Prentis plymio o Gaerffili yn ennill mewn cystadleuaeth genedlaethol

Mae dysgwr coleg o Gaerffili wedi ennill cystadleuaeth genedlaethol i’w goroni’n brentis plymio gorau’r DU.

Mae Lewis Blakely, sy’n 19 oed, o Gaerffili, wedi ennill y brif wobr yn rowndiau terfynol cystadleuaeth Prentis y Flwyddyn HIP UK eleni, sy’n ceisio dod o hyd i’r crefftwyr ifanc mwyaf talentog yn y wlad.

Gan guro cystadleuaeth gref o bob cwr o’r DU, daeth Lewis, sydd ar hyn o bryd yn astudio diploma plymio Lefel 3 yng nghampws Ystrad Mynach Coleg y Cymoedd, i’r brig ar ôl cystadleuaeth dau ddiwrnod yn Cheltenham.

Gan roi eu sgiliau plymio ar brawf, roedd gan y saith enillydd ym mhob un o’r rowndiau rhanbarthol dim ond 12 awr i osod boeler, cawod, toiled, rheiddiadur, pibellau, a gwresogi dan y llawr.

Yn sgil buddugoliaeth Lewis, aeth â siec o £1,000 adref gydag ef yn ogystal â chasgliad helaeth o offer a chyfarpar proffesiynol. Derbyniodd adran blymio Coleg y Cymoedd £1,000 hefyd o ganlyniad i’w lwyddiant.

Wrth siarad am ei fuddugoliaeth, dywedodd Lewis: “Roedd mynd o rownd Cymru i’r rownd derfynol yn gam enfawr o ran anhawster yr heriau a lefel y gallu a brofwyd. Roedd y tasgau’n anodd ac roedd holl waith y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn eithriadol, felly roedd ennill y teitl terfynol yn sioc fawr imi.

“Fe wnes i lawer o waith cyn y gystadleuaeth ac rwyf mor falch ei fod wedi talu ar ei ganfed. Roedd fy nhiwtoriaid a’m cyflogwyr yn gefnogol iawn. Mae ennill y gystadleuaeth wedi rhoi hwb gwirioneddol i’m hyder ac rwyf yn awyddus i barhau fy ngyrfa mewn plymio. Rwy’n gobeithio dod yn beiriannydd nwy llawn amser ar ôl imi orffen fy mhrentisiaeth a chredaf y bydd y wobr hon yn fy helpu’n fawr. ”

Enillodd y prentis talentog le yn y rowndiau terfynol ar ôl ennill rownd ranbarthol Cymru a gynhaliwyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ym mis Chwefror.

Gyda lleoedd i gystadlu yn y gystadleuaeth wedi eu cyfyngu i un myfyriwr o bob campws, roedd Lewis hefyd yn wynebu cystadleuwyr cryf o fewn Coleg y Cymoedd i sicrhau ei le ar lwyfan Cymru. Ar hyn o bryd, mae’r coleg yn hyfforddi dros 200 o ddysgwyr plymio ar ei bedwar campws yn Nantgarw, Aberdâr, y Rhondda ac Ystrad Mynach.

Fel myfyriwr a phrentis Lefel 3, rhennir amser Lewis rhwng dysgu yng Ngholeg y Cymoedd a’i brentisiaeth gyda chwmni rheoli cyfleusterau Aberdâr, Blue Hill Facilities Management.

Dywedodd Lee Perry, darlithydd plymio yng Ngholeg y Cymoedd: “Rydym yn hynod falch o Lewis. Mae ennill y gwobrau yn gamp enfawr ac yn dyst i’w ddawn, ei waith caled a’i ymroddiad i’w broffesiwn. Mae wedi gwneud llawer o waith i baratoi ar gyfer y rowndiau terfynol ac mae’n enillydd haeddiannol iawn.“

Fel coleg, mae gennym hanes da o ennill gwobrau. Lewis yw’r pedwerydd i gyrraedd rownd derfynol yn y pum mlynedd diwethaf, ac rydym wedi cael pum dysgwr yn cystadlu yn y chwe blynedd diwethaf, sy’n dangos y talent o ran dysgwyr ac addysgu sydd gennym yn y coleg. Mae hyn yn bleser gan ein bod yn gweithio’n galed i ddangos y safon uchaf o blymio i’n dysgwyr, felly mae’n anhygoel gweld cymaint ohonynt yn ffynnu. ”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau