Coleg y Cymoedd yn croesawu dathliadau Learning Curve

Ymunodd teulu a ffrindiau â dysgwyr ar gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd i ddathlu cyflawniadau dros 100 o ddysgwyr sy’n mynychu cyrsiau yng nghampysau Aberdâr, Rhondda a Nantgarw a Chanolfannau Learning Curve ledled Rhondda Cynon Taf.

Mae’r cyflwyniadau blynyddol yn dathlu cyflawniadau blwyddyn academaidd 2017-18 ac yn cynnwys ystod o gyrsiau ac unedau rhan amser o gymhwyster Bywyd a Sgiliau Byw OCR.

Yn ei rôl fel Cyflwynydd y digwyddiad, croesawodd y Pennaeth Cynorthwyol Jonathan Morgan y dysgwyr a’u gwesteion a rhoes ddiolch i staff y coleg a Nicola Richards, Rheolwr Gwasanaethau Dydd Learning Curve Services a’i thîm am gyd-drefnu’r digwyddiad.

Roedd disgwyl mawr yn yr Ystafell Fawr wrth i’r dysgwyr aros i’w gwobrau gael eu cyhoeddi; o flaen cynulleidfa lawn.

Cyflwynodd tiwtoriaid cwrs balch eu dysgwyr a’u llongyfarch ar eu llwyddiant, wrth iddynt ddod ymlaen i dderbyn eu tystysgrifau cyflawniad neu bresenoldeb o 100%.

Ar ôl derbyn ei thystysgrif, dywedodd Elizabeth Nichol sy’n mynychu Learning Curve Trefforest, “Roeddwn yn hoffi bod yno a chael fy nhystysgrifau. Fe wnaeth imi deimlo’n hapus ”.

Wrth gyflwyno’r gwobrau, llongyfarchodd Andy Johns, Is-Bennaeth Coleg y Cymoedd, y dysgwyr ar eu cyflawniadau a chydnabu’r rhan enfawr a chwaraewyd gan eu teuluoedd a’r staff. Soniodd am frwdfrydedd y rhai sy’n derbyn tystysgrifau a dymunodd yn dda iddynt yn y dyfodol, boed hynny’n astudiaethau pellach neu’n lleoliadau gwaith.

Ymunodd Al Lewis, Pennaeth yr Ysgol Mynediad Galwedigaethol, â’r dathliadau i gyflwyno eu tystysgrifau i’r dysgwyr am bresenoldeb o 100%.

Daeth y digwyddiad i ben gyda pherfformiad bywiog Bouncers and Shakers, gan ddysgwyr y Celfyddydau Creadigol a’r Cyfryngau dan arweiniad y Tiwtor Cwrs, Angie Fitzgerald.

Yn dilyn y digwyddiad dywedodd Ben Frelford, dysgwr yn Learning Curve Trefforest “Roedd dawnsio ac roedden nhw’n canu. Roedd yn llawer o hwyl ”.

Dywedodd Nicola Richards, Rheolwr Gwasanaethau Dydd Learning Curve Services, “Ar ran Learning Curve Services, hoffwn ddiolch ichi unwaith eto am yr achrediad a ddarperir gan Goleg y Cymoedd. Mae gan unigolion sy’n mynychu’r cyrsiau rhan amser gyfle i ddatblygu eu sgiliau annibyniaeth, trwy fynychu cyrsiau achrededig, gan ddefnyddio cyfleusterau ac adnoddau ardderchog ar y tri champws ar draws Rhondda Cynon Taf. Unwaith eto, roedd pob grŵp yn falch iawn o dderbyn eu gwobrau yn y seremoni, a hefyd yn mwynhau perfformiad gwych gan y grŵp Celfyddydau Creadigol a’r Cyfryngau ”.

Dywedodd Rachel Wallen, Cydlynydd y dosbarthiadau Learning Curve yng Ngholeg y Cymoedd, “Roedd yn wych gweld yr Ystafell Fawr yn llawn o ddysgwyr wedi’u cyffroi, a oedd yn derbyn tystysgrifau, yn ogystal â llawer o rieni, gwarcheidwaid a gofalwyr oedd yno i weld eu llwyddiant. Mae’r cyflwyniad yn gyfle i weld yr ymdrech tîm eithriadol y staff yn y colegau a’r Canolfannau Dysgu yn Rhondda Cynon Taf”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau