Llwybr 3 Paratoi ar gyfer Gwaith ac Astudio

Mae Paratoi ar gyfer Gwaith ac Astudio yn rhedeg dros flwyddyn lle bydd dysgwyr yn datblygu ystod o sgiliau bywyd sy'n cefnogi mwy o annibyniaeth yn y gwaith ac yn y cartref. Byddant yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy y gellir eu defnyddio mewn cyflogaeth yn ogystal â byw'n annibynnol neu fyw â chymorth, yn ogystal â sgiliau galwedigaethol ar gyfer astudiaeth bellach.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Wrth graidd y rhaglen mae pedair piler dysgu: • Iechyd a Lles • Cynhwysiant Cymunedol • Byw’n Annibynnol • Cyflogadwyedd. Mae sgiliau cyfathrebu, rhifedd a llythrennedd digidol yn rhan allweddol o ddysgu, gyda chyfleoedd i ddatblygu ac ymarfer y sgiliau hyn wedi’u hymgorffori ym mhob un o’r pedwar piler.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae'r cwrs wedi'i fwriadu ar gyfer ymgeiswyr ag anawsterau dysgu cymedrol/anableddau a/neu anawsterau cymdeithasol/ymddygiadol. Byddai'r rhan fwyaf o ddysgwyr fel arfer yn gweithio ar lefel mynediad 2/3 Rhifedd a Llythrennedd

Asesiad

Yn dilyn asesiadau gwaelodlin cychwynnol, gan ddefnyddio dull person-ganolog, gosodir targedau unigol i ddysgwyr. Bydd tiwtoriaid cwrs yn darparu cefnogaeth i olrhain ac adolygu pob targed gan sicrhau cynnydd tuag at gyrchfannau tymor hir.

Dilyniant Gyrfa

Efallai y bydd rhai dysgwyr yn gallu symud ymlaen i interniaethau â chymorth neu raglenni AB eraill yn y coleg.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Mynediad
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:ISFE53NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau