Dysgu Oedolion yn Gwneud Gwahaniaeth yng Nghymru

Cafodd cyflwyniad arbennig wedi’i noddi gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ei gynnal yn y Senedd i ddathlu Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru.

Yn 2015-16, cofrestrodd dros 1800 o ddysgwyr sy’n oedolion ar gyfer Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru, cymhwyster cenedlaethol sy’n cael ei gydnabod gan bob prifysgol yng Nghymru fel cymhwyster sy’n cyfateb i dair gradd Safon Uwch. Mae’r Diploma wedi’i gynllunio’n benodol i roi cyfle i oedolion baratoi a symud ymlaen i addysg uwch. 

Dywedodd Victor Morgan, Rheolwr Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru, “Mae Mynediad i Addysg Uwch yn bwysig iawn yng nghyswllt dysgu oedolion yng Nghymru

“Mae Mynediad i Addysg Uwch yn denu oedolion sy’n dysgu arbennig o gefndiroedd amrywiol. Yn aml, bydd dysgwyr wedi goresgyn rhwystrau personol, cymdeithasol ac economaidd mawr i gyflawni’r Diploma a gwireddu eu breuddwydion o fynd i’r brifysgol.”

Mae Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch, sy’n llawn bri ac yn eu chweched blwyddyn bellach, yn dathlu cyflawniadau rhagorol dysgwyr Mynediad ledled Cymru. Dydy’r enillwyr a’r rheini fu bron â chyrraedd y brig eleni ddim yn eithriad.

Aeth Victor Morgan yn ei flaen i ddweud: “Hoffwn yn bersonol gynnig fy llongyfarchiadau gwresog i’r enillwyr a’r rheini fu bron â chyrraedd y brig yng Ngwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch eleni, ac i’r holl ddysgwyr sydd wedi gweithio mor galed i gael eu Diploma Mynediad i Addysg Uwch.”

Cafodd Chris Major, a ddaeth yn ail yn y categori ‘Ymrwymiad Eithriadol i Astudio’, eu cyflwyno â’u gwobrau gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, a ddywedodd:

“Un o brif negeseuon y Rhaglen Lywodraethu yw bod pawb yn haeddu’r cyfle i wireddu eu potensial. Mae Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch yn rhoi ail gyfle i ddysgwyr ragori.  Rydyn ni’n anrhydeddu tri dysgwr y prynhawn yma, ac mae eu cyflawniadau nhw yn amlygu pwysigrwydd y Diplomâu hyn.”

Mae Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru yn llwyddo i fynd i’r afael â’r angen i wella’r gweithlu mewn meysydd galwedigaethol sy’n ganolog i economi Cymru. Yng Nghymru yn 2015-16, roedd 1,080 o ddysgwyr wedi cofrestru ar gyfer Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol (58% o’r holl bobl a gofrestrodd).

Mae 16 Diploma ar gael mewn amrywiaeth o feysydd pwnc Рmae llawer ohonynt yn gysylltiedig ̢ meysydd galwedigaethol lle mae galw penodol am sgiliau arbenigol.

Mae’r Diploma diweddaraf i gael ei ddatblygu yn galluogi dysgwyr sy’n oedolion i ddilyn gyrfaoedd yn y sector ariannol drwy’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch newydd (Gwasanaethau Ariannol), sydd wedi cael cefnogaeth gan gyflogwyr allweddol o Gymru, yn ogystal â darparwyr addysg uwch.

Yn 2014-15, aeth 83% o’r holl ddysgwyr oedd wrthi’n cwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru ymlaen i gyflawni cwrs addysg uwch yng Nghymru.

Dywedodd John Graystone, Cadeirydd Gweithredol Agored Cymru: “Mae dysgu oedolion yn hanfodol o ran creu amgylchedd busnes sefydlog a sicrhau twf economaidd parhaus yng Nghymru.

“Mae pawb sy’n rhan o addysg oedolion yn cydnabod yr effaith y gall dysgu ei chael ar fywyd unigolion, teuluoedd, cymunedau, busnesau ac economi Cymru.

Fel y corff dyfarnu o ddewis, rydyn ni’n falch iawn o gael y cyfle hwn i gydnabod a dathlu dysgu oedolion yng Nghymru.”  

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau