Stagecoach yn Ne Cymru yn disgleirio yng Nghaerffili a Chymoedd y Rhondda

Bydd teithwyr sy’n teithio o Flaen-cwm a Blaen-rhondda yn y Rhondda Fawr i Gaerffili yn gallu teithio mewn mwy o foethusrwydd wrth i Stagecoach yn Ne Cymru lansio ei fflyd ddiweddaraf o fysiau ‘aur’ moethus yn swyddogol heddiw.

Mae buddsoddiad o dros £4 miliwn gan Stagecoach yn golygu y bydd teithwyr sy’n defnyddio gwasanaeth Stagecoach 120/130, sy’n mynd trwy’r Rhondda Fawr i Donypandy, Y Porth, Pontypridd a Nantgarw tuag at Gaerffili, yn cael gwasanaeth moethus pum seren wrth iddynt fwynhau seddi e-ledr uchel, mwy o le i’w coesau, WiFi a thrydanu USB am ddim. Cyflwynir cyhoeddiadau stop nesaf clyweledol dwyieithog sy’n rhoi gwybodaeth ychwanegol i deithwyr ar eu taith.

Lansiad diweddaraf Stagecoach Gold yw’r drydedd fflyd o’i math i gael ei chyflwyno yn Ne Cymru. Mae’r Gwasanaeth 120/130 yn ymuno â’r gwasanaeth Gold 132 a lansiwyd yn 2016 sy’n teithio o’r Maerdy i Gaerdydd. Lansiwyd y gwasanaeth Gold cyntaf, Gwasanaeth X24 o Flaenafon i Gasnewydd trwy Bont-y-pŵl a Chwmbrân, yn ôl yn 2015.

Dywedodd Nigel Winter, Rheolwr Gyfarwyddwr Stagecoach yn Ne Cymru: Rydym yn parhau i fuddsoddi’n sylweddol yn ein fflyd i wella profiad y teithwyr. Rydym wedi buddsoddi dros £30m mewn bysiau newydd ers 2007 (10 mlynedd), 263 o fysiau newydd, gyda dros £4 miliwn eleni yn ychwanegu at fuddsoddi cyson yng nghludiant teithwyr yn Ne Cymru. Mae ein bysiau aur wedi’u cynllunio gan ystyried anghenion ein cwsmeriaid. Rydym yn gwybod y bydd ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi defnyddio WiFi a thrydanu USB am ddim ar deithiau fel y gwasanaeth o Flaen-cwm i Gaerffili, er mwyn iddynt gael treulio eu hamser yn cymudo’n gynhyrchiol, ac yn croesawu cael seddi cyfforddus ac injan fwy ecogyfeillgar gyda’r dechnoleg stopio/dechrau Euro 6 ddiweddaraf.

“Fel rhan o’n gwasanaeth Gold, byddwn yn sicrhau bod pob un o’n gyrwyr yn cael eu hyfforddi i ddarparu profiad gwasanaeth cwsmeriaid pum seren. Bydd ein tîm o yrwyr rheolaidd, brwdfrydig yn helpu cwsmeriaid, p’un a ydynt yn teithio ar y bws am y tro cyntaf neu’n teithio’n aml, a bydd ychydig o foethusrwydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn er mwyn rhoi taith fwy pleserus a chynhyrchiol gyda WiFi am ddim a phwyntiau trydanu USB “.

I ddathlu’r lansiad swyddogol heddiw, arddangoswyd bws aur newydd yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Nantgarw er mwyn i ddysgwyr gael ei weld cyn iddo ddechrau teithio ddydd Mawrth 12 Rhagfyr. Gwahoddwyd y dysgwyr i roi cynnig ar y bws newydd. Meddai Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd: “Rydym yn croesawu’r buddsoddiad hwn gan Stagecoach. Mae angen cludiant da a dibynadwy ar ein dysgwyr er mwyn cyrraedd campysau’r Coleg. Bydd ein dysgwyr yn cael defnyddio cyfleusterau gwell sy’n caniatáu iddynt astudio wrth iddynt deithio a byddant yn gallu monitro amseroedd bws fel y gallant deithio’n ddiogel a chyrraedd ar amser. “

Meddai Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: “Mae’r cerbydau hyn yn fuddsoddiad sylweddol gan Stagecoach; y mwyafrif ohono yng Nghymoedd De Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Rwyf yn siŵr y bydd teithwyr yr un mor bles â’r bysiau newydd hyn fel yr ydym ni .

Yn uwchgynhadledd flynyddol y diwydiant bysiau yn gynharach eleni, buom yn trafod nid yn unig yr heriau y mae’r diwydiant bysiau’n eu hwynebu yn awr, ond hefyd yr angen i ddechrau mapio dyfodol cynaliadwy tymor hir gwasanaeth cyhoeddus hanfodol.

Mae pob ohonom yn dymuno cael system drafnidiaeth gynaliadwy o safon fyd-eang yng Nghymru. Mae gwasanaethau bws lleol yn gwneud cyfraniad eithriadol o bwysig i gyflawni ein huchelgais ar gyfer cludiant lleol a gwella ansawdd yr aer. “

Mae gan bob un o’r bysiau sengl Stagecoach Gold injan stopio / dechrau Euro 6, sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd, a gynlluniwyd i leihau gollyngiadau nwyon cerbydau. Mae’r fflyd hefyd yn rhedeg ar gymysgedd gwyrddach o hyd at 30% o fiodanwydd wedi’i ailgylchu a 70% o ddisel sylffwr isel i leihau gollyngiadau C02.

Bydd ugain o fysiau newydd Stagecoach Gold ar waith ar hyd y llwybr 120/130 a fydd yn gweithredu hyd at bob 10 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a phob awr drwy’r rhan fwyaf o ddydd Sul a chyda’r hwyr.

Mae gan y bysiau Stagecoach Gold fynedfeydd isel sy’n gwneud teithio’n haws i gwsmeriaid â chadeiriau olwyn, cadeiriau gwthio a phroblemau symud. Gall pob cerbyd gario cadair olwyn yn ddiogel ac mae gyrwyr wedi’u hyfforddi ac yn gallu darparu cymorth os oes angen.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau