Coleg y Cymoedd yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2024 gydag Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Neges gan adran Pobl a Diwylliant Coleg y Cymoedd

Rydyn ni’n falch o rannu ein cynnydd a’n hymrwymiad i amrywiaeth a chydraddoldeb rhywedd yn ein sefydliad.

Ar 8 Mawrth 2024, rydyn ni’n ymuno â’r gymuned fyd-eang i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, diwrnod i anrhydeddu cyflawniadau a chyfraniadau menywod ym mhob agwedd ar fywyd.

Fel darparwr blaenllaw ym maes addysg bellach ac uwch yng Nghymru, rydyn ni’n ymroddedig i greu diwylliant o gynhwysiant a chyfleoedd i’n holl staff a dysgwyr, waeth beth yw eu hunaniaeth rhywedd, cefndir, neu amgylchiadau.

Dyma pam ein bod ni’n falch o adrodd ein bod ni wedi cyhoeddi Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2024, sy’n dangos y gwahaniaeth yn y cyflog cyfartalog rhwng dynion a menywod ledled ein sefydliad. Mae’r adroddiad hefyd yn amlinellu camau rydyn ni wedi’u cymryd a mentrau rydyn ni wedi’u rhoi ar waith i fynd i’r afael â’r bwlch ac i hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb rhywedd yn ein gweithle.

Mae rhai o’r uchafbwyntiau yn yr adroddiad yn cynnwys:

 • Rydyn ni’n falch ein bod ni wedi lleihau’r bwlch cyflog cymedrig rhwng y rhywiau i 6.8%, sy’n sylweddol is na’r cyfartaledd ym Mhrydain, sef 13.2%, a’r cyfartaledd yn y Diwydiant Addysg, sef 14.6%. Rydyn ni’n cydnabod bod lle i wella yn dal i fod, ac rydyn ni’n gweithio’n galed i gau’r bwlch yn llwyr.
 • Mae ganddon ni fwlch cyflog anabledd negyddol. Ein bwlch cyflog anabledd cymedrig yw -3.5% a’n bwlch cyflog anabledd canolrifol yw 0.0%.
 • Mae ganddon ni hefyd fwlch cyflog ethnigrwydd negyddol. Ein bwlch cyflog ethnigrwydd cymedrig yw -6.7% a’n bwlch cyflog ethnigrwydd canolrifol yw -18.9%. Mae hyn yn golygu bod ein cydweithwyr o gefndiroedd ethnig amrywiol yn ennill mwy ar gyfartaledd na’r rhai o gefndiroedd gwyn. Rydyn ni’n cydnabod gwerth amrywiaeth ac yn mynd ati i hyrwyddo cydraddoldeb.
 • Rydyn ni wedi cyflwyno ystod o bolisïau ac arferion i gefnogi ein staff gyda gweithio hyblyg, absenoldeb rhianta, datblygu gyrfa a llesiant.
 • Rydyn ni wedi lansio’r Rhwydwaith Menopos, sy’n cynnig gwybodaeth a chymorth ac sy’n meithrin cymuned ar gyfer ein cydweithwyr sy’n profi’r menopos neu y mae’r menopos yn effeithio arnyn nhw.
 • Rydyn ni wedi ymuno gyda sefydliadau allanol ac arbenigwyr i ddarparu hyfforddiant, gweithdai a digwyddiadau ar bynciau fel rhagfarn ddiarwybod, micro-ymosodedd, arweinyddiaeth gynhwysol a chynghreiriaeth.

Rydyn ni’n falch o’r cynnydd rydyn ni wedi’i wneud, ond rydyn ni hefyd yn cydnabod bod gwaith yn dal i’w wneud.

Rydyn ni’n benderfynol o gael gwared ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau a meithrin diwylliant o barch, grymuso, a pherthyn i’n holl staff a dysgwyr. Rydyn ni’n credu drwy wneud hynny y gallwn ni wella ein perfformiad, ein harloesedd, a’n henw da fel sefydliad addysgol blaenllaw yng Nghymru.

Rydyn ni’n eich gwahodd chi i ddarllen adroddiad llawn Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2024, sydd ar gael yma

Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i yrru cynnydd ymhellach tuag at gydraddoldeb! Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy people@cymoedd.ac.uk neu ymunwch â’r sgwrs ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #IWD2024.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau