio’r talebau banc bwyd roedden nhw’n eu rhannu. Lansiodd y tîm y cynllun Neighbourly yn y coleg ac fe gawson nhw eu synnu gan faint o ddysgwyr oedd yn manteisio arno.

Meddai Carolyn: “Mae ganddon ni ymdeimlad cryf o gymuned ar gampws y Rhondda, ac roedden ni wrth ein bodd yn cynnig math newydd o gefnogaeth roedd dysgwyr yn ei chroesawu’n llwyr, hyd yn oed os ydyn nhw fel arfer yn dal yn ôl cyn gofyn am gymorth. Pan wnaethon ni osod y stondin i ddechrau, fe welon ni ambell i ddysgwr yn dal yn ôl, ond erbyn hyn maen nhw’n ymuno â’r ciw yn hyderus ac yn ein croesawu â gwên fawr.

“Does dim cywilydd na barnu yn rhan o hyn. Mae dysgwyr yn dod i’r stondin gyda’u ffrindiau ar ôl dosbarthiadau ac yn mynd â bara a llysiau adre i’w teuluoedd – rhywbeth nad ydych chi’n ei weld bob dydd. Maen nhw’n poeni am eu teuluoedd, ac mae’n agor sgyrsiau cadarnhaol lle gallwn ni ddarparu mwy o gymorth os oes angen.”

Ychwanegodd Lisa Purcell, Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Profiad y Dysgwr a’r Dirprwy Uwch Berson Dynodedig yng Ngholeg y Cymoedd: “Yng Ngholeg y Cymoedd rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo llesiant dysgwyr a staff ac mae’r fenter yma’n un sy’n cefnogi’r rhai sy’n profi anawsterau.

“Mae’r ffreutur ar bob campws yn rhoi bwyd ar ddiwedd pob dydd a fyddai fel arall yn cael ei wastraffu, ac fe wnaethon ni hefyd ddarparu brecwast am ddim i’r holl staff a dysgwyr yn ystod misoedd oer y gaeaf.”

Mae Coleg y Cymoedd wedi cyhoeddi ei Strategaeth Llesiant ar gyfer 2023-2026. Gallwch ddarllen mwy yma: https://www.cymoedd.ac.uk/cymorth-i-ddysgwyr-2/lles-a-lles/?lang=cy

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau