Academi Lefel 3: Cyfrifiadureg

Mae hwn yn gymhwyster eang ac esblygol, a bydd yn rhaid i chi gwblhau ystod o unedau, bod yn drefnus, cyflwyno asesiadau heriol sy'n berthnasol i'r pwnc a rheoli eich amser yn ofalus. Bydd ein tiwtoriaid pwnc profiadol ac ymroddedig yn eich cefnogi i ddatblygu ystod o sgiliau ar y cymhwyster hwn.


Beth bynnag yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol – p’un a ydych yn penderfynu astudio ymhellach, mynd ymlaen i weithio neu brentisiaeth, neu sefydlu’ch busnes eich hun, hwn fydd eich pasbort i lwyddiant yn y cam nesaf o’ch bywyd. Bydd disgwyl i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'u cwrs galwedigaethol dewisol. Hefyd, bydd gofyn i chi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Dros ddwy flynedd byddwch yn astudio ystod o fodiwlau sy'n ymwneud ag amrywiol agweddau ar gyfrifiadureg. Bydd hyn yn cynnwys pynciau fel:


• Creu Systemau i Reoli Data • Datblygu Gemau Cyfrifiadurol • Graffeg 2D a 3D Digidol • Rhaglennu Cyfrifiadurol • Rhyngrwyd Pethau • Datblygu Gwefan • Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol mewn Busnes • Systemau Technoleg Gwybodaeth • Seiberddiogelwch a Rheoli Digwyddiadau • Rheoli Prosiect TG • Darparu Gwasanaeth TG • Modelu Data • Profi Meddalwedd

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd arnoch angen 5 TGAU gradd A* i C (gan gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf)) neu Ddiploma Lefel 2 mewn Cyfrifiadureg/TG gyda TGAU Mathemateg/Rhifedd a/neu TGAU Saesneg Iaith/Cymraeg (Iaith Gyntaf) gyda Gradd C neu’n uwch, neu gymhwyster galwedigaethol cysylltiedig gyda phrofiad addas.


Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad ac yn sefyll asesiad mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn pennu a oes angen unrhyw gymorth. Yng Ngholeg y Cymoedd byddem yn eich annog i wneud y gorau y gallwch yn eich asesiadau. Po orau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi a gall olygu y byddwch yn cael mynediad at gwrs lefel uwch.

Asesiad

Yn ystod blwyddyn gyntaf y cwrs byddwch yn cyflawni chwe uned o waith. Bydd dwy o’r unedau hyn yn cael eu hasesu’n allanol. Yn ystod ail flwyddyn y cwrs, bydd saith uned ychwanegol o waith i’w cwblhau. Bydd dwy o’r unedau hyn yn cael eu hasesu’n allanol.

Dilyniant Gyrfa

Mae cwblhau’r Ddiploma Estynedig Lefel 3 yn gymwys ar gyfer pwyntiau UCAS (cyfwerth â 3 Safon Uwch), gan roi dewis eang o opsiynau dilyniant i fyfyrwyr. Gallwch fynd ymlaen i brifysgol, prentisiaeth neu gyflogaeth a pharhau i ddatblygu eich gyrfa TG. Mae cyfle hefyd i barhau â'ch astudiaeth yng Ngholeg y Cymoedd, lle rydyn ni’n cynnig Graddau Sylfaen mewn TGCh a Thechnoleg Gemau (rhyddfraint o Brifysgol De Cymru). Ymhlith y cyfleoedd gyrfa posib yn y diwydiant Datblygu Gemau/TG mae: • Dylunydd/Datblygwr Gemau • Dylunydd/Datblygwr Gwefannau • Technegydd Cymorth Systemau/TG • Ymarferydd Technoleg Ddigidol Newydd • Dylunydd Meddalwedd • Datblygwr Apiau • Dadansoddwr Seiberddiogelwch

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:06F301NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau