Coleg y Cymoedd yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2024

Ysbrydoli Cynhwysiant: Storïau gan ein staff, dysgwyr a chyn-fyfyrwyr

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (IWD) yn ddathliad byd-eang o gyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Bob blwyddyn, mae’r diwrnod hwn yn atgof pwerus o’r cynnydd a wnaed tuag at gydraddoldeb rhywiol ac yn amlygu’r gwaith sydd angen ei wneud o hyd.

Yn 2024, thema’r ymgyrch yw ‘Ysbrydoli Cynhwysiant’,  sy’n pwysleisio pwysigrwydd amrywiaeth a grymuso ym mhob agwedd ar gymdeithas. Mae’n galw am weithredu i chwalu rhwystrau, herio stereoteipiau, a chreu amgylcheddau lle mae pob merch yn cael ei gwerthfawrogi a’i pharchu. Mae Ysbrydoli Cynhwysiant yn annog pawb i gydnabod safbwyntiau a chyfraniadau unigryw menywod o bob cefndir, gan gynnwys y rhai o gymunedau ymylol.

Mae Coleg y Cymoedd yn falch o ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2024 drwy rannu straeon gwirioneddol ysbrydoledig gan ein staff, dysgwyr a chyn-ddysgwyr benywaidd. Maent yn arddangos cyflawniadau, heriau, a dyheadau menywod sydd wedi astudio neu weithio yn ein coleg ac yn amlygu pa mor bwysig yw hi ein bod yn parhau i hyrwyddo cynhwysiant, amrywiaeth, a grymuso menywod mewn addysg a thu hwnt.

Cefnogi menywod a merched i mewn i STEM

Victoria Griffiths, cyn-fyfyrwyr Coleg y Cymoedd – Technegydd Mecanyddol yn y grŵp Beam Instrumentation yn CERN

O Don-teg

“Fel Technegydd Labordy dan Brentisiaeth i Goleg y Cymoedd, enillais sgiliau ymarferol a dysgais pa mor hanfodol yw technegwyr ar gyfer STEM.

Fe wnaeth taith myfyriwr i CERN fy ysbrydoli i wneud cais am Brofiad Hyfforddi Technegydd yno, a arweiniodd at gyfleoedd anhygoel i mi mewn gwyddoniaeth gwactod a sbectrometreg màs.

Teithiais i Bern, Seland Newydd ac Awstralia, a gwelais yr ymchwil flaengar sy’n digwydd yn y meysydd hyn.

Rydw i am annog merched a menywod i ddilyn gyrfaoedd STEM a dangos iddynt nad oes dim yn amhosibl.

Diolch i chi, Coleg y Cymoedd, yn enwedig yr Adran Gwyddoniaeth, am eich cefnogaeth a’ch ysbrydoliaeth. Daliwch ati i ddarganfod rhagor o gyfleoedd i bobl archwilio STEM!”

Datblygu talent menywod

Maria Harthill – aelod o staff Coleg y Cymoedd, dysgwr, ac entrepreneur harddwch

O Bontypridd

“Rydw i wedi dwlu ar ddysgu ac addysgu erioed, ac rydw i wedi bod yn ffodus i gael mentoriaid a oedd yn fy annog i ddilyn fy niddordebau yn y sector harddwch.

Mae Sara Quick a Nicola Davies, fy nhiwtoriaid ar gyfer cyrsiau Therapi Harddwch Lefel 2 a 3 yng Ngholeg y Cymoedd yn sefyll allan i mi gan eu bod wedi fy helpu i lansio salon harddwch yn fy nghartref fy hun ac wedi fy ysbrydoli i rannu fy sgiliau a gwybodaeth ag eraill.

Yn sgil hynny, cofrestrais ar gwrs PCET Coleg y Cymoedd i ddod yn athrawes, a llwyddais i gael mynediad at yr un gefnogaeth wych gan fy mentoriaid, Nicola a Cath Richards, wrth i mi ddysgu ffyrdd o ymgysylltu â dysgwyr a’u helpu i ganolbwyntio ar eu haddysg. .

Yr uchafbwynt i mi oedd gweithio gyda myfyrwyr Lefel Mynediad 3 ym mlwyddyn olaf fy nghwrs – cefais weld y gallwn wneud gwahaniaeth yn eu bywydau, yn yr un ffordd ag y gwnaeth fy nhiwtoriaid wahaniaeth i mi.

Arweiniodd fy niddordeb yn harddwch ac addysgu at ddechrau fy Academi Hyfforddi fy hun, lle rwy’n gobeithio grymuso ac ysbrydoli myfyrwyr i gyflawni eu nodau a’u breuddwydion yn y diwydiant. Rydw i eisiau bod yn fodel rôl cadarnhaol ac yn ffynhonnell o gefnogaeth iddyn nhw, yn union fel roedd fy mentoriaid i mi.”

Rhoi mynediad i fenywod a merched at addysg a hyfforddiant o safon

Abbie Housler – cyn-ddysgwr Coleg y Cymoedd sy’n astudio Prentisiaeth Gradd Cyfrifeg a Chyllid gyda Dŵr Cymru

19 oed, O Bontypridd

“Ar ôl ennill A*AB yn fy Safon Uwch yng Ngholeg y Cymoedd, llwyddais i sicrhau prentisiaeth gradd gyda Dŵr Cymru Welsh Water. Mae hyn yn golygu fy mod yn astudio Gradd Cyfrifeg a Chyllid rhan-amser ym Mhrifysgol De Cymru, a ariennir yn llawn gan Dŵr Cymru, wrth weithio mewn amgylchedd proffesiynol fel Hyfforddai Cyllid.

Cefais wybod am y cynllun gan fy nhiwtor coleg, Holly Richards. Fe wnaeth hi fy annog i wneud cais a’m cefnogi gyda fy nghais. Cefais fy atgoffa ganddi, os byddaf yn gweithio’n ddigon caled, gallaf  gyflawni unrhyw beth. Fe wnaeth hynny fy arwain at ble rydw i heddiw.

Yn ystod fy nghyfnod yn y coleg ac yn Dŵr Cymru rydw i wedi cael mentor. Rwy’n credu y gallant helpu menywod a merched i deimlo eu bod yn cael mwy o gefnogaeth yn y gweithle. Mae fy mentoriaid yn sicr wedi fy helpu i ddatblygu fy sgiliau a sbarduno fy chwilfrydedd. Byddwn yn argymell mentoriaeth i unrhyw fenyw sy’n ceisio llywio gwaith neu astudio a hefyd yn eu hatgoffa o bwysigrwydd hunanofal i atal straen ac amddiffyn eich lles.

Rydw i’n cael fy hun yn mwynhau fy nhaith yn llawer mwy pan fyddaf yn rhannu fy mhrofiadau gyda fy ffrindiau a theulu, a phan fyddaf yn cymryd seibiant i mi fy hun. Mae hyn wedi fy helpu i aros yn gynhyrchiol a pharhau ar y trywydd cywir gyda fy ngwaith prifysgol.”

Cefnogi datblygiad menywod a merched trwy fentora

Holly Richards – darlithydd Safon Uwch a MAT a Chydlynydd Rhaglen Fentora yng Ngholeg y Cymoedd

Fel cydlynydd Rhaglen Fentora Coleg y Cymoedd, mae gen i’r fraint o helpu merched ifanc i gyflawni eu nodau addysg a gyrfa.

Cynlluniwyd y rhaglen i gefnogi a grymuso dysgwyr benywaidd, traws ac anneuaidd sy’n dymuno llwyddo mewn amrywiol feysydd.

Rydyn ni’n paru pob dysgwr gyda mentor sydd â phrofiad a sgiliau perthnasol yn eu dewis sector, megis y gyfraith, seicoleg, y cyfryngau a meddygaeth.

Mae’r mentoriaid yn fenywod uchel eu parch a medrus sy’n rhannu eu hamser a’u doethineb yn hael gyda’n dysgwyr. Maent yn cynnig arweiniad, cysylltiadau, lleoliadau gwaith, a chymorth gyda CVs, ceisiadau prifysgol, cyfweliadau, hyder, a sgiliau cyflwyno.

Nod y rhaglen yw creu amgylchedd cefnogol a meithringar lle gall merched ifanc ffynnu a gwella eu sgiliau. Rydw i’n  falch o fod yn rhan o’r fenter hon sy’n grymuso menywod ifanc i ffynnu a dod yn arweinwyr y dyfodol yng Nghymru a thu hwnt.”

Cefnogi menywod a merched i mewn i fusnes

Simone Bevan – dysgwr Coleg y Cymoedd ac Artist Coluro a Pheintiwr Wynebau Llawrydd

38 oed, O Lanelli

“Roeddwn i’n ddi-glem pan ddechreuais i ym myd colur, ond roeddwn i bob amser yn rhannu fy ngwaith ar gyfryngau cymdeithasol ac yn dechrau ennill dilyniant bach. Mae’r dilynwyr hyn wedi troi’n gefnogwyr, ac mewn rhai achosion, ffrindiau. Mae’n bwysig i fenywod godi merched eraill i fyny. Mae’r dilynwyr hyn wedi fy annog ar adegau pan oeddwn yn amau ​​fy hun.

Ochr yn ochr â’r coleg, dechreuais fy musnes fy hun, ac mae’r ddau wedi ategu ei gilydd yn dda iawn. Rydw i ar hyn o bryd yn astudio Gwallt a Cholur Teledu a Ffilm (BA Anrh) yng Ngholeg y Cymoedd, ar ôl cwblhau eu cwrs Lefel 3 Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig ar gyfer Teledu a Ffilm y llynedd.

Yr hyn rwy’n ei garu fwyaf yw cael fy addysgu gan rywun sydd wedi gweithio yn y cyfryngau. Mae fy nhiwtor, Victoria, mor dalentog. Mae angen i unrhyw un sydd o ddifrif am fod yn artist colur wneud y cwrs hwn.

Byddwn i’n dweud wrth ferched sydd eisiau dechrau busnes heddiw: dewch o hyd i wir ddiddordeb, gwnewch yn dda ynddo, a chadwch ato hyd yn oed pan nad yw pethau’n mynd yn ôl y bwriad. Bydd popeth yn disgyn i’w le. Ni fyddwch byth yn teimlo eich bod yn gweithio, a bydd bywyd yn dod yn llawer mwy pleserus!”

Hyrwyddo dawn greadigol ac artistig menywod a merched

Amy Williams – cyn-ddysgwr Coleg y Cymoedd ac Italia Conti

“Doeddwn i erioed wedi bod fwy o angen model rôl benywaidd grymusol i edrych i fyny atyn nhw na phan oeddwn yn 16 oed ac ar fin dechrau yn y coleg.

Doeddwn i ddim wedi cwrdd â neb dylanwadol o fewn y diwydiant roeddwn i ar fin ei ddilyn a allai fy arwain i’r cyfeiriad cywir neu fy hyfforddi i fod ar fy ngorau, nes i mi gwrdd â fy nhiwtoriaid [Celfyddydau Perfformio] Jaye a Jo.

Roedd cael dwy fenyw gref, galonogol, gefnogol a llwyddiannus yn fy hyfforddi bob dydd yn fraint. Roedd gwir ei angen arnaf yn yr oedran hwnnw.

Roedd cael dangos ei bod yn iawn bod yn chi eich hun fel merch ifanc yn gymaint o ysbrydoliaeth ac wedi annog fy nhwf personol yn fawr.

Rydw i’n parhau i edrych i fyny at y merched hyn wrth i mi lywio byd oedolion a fy ngyrfa; mae eu cefnogaeth barhaus wedi agor cymaint o ddrysau i mi ac rydw i’n ffodus i gael y merched anhygoel hyn yn fy mywyd.”

Dylunio ac adeiladu seilwaith sy’n diwallu anghenion menywod a merched

Emma Hughes – cyn-ddysgwr Coleg y Cymoedd ac enillydd gwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru

37 oed, O’r Coed Duon

“Wnes i erioed feddwl y byddwn i ym mlwyddyn dau gradd nyrsio yn 37 oed. Doedd gen i ddim TGAU pan ymunais â Choleg y Cymoedd am y tro cyntaf ym mis Medi 2020 ac roeddwn yn brwydro yn erbyn fy iechyd oherwydd canser y fron.

Fe wnaethant gynnig dysgu hyblyg i mi, gan ganiatáu i mi ddal i fyny â fy ngwersi ar-lein ac addasu terfynau amser fy aseiniadau o amgylch fy apwyntiadau ysbyty a rôl gofalu. Nawr rwy’n ffynnu yn y brifysgol a byddaf yn nyrs gofrestredig y flwyddyn nesaf.

Hoffwn ddweud wrth fenywod a merched eraill: ‘Edrychwch i fyny ar y nenfwd gwydr yna rydych chi’n meddwl na allwch chi dorri trwyddo a gwenwch i chi’ch hun wrth i chi dorri’n syth drwyddo’!”

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Hapus oddi wrth Goleg y Cymoedd.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau