Diploma Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio

Mae'r Diploma RSL yn y Celfyddydau Perfformio yn gwrs cyfwerth â 3 Safon UG 1 flwyddyn. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mawr ym mhob un o'r 3 disgyblaeth o ddawnsio, canu a drama. Mae'n cynnig y cyfle i astudio ar gyfer cymhwyster Celfyddydau Perfformio a gydnabyddir yn genedlaethol, a fydd yn eich galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau sydd eu hangen i berfformio yn y theatr. Cynhelir ymweliadau rheolaidd â chynyrchiadau yn ogystal â theithiau proffesiynol a gweithdai.


Mae'r cwrs yn cyflwyno ystod o ddisgyblaethau perfformio, sy'n eich galluogi i ddewis llwybr arbenigol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae'r cwrs yn cynnwys naw uned - dwy uned graidd, y mae pawb yn eu dilyn, a phum uned arbenigol.


Unedau Craidd: ymhlith y rhain mae; • Paratoi Perfformiad • Cynllunio ar gyfer Gyrfa yn y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio Ymhlith yr Unedau Arbenigol mae: • Theatr Elisabethaidd neu Jacobeaidd L3 • Drama Gomedi mewn Perfformiad • Perfformiad Dawns Ensemble • Techneg a Pherfformiad Dawns 1 • Perfformiad Theatr Gerdd

Beth fydda i'n ei ddysgu?

5 TGAU graddau A*-C gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu Ddiploma Lefel 2 BTEC / RSL ar radd TEILYNGDOD mewn pwnc creadigol cysylltiedig.


Fe'ch gwahoddir i fynychu clyweliad/cyfweliad i brofi eich sgiliau a'ch rhinweddau dawnsio/canu/actio. Bydd gofyn ichi hefyd sefyll asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn pennu a oes angen unrhyw gymorth arnoch.

Asesiad

Ceir asesu parhaus drwy gydol y cwrs ar gyfer aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Caiff yr holl unedau eu hasesu'n fewnol a'u safoni'n allanol. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, rhoddir gradd gyffredinol o Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech chi symud ymlaen i Lefel 3 Estynedig RSL yn y Celfyddydau Perfformio.

Nodiadau Pellach

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £50). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:9AF303NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15
Studio Fee: £50

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau