Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Lluniwyd Cwrs Therapi Harddwch Lefel 3 i ddatblygu’r wybodaeth, y dealltwriaeth a’r sgiliau ymarferol mewn therapi harddwch a ddysgwyd yn Lefel 2. Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar gynhyrchu therapyddion harddwch proffesiynol hyfedr, yn gymwys yn alwedigaethol, yn darparu hyfforddiant ar gyfer cymhwyster parod ar gyfer swydd, cymhwyster wedi’i seilio ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Therapi Harddwch.


Mae’r cwrs yn fwy addas ar gyfer dysgwyr sydd am symud ymlaen yn eu proffesiwn i ddatblygu’n therapyddion harddwch gweithredol, yn rheolwyr salon neu’n berchen ar salon. Gellir hefyd ystyried cyfleoedd i symud ymlaen i Addysg Uwch. Gellir darparu cymwysterau ychwanegol fel pecyn gyda’r cymhwyster therapi harddwch i gynorthwyo a datblygu rhagor ar y cyfleoedd cyflogaeth proffesiynol. Anogir pawb i gymryd rhan mewn digwyddiadau a chyrsiau DPP

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y dysgwr yn gallu cael mynediad i gyfleoedd i ddatblygu a chaffael ystod o sgiliau galwedigaethol, gwybodaeth a dealltwriaeth er mwyn perfformio ystod o wasanaethau proffesiynol megis:


• electrotherapi i’r wyneb a’r corff er mwyn cael canlyniadau therapiwtig a gwelliant • tylino’r corff • unedau ychwanegol perthnasol i’r diwydiant O fewn y cymhwyster hwn byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn ac ymarfer gweithio ym maes y diwydiant harddwch: iechyd a diogelwch, gofalu am y cleient a chyfathrebu a chyfrannu at redeg busnes therapi harddwch yn effeithiol. Byddwch hefyd yn datblygu sail gwybodaeth a dealltwriaeth o’r anatomi a ffisioleg sy’n berthnasol i’r sgiliau ymarferol a ddysgwyd yn ystod y cwrs.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen Diploma Lefel 2 neu gyfwerth mewn Therapi Harddwch yn ogystal â geirda gan gyflogwr a/neu diwtor blaenorol. Efallai hefyd, bydd gofyn i chi gwblhau tasg sgiliau ymarferol.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Harddwch. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn. Efallai gofynnir i chi arddangos eich sgiliau ymarferol a'ch dawn er mwyn sicrhau mai symud o L2 i L3 ydy'r llwybr cywir i chi a'ch dyheadau gyrfaol

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i asesu’ch gwaith, sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Mae arholiadau allanol a phortffolio Sgiliau Hanfodol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i feysydd amrywiol a niferus y dwydiant iechyd a harddwch, agor eich busnes eich hun neu symuid ymlaen i raglen lefel 4.

Nodiadau Pellach

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - £35, Beauty Kit - £61.15). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BF303NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a pherchnogion siopau trin gwallt a salonau harddwch:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Harddwyr a galwedigaethau cysylltiedig:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau