Cwrs Celf Sylfaen a Dylunio o fri yn symud i Goleg y Cymoedd ar ei benblwydd yn 25ain

Yn haf 2016, bydd cwrs llwyddiannus mewn celf a dylunio yn trosglwyddo o Brifysgol De Cymru, Trefforest, i gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd.

Mae pob ochr o’r cwrs yn gyffrous gan ei fod yn dychwelyd i’w fan cychwyn, lle datblygodd enw eithriadol yn genedlaethol dros bymtheg mlynedd cyntaf ei fodolaeth. Bydd y cwrs, a’i staff llawn amser, yn symud i adeilad wedi gynllunio’n benodol ar gyfer y gwaith, gan sicrhau dilyniant o’r ddarpariaeth ardderchog gyflwynwyd dros y 25 mlynedd diwethaf.

Mae dysgwyr o Dde Cymru a thu hwnt wedi manteisio am amser maith ar y profiad amhrisiadwy o gael eu haddysg Sylfaen yn ardal Pontypridd, ac y mae ein perthynas gadarn gyda’n hysgolion cleient a’r darparwyr AU yn parhau’n rhan ganolog o’n meddylfryd.

Mae’r cwrs wedi bod yn gadarnle cyfle i ieuenctid y cymoedd, Caerdydd a thu hwnt, gan hyrwyddo dilyniant i astudio ar lefelau uwch a gyrfaoedd o fewn y diwydiannau creadigol. Mae’r staff addysgu’n edrych ymlaen at gyfnod o dwf deinamig ac arloesol, o fewn cwrs traddodiadol ond llawn gweledigaeth fydd yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu profiadau myfyrwyr a dysgwyr.

Mae Coleg y Cymoedd yn falch o gael y cyfle i ymestyn a hyrwyddo enw da’r cwrs eithriadol hwn ac i barhau â’r cyfraniad unigryw hwn i fywyd diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd yn Ne Cymru.

Dywedodd Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd: “Bydd yn gyffrous cael croesawu’r dysgwyr a’r staff Celf Sylfaen i’n plith ar Gampws Nantgarw ym Medi 2016. Bydd y rhaglen hon yn gwella’r amrediad o ddarpariaethau rydyn ni’n gallu’u cynnig i’n dysgwyr. Fe fyddan nhw’n cael eu haddysgu mewn adnodd newydd eithriadol gan ymarferwyr Addysg Bellach hynod brofiadol.”

Dywedodd yr Athro Helen Langton, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru: Rydw i’n hynod falch ein bod yn gallu cadarnhau ymhellach ein perthynas gref â’n partner strategol, Coleg y Cymoedd, drwy drosglwyddo’r cwrs celf sylfaen a pharhad y cyfleoedd dilyniant y bydd hyn yn ei gynnig i’n myfyrwyr.”

I ganfod rhagor am y cwrs rhagorol hwn, ewch i www.cymoedd.ac.uk/foundationdiplomaart

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau