Gwahodd darpar chwaraewyr pêl-rwyd a rygbi benywaidd ifanc i sesiynau blasu am ddim yng ngholeg blaenllaw Cymru 

Mae coleg blaenllaw yn Ne Cymru yn galw  r ferched rhwng 14 a 18 oed  sydd ag angerdd am chwaraeon i fynychu sesiynau blasu am ddim a gynlluniwyd i roi cipolwg iddynt ar sut  brofiad fyddai eu hastudio’n llawn amser mewn academi arbenigol i ferched.  

Mae Coleg y Cymoedd yn cynnal wyth sesiwn blasu dwy-awr mewn rygbi a phêl-rwyd drwy gydol mis Gorffennaf ac Awst cyn lansio ei academi chwaraeon pwrpasol i fenywod ym mis Medi, a fydd yn darparu hyfforddiant proffesiynol ochr yn ochr â chymwysterau academaidd.  

Bydd yr Academi Chwaraeon Merched newydd, a fydd yn cael ei chynnal mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, yn cynnig addysgu ymarferol a theori i ddysgwyr 16 i 18 oed, gan arbenigwyr cryfder a chyflyru blaenllaw yn ogystal â hyfforddwyr profiadol. Ymhlith y rhain mae prif hyfforddwr rygbi merched dan 18 oed Cymru, Catrina Nicholas McGaughlin; cyn-chwaraewr rygbi’r undeb Cymru, Gareth Wyatt; a chyn-chwaraewr pêl-rwyd y Dreigiau Celtaidd, Shona O’Dwyer.  

Bydd y sesiynau blasu yn rhoi’r cyfle i ferched ifanc yn ne Cymru weld sut brofiad fyddai dilyn eu breuddwydion chwaraeon a mynychu’r Academi eu hunain. Byddant yn cael cyflwyniad i hyfforddiant yn eu camp; hyfforddiant dewisol mewn cyflymder, ystwythder a ffitrwydd; yn ogystal â chyngor ar gryfder a chyflyru wedi’i deilwra’n benodol i’r corff benywaidd.  Bydd dysgwyr hefyd yn cael mynediad at Ganolfan Ragoriaeth newydd sbon o’r radd flaenaf yng Ngholeg y Cymoedd, sydd i fod i agor ym mis Mai ar ei gampws yn Nantgarw.  

Ychwanegwyd sesiynau blasu dros yr haf yn dilyn poblogrwydd pedair sesiwn gychwynnol a gynhaliwyd gan Goleg y Cymoedd ym mis Chwefror, lle cafwyd dros 90 o ferched yn mynychu pob sesiwn.  

Wrth sôn am lwyddiant y  mentrau, dywedodd Rachel Hughes, pennaeth Academi Merched Coleg y Cymoedd: “Mae wedi bod yn anhygoel gweld cymaint o ferched angerddol yn mynychu’r sesiynau hyn – yn mynd amdani – ac yn gadael yn llawn cyffro am eu dyfodol. Dim ond pum sesiwn yr oeddem wedi’u cynllunio i ddechrau, ond oherwydd y galw, rydym bellach wedi cynyddu’r cyfanswm i 12.  

“Mae’n teimlo fel cyfnod cyffrous i fod yn ferch ym myd y campau, gan fod ein hyfforddwyr blaenllaw yn gallu dangos i’r merched hyn sut mae eu cyrff yn ymateb i wahanol fathau o hyfforddiant sydd wedi’u teilwra iddyn nhw yn hytrach na darparu’r cynlluniau hyfforddi gwrywaidd sy’n canolbwyntio ar ffisioleg rydyn ni’n eu gweld yn aml.”  

Ochr yn ochr â’u dwy flynedd o hyfforddiant chwaraeon yn y coleg a  chlybiau lleol, gall dysgwyr sy’n ymuno â’r Academi hefyd astudio cymwysterau addysg uwch yng Ngholeg y Cymoedd fel Safon Uwch, diplomâu a BTEC mewn unrhyw bwnc maent yn ei ddewis. Byddant hefyd yn cael mynediad at gymorth iechyd meddwl a lles gan y Cynllun Ysgoloriaeth Athletwyr Talentog (TASS), rhaglen a ariennir gan gyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol a gynlluniwyd i helpu athletwyr 16 oed ac yn hyn i ddod o hyd i gydbwysedd hapus rhwng eu haddysg a’u datblygiad chwaraeon, er mwyn helpu sêr timau cenedlaethol a phroffesiynol yn y dyfodol. 

Ychwanegodd Rachel: “Yn y bôn, roedden ni eisiau sicrhau ein bod ni’n noson allan o’r cae chwarae i fechgyn a merched cystal ag y gallwn. Rydym am i ferched gael y cyfle i astudio celf, mathemateg, neu unrhyw beth y maent yn ei fwynhau ac yn dda am yr un pryd â chael hyfforddiant blaenllaw yn eu camp a chael cefnogaeth ar sut i gydbwyso’r holl elfennau hyn yn iach. 

“Yng Ngholeg y Cymoedd, mae dysgwyr TASS yn dilyn amserlen sy’n blaenoriaethu cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith, wrth i ni ystyried dyddiadau cau academaidd myfyrwyr ochr yn ochr â’u hymrwymiadau chwaraeon. Mae’r dysgwyr yn mynd â’u dosbarthiadau at ei gilydd i adeiladu cymuned ar y cae ac oddi ar y cae, gan gyfrannu at forâl a chefnogaeth tîm.”  

Cynhelir y sesiynau  ar 13 Ebrill (Parc Chwaraeon PDC), 26 a 28 Mehefin,  3 a 5 Gorffennaf, 21ain, 22ain,  29 30 Awst (Coleg y Cymoedd, Nantgarw) rhwng 9:30am a 12pm. Mae croeso i  unrhyw ferchrhwng 14  a 18 oed fynychu’r  sesiynau blasu. I gael rhagor o wybodaeth am Academi Benywod Coleg y Cymoedd a’r sesiynau rhagflas pêl-rwyd a rygbi, cysylltwch â Rachel Hughes yn Rachel.Hughes@cymoedd.ac.uk 

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau