Gwobrau Pobl 2024: Coleg y Cymoedd yn anrhydeddu ei staff am eu rhagoriaeth a’u hymroddiad

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn yng Ngholeg y Cymoedd yw Gwobrau Pobl, digwyddiad arbennig sy’n dathlu llwyddiannau a chyfraniadau ei staff. Mae’r gwobrau’n anrhydeddu gwaith caled ac ymroddiad y tîm sy’n gwneud y coleg yn ddarparwr addysg a hyfforddiant blaenllaw yn y rhanbarth.

Cynhaliwyd y seremoni eleni ddydd Llun, 18 Mawrth, ar Gampws Nantgarw, lle cyhoeddwyd a llongyfarchwyd yr enillwyr gan eu cydweithwyr a rheolwyr. Mwynhaodd y mynychwyr adloniant byw, areithiau ysbrydoledig, a negeseuon o werthfawrogiad gan uwch dîm arwain a bwrdd llywodraethwyr y coleg.

Hefyd, roedd yr achlysur  yn gyfle i nodi carreg filltir arwyddocaol yn hanes y coleg: dengmlwyddiant yr uno rhwng Coleg Ystrad Mynach a Choleg Morgannwg, a greodd Coleg y Cymoedd yn 2013. Ers hynny, mae’r coleg wedi mynd o nerth i nerth ac wedi dod yn ganolfan o ragoriaeth ar gyfer dysgu galwedigaethol ac academaidd.

Un o uchafbwyntiau’r seremoni eleni oedd cyflwyno categori gwobrau newydd i goffau’r pen-blwydd. Roedd Gwobr y Daith Fwyaf (Dengmlwyddiant) yn cydnabod aelod o staff a oedd wedi goresgyn heriau sylweddol ac wedi cael llwyddiant rhyfeddol yn eu gyrfa yng Ngholeg y Cymoedd. Yr enillydd oedd Kelly Morgan.

Mae’r wobr hon yn cydnabod cydweithiwr sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol a chadarnhaol i’r coleg yn y deng mlynedd diwethaf ers ffurfio Coleg y Cymoedd. Mae’r enillydd yn rhywun â stori ysbrydoledig.

Yn ystod cyfnod Kelly yn y coleg (16 mlynedd) mae hi wedi tyfu a gwneud cynnydd sylweddol. Dechreuodd Kelly fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, ac yn ddiweddar fe’i penodwyd yn Ddirprwy Bennaeth Darpariaeth Dysgu Ychwanegol. Disgrifir Kelly fel gweithiwr caled iawn sydd wedi creu amgylchedd gwaith cadarnhaol a hapus. Mae ei hangerdd wedi ysbrydoli’r rhai sy’n gweithio gyda hi. Drwy gydol ei chyfnod yn y coleg mae Kelly wedi bod yn garedig, yn dosturiol ac yn gefnogol i’r rhai y mae’n gweithio gyda nhw ac mae’n glod i’r tîm Cymorth Dysgu.

Anrhydeddodd pennaeth y coleg, Jonathan Morgan, gyflawniadau rhagorol ei gydweithwyr drwy ddosbarthu Gwobrau Pobl 2024. Rhoes ganmoliaeth iddyn nhw am eu sgiliau addysgu ac arloesi eithriadol, a oedd wedi eu galluogi i drawsnewid bywydau dysgwyr ar draws y De Cymru a’u paratoi ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Hoffai Coleg y Cymoedd estyn eu llongyfarchiadau iddynt, a diolch i bob un o’r 850 o’u gweithwyr am eu gwaith caled a’u hymroddiad parhaus.

Enillwyr Gwobrau Pobl 2024 yw:

Gwobr y Newydd-ddyfodiad Gorau – Moira Hale

Mae’r wobr hon yn ceisio cydnabod a dathlu cydweithiwr newydd sydd wedi ymuno â Choleg y Cymoedd ers mis Medi 2022. Bydd yr enwebai eisoes wedi dangos ymrwymiad i’r coleg ac wedi cael effaith gadarnhaol ar eu hadran.

Ymunodd Moira â ni ym mis Medi 2022 fel Hyfforddwr Bugeiliol newydd yn yr Ysgol Arlwyo. Mae Moira wedi cael effaith aruthrol ers ymuno â’r coleg, gan ei gwneud yn genhadaeth i ehangu ei gwybodaeth am brosesau’r coleg a chefnogi dysgwyr i gyflawni canlyniadau llwyddiannus. Mae Moira yn gweithio ar draws y pedwar campws ac yn ymrwymo bob dydd i sicrhau bod y dysgwyr yn llwyddo. Disgrifir Moira fel rhywun angerddol, rhywun a all droi ei llaw at unrhyw beth ac sy’n gaffaeliad i’r coleg.

Gwobr Arloesedd Digidol y Flwyddyn – Stephen Hunt

Mae’r wobr hon yn cydnabod unigolion neu dimau sydd wedi cyflawni prosiect digidol mawr, neu wedi rhoi technoleg ddigidol newydd ar waith yn eu hadran. Mae’r categori hwn yn agored i bob gweithiwr, ond rhaid i’r prosiect fod yn dasg ddigidol neu’n ymwneud â thechnoleg sydd wedi effeithio ar y coleg ehangach. Gall hon fod yn system fewnol bwrpasol y mae’r coleg bellach yn dibynnu arni, yn brosiect a yrrir gan effeithlonrwydd, neu’n gyflwyniad sy’n canolbwyntio ar y dysgwr sydd wedi gweld canlyniadau anhygoel.

Yn ystod cyfnod Stephen yn y coleg hyd yn hyn, mae wedi cefnogi’r Ysgol Cyfrifiadura i gasglu adnoddau digidol ac adnoddau eraill sy’n cael eu defnyddio’n rheolaidd gan y tîm, ac wedi gwneud cynnydd anhygoel mewn meysydd newydd fel eChwaraeon. Mae wedi gwneud cysylltiadau cryf yn y diwydiant fel URC, tîm Alpine F1 a Williams Motorsports ac wedi adeiladu perthynas gref gydag ysgolion lleol i adeiladu proffil Campws Aberdâr a’r ddarpariaeth yno.

Gwobr Gweithiwr Nodedig – Paul Lavagna

Mae’r wobr hon yn cydnabod cydweithiwr unigol sy’n dangos perfformiad a chyflawniad rhagorol hirdymor mewn Maes Cymorth Busnes neu Faes Academaidd, ac sy’n dangos menter, arloesedd neu ymrwymiad.

Mae Paul wedi bod yn y coleg ers bron i 30 mlynedd ac mae’n uchel ei barch ymhlith ei gydweithwyr agos a’r coleg ehangach. Disgrifir Paul fel Darlithydd egnïol, brwdfrydig yn yr Ysgol Diwydiannau Creadigol, sydd wedi dangos teyrngarwch ac ymrwymiad i’w ddysgwyr a’r coleg dros y tri degawd diwethaf. Arweiniodd ymrwymiad ac enw da Paul at ei enwebiad yng Ngwobrau Pobl eleni.

Gwobr Gweithiwr Nodedig – Carl Elliott

Mae’r wobr hon yn cydnabod cydweithiwr unigol sy’n dangos perfformiad a chyflawniad rhagorol hirdymor mewn Maes Cymorth Busnes neu  Faes Academaidd, ac sy’n dangos menter, arloesedd neu ymrwymiad.

Mae Carl wedi gweithio i’r coleg ers 25 mlynedd ac mae’n cael ei gydnabod fel Darlithydd sy’n cynnig gofal bugeiliol rhagorol ac sydd â disgwyliadau uchel o’i ddysgwyr. Am y ddwy flynedd academaidd ddiwethaf yn olynol, mae Carl wedi cefnogi a herio dysgwyr i safon mor wych fel eu bod wedi cyflawni 100% o raglen beirianneg uwch 30 awr yr wythnos, gan adeiladu enw da a llwyddiant Campws y Rhondda a’r Ysgol Peirianneg.

Gwobr y Daith Fwyaf (Pen-blwydd y Coleg yn 10 oed) – Kelly Morgan

Mae’r wobr hon yn cydnabod cydweithiwr sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol a chadarnhaol i’r coleg yn y deng mlynedd diwethaf ers ffurfio Coleg y Cymoedd. Mae’r enillydd yn rhywun â stori ysbrydoledig.

Yn ystod cyfnod Kelly yn y coleg (16 mlynedd) mae hi wedi tyfu a gwneud cynnydd sylweddol. Dechreuodd Kelly fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, ac yn ddiweddar fe’i penodwyd yn Ddirprwy Bennaeth Darpariaeth Dysgu Ychwanegol. Disgrifir Kelly fel gweithiwr caled iawn sydd wedi creu amgylchedd gwaith cadarnhaol a hapus. Mae ei hangerdd wedi ysbrydoli’r rhai sy’n gweithio gyda hi. Drwy gydol ei chyfnod yn y coleg mae Kelly wedi bod yn garedig, yn dosturiol ac yn gefnogol i’r rhai y mae’n gweithio gyda nhw ac mae’n glod i’r tîm Cymorth Dysgu.

Gwobr y Gymraeg  – Rhys Ruggiero

Mae’r wobr hon yn cydnabod unigolyn neu dîm sydd nid yn unig wedi hyrwyddo dwyieithrwydd ond sydd wedi ceisio meithrin ethos dwyieithog lle mae’r Gymraeg a dwyieithrwydd wedi’u hymgorffori yn eu gwerthoedd craidd. Gall gweithgarwch o’r fath gynnwys buddsoddi yng ngallu staff i gyflwyno dysgu cyfrwng Cymraeg/dwyieithog a’i gefnogi, mentrau cwricwlwm sy’n ehangu’r cyfleoedd ar gyfer astudio cyfrwng Cymraeg/dwyieithog neu gynllunio strategol ar gyfer datblygu ethos Cymreig a Chymreig. Yn ogystal, gwahoddir enwebiadau lle mae rhywun yn gallu dangos bod dimensiwn Cymreig wedi’i wreiddio’n effeithiol yng nghwricwlwm a bywyd beunyddiol y coleg neu ddarparu ffyrdd arloesol a llwyddiannus o annog astudio cyfrwng Cymraeg.

Rhys yw enillydd Gwobr y Gymraeg eleni. Cafodd ei enwebu am hyrwyddo’r Gymraeg a’i diwylliant, ceisio cydweithio, cofleidio technoleg ar gyfer arloesi, darparu cefnogaeth, a bod yn eiriolwr dros gwricwla dwyieithog. Mae angerdd ac ymrwymiad Rhys wedi bod yn arbennig o glodwiw, sy’n golygu ei fod yn enillydd teilwng.

Gwobr Cynwysoldeb – Llinos Morgan

Mae’r wobr hon ar gyfer unigolyn neu dîm sydd wedi dangos cynwysoldeb rhagorol yn y coleg. Bydd yr enwebeion wedi creu argraff, wedi ysbrydoli eraill ac wedi cyfrannu at ymrwymiad y coleg i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Ymunodd Llinos â’r coleg ym mis Awst 2023, ac mae eisoes wedi cael effaith ar ymgyrch y coleg i greu diwylliant cwbl gynhwysol. Yn ddiweddar mae Llinos wedi cefnogi dysgwyr ESOL gyda bore coffi, gan fynd y tu hwnt i’w rôl yng Ngwasanaethau Dysgwyr a Champws. Hefyd, mae Llinos yn aelod o bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant y coleg, lle mae’n cyfrannu’n werthfawr.

Gwobr Ysbrydoli Dysgwyr – Lee Perry

Mae’r wobr hon ar gyfer unigolyn sy’n cael eu cydnabod gan ddysgwyr fel rhywun sy’n dangos rhinweddau eithriadol fel Darlithydd neu aelod o’r staff nad ydynt yn addysgu. Mae’r enwebai wedi ysbrydoli a chymell dysgwyr gyda’u brwdfrydedd, eu dealltwriaeth a’u hymagwedd gyfeillgar i’w galluogi i gyflawni eu nodau.

Mae Lee wedi gweithio yng Ngholeg y Cymoedd ers dros 15 mlynedd. Mae wedi ennill Gwobr Ysbrydoli Dysgwyr eleni am ei waith anhygoel yn y cystadlaethau Sgiliau. Mae Lee yn Ddarlithydd yn yr Ysgol Adeiladwaith ac mae wedi annog llawer o ddysgwyr dros y deng mlynedd diwethaf i gymryd rhan mewn cystadlaethau (sydd wedi bod o fudd i’r dysgwyr eu hunain a’r coleg ehangach). Mae un o’r dysgwyr y mae Lee wedi’i gefnogi wedi mynd ymlaen i gynrychioli’r DU yng Nghystadleuaeth Sgiliau’r Byd.

Gwobr Arweinydd Eithriadol (Academaidd) – Simon Jenkins

Mae’r wobr hon yn cydnabod arweinydd rhagorol sydd â hanes o weithio gyda’u tîm i gyflawni canlyniadau rhagorol yn eu maes cyfrifoldeb. Dylai fod gan yr enwebai sgiliau arwain cryf. Dylent fod yn gallu dangos ymrwymiad i welliant parhaus a bod yn rhagweithiol wrth gyflawni’r gwelliant hwnnw. Ymhlith y nodweddion allweddol eraill mae dull blaengar o ganolbwyntio ar gwsmeriaid a darparu gwasanaethau, gwelededd, ac ymateb i’w tîm. Dylent allu ysbrydoli, ysgogi ac ymgysylltu ag eraill, gan drin pawb yn deg a chyson.

Mae Simon wedi gweithio’n ddiflino yn ystod y blynyddoedd diwethaf i wella diwylliant a deilliannau’r ysgolion y mae’n eu harwain. Enwebwyd Simon am y ffordd y mae’n meithrin perthnasoedd ac am fod yn fodel rôl o ymddygiad cadarnhaol a phroffesiynoldeb. Mae ei ymagwedd a’i ddylanwad wedi bod yn allweddol wrth safoni’r ddarpariaeth ar draws y campysau a sicrhau bod pob dysgwr yn cael profiadau dysgu cadarnhaol yma yn y coleg. Mae Simon wedi bod yn y coleg ers ugain mlynedd, ar ôl dechrau fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu yn 2004, mae bellach yn Bennaeth yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Ysgol Gofal Plant.

Gwobr Arweinydd Eithriadol (Cymorth Busnes) – Rebecca Vaughan

Mae’r wobr hon yn cydnabod arweinydd rhagorol sydd â hanes o weithio gyda’u tîm i gyflawni canlyniadau rhagorol yn eu maes cyfrifoldeb. Dylai fod gan yr enwebai sgiliau arwain cryf. Dylent fod yn gallu dangos ymrwymiad i welliant parhaus a bod yn rhagweithiol wrth gyflawni’r gwelliant hwnnw. Ymhlith y nodweddion allweddol eraill mae dull blaengar o ganolbwyntio ar gwsmeriaid a darparu gwasanaethau, gwelededd, ac ymateb i’w tîm. Dylent allu ysbrydoli, ysgogi ac ymgysylltu ag eraill, gan drin pawb yn deg a chyson.

Enwebwyd Rebecca sawl gwaith ar gyfer y wobr hon, am arwain drwy esiampl a chamu i’r adwy i gefnogi ei thîm lle bynnag y gall, fe’i disgrifir fel arweinydd caredig a meddylgar sy’n wirioneddol yn poeni am ei thîm. Mae ei thîm yn dweud ei bod hi’n mynd gam ymhellach a thu hwnt bob dydd. Mae’r tîm DDC wedi gweld llawer o newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac maen nhw’n canmol arweinyddiaeth Rebecca am eu cadw’n llawn cymhelliant ac yn hapus yn y gwaith. Mae Rebecca wedi bod yn y coleg ers dros 15 mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n Arweinydd Tîm DDC.

Gwobr Gwasanaeth Rhagorol – Victoria Williams

Mae’r wobr hon yn dathlu cydweithiwr neu dîm sydd wedi dangos eu hymrwymiad rhyfeddol i ddarparu gwasanaeth rhagorol yn barhaus. Maent wedi cael effaith sylweddol ar ddysgwyr, cydweithwyr ac adrannau’r coleg. Byddant wedi dangos cyfathrebu agored a ffyrdd arloesol o wneud pethau yn ogystal â hyrwyddo diwylliant yn y coleg sy’n diwallu anghenion unigolion, trin pob defnyddiwr gwasanaeth yn dda a cheisio gwelliant parhaus.

Mae Victoria wedi bod yn y coleg ers 18 mlynedd, ar ôl dechrau fel Cynorthwyydd Gweinyddol AD mae hi bellach yn Rheolwr Pobl a Diwylliant. Enwebwyd Victoria am ei chefnogaeth i’r adran Cymorth Dysgu, a ddisgrifiodd ei hymroddiad diwyro i greu amgylchedd gwaith cadarnhaol a chynhwysol sydd wedi cyfrannu at berfformiad a llwyddiant y tîm Cymorth Dysgu. Dywed y tîm ei bod yn ymateb i’w hanghenion ac yn wybodus, bob amser yn mynd yr ail filltir honno.

Gwobr Cefnogi Lles Dysgwyr – Carolyn Owen

Mae’r wobr hon yn cydnabod tîm neu Ysgol sydd wedi dangos ymdrech eithriadol wrth gefnogi gofal bugeiliol dysgwyr. Mae’r wobr hon ar gyfer y rhai sydd wedi mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r dysgwyr yn ystod eu cyfnod yn y coleg.

Mae Carolyn yn Swyddog Lles ac wedi bod yn y coleg ers dwy flynedd. Cafodd ei henwebu fwy nag unwaith ar gyfer y wobr hon. Disgrifiwyd Carolyn fel rhan greiddiol o sicrhau bod dysgwyr ar gampws y Rhondda yn cael cymorth rhagweithiol a thosturiol. Mae Carolyn yn bwyllog, yn garedig ac yn ddeallus, bob amser yn chwilio am gyfleoedd i ddatblygu cysylltiadau a fydd yn helpu ein dysgwyr.

Gwobr Cefnogi Lles Dysgwyr – Paul Sutton

Mae’r wobr hon yn cydnabod tîm neu Ysgol sydd wedi dangos ymdrech eithriadol wrth gefnogi gofal bugeiliol dysgwyr. Mae’r wobr hon ar gyfer y rhai sydd wedi mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r dysgwyr yn ystod eu cyfnod yn y coleg.

Mae Paul hefyd wedi bod yn y coleg ers dwy flynedd. Mae’n cael ei ddisgrifio fel rhywun sy’n gwneud popeth o fewn ei allu i bob dysgwr y mae’n gweithio â nhw yn barhaus. Disgrifir ei ymroddiad i wneud gwahaniaeth i ddysgwyr unigol fel un heb ei ail a dywedodd ei enwebwyr ei bod yn anrhydedd gweithio gydag ef. Gall rôl Swyddog Lles fod yn hynod o anodd ar adegau, o ystyried yr hyn y maent yn delio ag ef, disgrifir Paul fel un sy’n ymgymryd â’r rôl hon gyda gwên ar ei wyneb ac agwedd gadarnhaol.

Gwobr Addysgu a Dysgu – David Hills

Mae’r wobr hon yn cydnabod cydweithiwr sy’n creu hinsawdd ar gyfer addysgu a dysgu yn yr ystafell ddosbarth sy’n llawn brwdfrydedd dros ddysgu, disgwyliadau uchel, a chanlyniadau rhagorol. Maent yn dangos ymrwymiad i addysgu pob dysgwr, gan gynnwys dysgwyr heriol, i anelu’n uchel a’u cefnogi i gyflawni eu dyheadau. Maent yn monitro profiad a chynnydd pob dosbarth yn weithredol, ac yn addasu eu hymagwedd i ystyried anghenion dysgwyr unigol a’r dosbarth cyfan. Maent yn ymgysylltu ag eraill wrth gefnogi dysgu a datblygiad dysgwyr, gan gynnwys cydweithwyr, rhieni, gweithwyr cymorth dysgu a gweithwyr proffesiynol eraill. Maent yn dangos ymrwymiad parhaus i’w datblygiad personol proffesiynol eu hunain.

Mae David wedi bod yn y coleg ers 13 mlynedd, ac ar hyn o bryd mae’n Ddarlithydd ac yn Hyfforddwr Dysgu ac Addysgu. Enwebwyd David am wneud amser i fentora, arwain a chefnogi’r rhai y mae’n gweithio gyda nhw, bod ar flaen y gad o ran datblygu digidol a gwthio ffiniau i wella addysgu a dysgu yn gyson. Mae David yn cyfrannu ei fewnwelediad gwerthfawr i lawer o weithgorau ar draws y coleg sydd wedi cael effaith sylweddol ar arfer.

Gwobr Cyflawniad Tîm (Academaidd) – Nathan Thomas, Liam Richards ac Alistair Aston

Mae’r wobr hon yn cymeradwyo tîm y mae eu hymdrechion a’u cyflawniadau wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’r coleg a’i bartneriaid amrywiol, boed yn gydweithwyr, dysgwyr neu randdeiliaid eraill.

Crëwyd y tîm hwn yn arbennig (Nathan a Liam yn Ddarlithwyr dan Brentisiaeth yn yr Ysgol Beirianneg, Alistair yn Ddarlithydd yn yr Ysgol Greadigol). Creodd y tîm y ffagl ar gyfer y 65ain Ras Nos Galan ar gyfer Cyngor Rhondda Cynon Taf. Gweithiodd y tîm gyda’i gilydd, gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ddylunio a chreu ffagl ar gyfer rhedwyr dirgel y Ras Nos Galan.

Gwobr Cyflawniad Tîm (Cymorth Busnes) – Gweinyddwyr Cwricwlwm ac Ansawdd

Mae’r wobr hon yn cymeradwyo tîm y mae eu hymdrechion a’u cyflawniadau wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’r coleg a’i bartneriaid amrywiol, boed yn gydweithwyr, dysgwyr neu randdeiliaid eraill.

Yn ddiweddar daethpwyd â’r Gweinyddwyr Cwricwlwm ac Ansawdd at ei gilydd fel un tîm, ar ôl iddynt fod yn gweithio yn eu meysydd cwricwlwm yn flaenorol, ac maent wedi mynd o nerth i nerth ers hynny. Maent wedi ennill y wobr hon am eu cyfathrebu clir a’u diwydrwydd yn dilyn newidiadau sylweddol yn eu rolau, a’u hymrwymiad i gydweithio i wella ansawdd ar draws y coleg.

Gwobr y Pennaeth – Alun Skym

Mae Gwobr y Pennaeth eleni yn cydnabod unigolyn sydd wedi dangos arweinyddiaeth, ymroddiad a chyfraniadau eithriadol i gymuned y coleg. Mae’r gydnabyddiaeth hon yn dathlu eu cyflawniadau rhyfeddol, eu harloesedd, a’u hymrwymiad i ragoriaeth yn eu rôl. Mae’r enillydd wedi dangos safonau uchel o broffesiynoldeb, cydweithio a gwasanaeth, gan wasanaethu fel model rôl a chreu effeithiau cadarnhaol sylweddol o fewn amgylchedd y coleg.

Mae Archie wedi ymroi dros 35 mlynedd i’r coleg, gan oruchwylio Technegwyr yn yr Ysgolion Adeiladwaith a Pheirianneg. Drwy gydol ei gyfnod yn y swydd, mae Archie wedi dangos ymrwymiad cyson i ddatblygu a mentora ei dîm, gan weithio ar draws y pedwar campws a nifer o grefftau a disgyblaethau. O fewn yr amser hwn, mae Archie wedi goruchwylio newid sylweddol ac wedi rheoli’r tîm yn effeithiol drwy’r amser, gan ddod â phobl ynghyd ac arwain gyda charedigrwydd.

Llongyfarchiadau i holl enillwyr ac enwebeion Gwobrau Pobl 2024!

Rhoes y Pennaeth ddiolch hefyd i’w noddwyr, partneriaid, a rhanddeiliaid am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad parhaus, a mynegodd ei obaith a’i optimistiaeth ar gyfer dyfodol addysg bellach yng Nghymru.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau