Gradd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cymhwyster cyfrifiadurol lefel uwch (lefel 4/5) a ardystiwyd gan Brifysgol De Cymru yw’r Radd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu. Yn dechnegol, rydych chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru ond yn mynychu dosbarthiadau yn y coleg. Ar ôl cwblhau'r cwrs gallwch symud yn syth i weithio yn y diwydiant technoleg gwybodaeth. Mae’r rhan fwyaf o’n dysgwyr yn gwneud hynny. Gallwch astudio cwrs ategol er mwyn cael gradd lawn os dymunwch. Mae'r Radd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn gymhwyster cyflawn ynddo'i hun gydag ardystiad a seremoni raddio cap a gwn gan Brifysgol De Cymru. Mae'r pynciau a astudir ar y cwrs yn rhoi sylw eang i'r wybodaeth a'r sgiliau cyfrifiadurol allweddol mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Maen nhw’n amrywio o ddatblygiad gwe ymatebol i raglennu cyfrifiadurol (mae mwy o fanylion isod). **Symudwch ymlaen i Radd Lawn gydag un flwyddyn o astudio ychwanegol ym Mhrifysgol De Cymru: Dilyniant awtomatig i flwyddyn olaf BSc Anrh Cyfrifiadura Cymhwysol PDC. Cymhelliant bwrsariaeth ychwanegol o £1000 i bob dysgwr. (Newydd).** Dull astudio: Dau ddiwrnod yn y coleg yr wythnos ym mlwyddyn 1 a dau ddiwrnod yr wythnos ym mlwyddyn 2. Byddwch hefyd yn cyflawni elfen profiad gwaith ym mlwyddyn 2.


Ar gyfer myfyrwyr amser llawn, mae'r cwrs yn cynnwys 120 credyd ar Lefel 4 yn y flwyddyn gyntaf, a 120 credyd ar Lefel 5 yn yr ail flwyddyn. Ar Lefel 4, mae'r Radd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn darparu sylfaen eang mewn cyfrifiadureg graidd ac yn datblygu sgiliau mewn datblygu meddalwedd, datblygiad gwe, dadansoddi systemau, systemau cyfrifiadurol a rhwydweithio a datrys problemau. Ar Lefel 5 caiff y rhan fwyaf o'r themâu hynny eu datblygu ymhellach. Byddwch yn datblygu amgylcheddau realiti rhithwir a gemau yn yr uned Datblygu Realiti Rhithwir. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau proffesiynol mewn datblygu meddalwedd, dadansoddi systemau, systemau cyfrifiadurol, diogelwch systemau, a rheolaeth strategol i lefel sy'n addas ar gyfer cyflogaeth. Byddant yn defnyddio eu sgiliau datrys problemau a thechnegol ar brosiect unigol a drafodir gyda'u goruchwyliwr prosiect.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Blwyddyn 1 Lefel 4 Arfer Proffesiynol mewn Cyfrifiadureg Datblygu Meddalwedd Dadansoddi a Dylunio Systemau Gwybodaeth 1 Cysyniadau Rhwydweithio a Systemau Cyfrifiadurol Rhaglennu Cyfrifiadurol 1 Datblygiad Gwe Datrys Problemau ar gyfer Cyfrifiadureg


Blwyddyn 2 Lefel 5 Datblygu Realiti Rhithwir Dadansoddi a Dylunio Systemau Gwybodaeth 2 Astudio'n Annibynnol Datblygiad Gwe Ymatebol Dysgu yn Seiliedig ar Waith o dan Oruchwyliaeth

Beth fydda i'n ei ddysgu?

1) Cwblhau rhaglen lefel 3 flaenorol. (BTEC lefel 3 ac ati) * 2) Bydd myfyrwyr hyn, sef dros 21 oed, yn cael eu hystyried ar sail cyfweliad lle gallant ddangos cymhwysedd ar gyfer y cwrs. 3) Y gofynion derbyn ar gyfer rhaglen gradd israddedig yw 80 pwynt UCAS o 6 neu 12 uned o gymwysterau TAG/TAA, a gefnogir gan dri chymhwyster TGAU gradd C neu uwch.


*Does dim rhaid i’r cymhwyster cyfwerth â Lefel 3 fod yn ddisgyblaeth gyfrifiadurol. Hynny yw, mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddechrau ar y dechrau ac adeiladu sgiliau, gwybodaeth a hyder dysgwyr.

Asesiad

Asesir drwy weithgareddau gwaith cwrs yn yr unedau a astudir. Yn nodweddiadol, bydd y rhain yn gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio sgiliau a gwybodaeth a addysgir i gwblhau amcanion gwaith cwrs. Er enghraifft, ym maes Datblygu Gwefan byddwch yn cael eich addysgu sut i greu gwefan ryngweithiol fodern, yna bydd disgwyl ichi greu gwefan yn seiliedig ar frîff galwedigaethol a roddir gan gleient. Mae gan rai unedau brofion bach yn y dosbarth fel mathemateg a bydd yr uned lleoliad gwaith, ym mlwyddyn 2, yn gofyn am gwblhau nifer benodol o oriau gyda chyflogwr.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs gallwch symud yn syth i weithio yn y diwydiant technoleg gwybodaeth. Gallwch astudio cwrs ategol am flwyddyn er mwyn cael gradd lawn o Brifysgol De Cymru os dymunwch. Mae'r Radd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn gymhwyster cyflawn ynddo'i hun gydag ardystiad a seremoni raddio cap a gwn gan Brifysgol De Cymru. Ar ôl cwblhau’r cwrs gallwch symud yn syth i weithio yn y diwydiant technoleg gwybodaeth, neu gallwch astudio cwrs ategol yn y brifysgol er mwyn cael gradd lawn. **Symudwch ymlaen i Radd Lawn gydag un flwyddyn o astudio ychwanegol ym Mhrifysgol De Cymru: Dilyniant awtomatig i flwyddyn olaf BSc Anrh Cyfrifiadura Cymhwysol PDC. Cymhelliant bwrsariaeth ychwanegol o £1000 i bob dysgwr. (Newydd).**

Nodiadau Pellach

Cyfleusterau

Ystafell gyfrifiaduron gyda mynediad at yr holl feddalwedd a chaledwedd sydd eu hangen ar gyfer y cwrs.
Clustffonau Rhithrealiti a Chyfrifiaduron Gemau Manyleb Uchel
Rydyn ni’n defnyddio meddalwedd Adobe Creative Cloud safonol y diwydiant (Photoshop, Dream Weaver, Animate ac ati).
QGIS, stiwdio weledol, Office 365 (Teams, Power Point Word, OneNote, One Drive).
Gallwch osod fersiynau trwyddedig llawn o apiau Office 365 gartref gan ddefnyddio eich rhif adnabod coleg yn ogystal â gofod OneDrive 1TB.
Mae Gliniaduron ar gael i ddysgwyr ofyn amdanynt wrth astudio'r cwrs ar gyfer gweithio o gartref.

Atodwch lun o'r cyfleusterau/ystafell (os oes gennych un) i'r e-bost. Byddaf yn anfon rhai lluniau wedi'u diweddaru ymlaen yn fuan.

HE Fees are subject to change

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 5
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:16/09/2024
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:06F403YA
Ffioedd
HE Tuition Fee Year 1: £7500

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau